Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 3

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Матеріали дисертації можуть бути використані при укладанні нових словників різних типів (зокре-ма, тлумачних словників і словників іншомовних слів), а також у що-ден-ній роботі журналістів-практиків.
Особистий внесок здобувача. Опубліковані статті, в яких ви-кла-де-но основні положення наукової роботи, виконані здобувачем само-стій-н-о.
Апробація результатів дослідження. Рукопис дисертації, основ-ні положення й результати обговорено на засіданнях кафедри мови за-со-бів масової інформації Львівського національного університету іме--ні Івана Франка та розширеному засіданні кафедри журналістики Уж-городського національного університету. Матеріали дисертаційної ро-боти та практичні ре-зуль-тати дослідження апробовано на наукових конференціях, зокрема -на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Національна жур--налістика і європейський вибір України” (Львів, 2000), Міжнародній на-уковій конференції “Засоби масової інформації та становлення дер-жав-ності в Україні” (Ужгород, 2000), Між-народній конференції “Ук--ра--їнська журналістика сьогодення у світо-вому інформаційному прос-то--рі (співвідношення глобального, загальнонаціонального та регіональ--но--го)” (Дніпропетровськ, 2001), Міжнарод-ній науковій конфе-рен-ції “Ук--раїнська література в загальноєвропейському контексті” (Уж-город, 2001) та на щорічних конференціях професорсько-ви-кла-даць-кого скла-ду Ужгородського національного університету (1999–2003). Ок---ре--мі положення дисертації випробувано на наукових семінарах кафед--ри мови засобів масової інформації факультету журналістики Львів-сь-кого національного університету імені Івана Франка, а також у лекцій-них курсах та лабораторних заняттях із дисциплін “Мова ЗМІ (лек-си-кологія)”, “Практична стилістика”, “Культура мовлення друкова-них ЗМІ”, “Літературне редагування” тощо.
Публікації. Результати дисертації опубліковані у восьми фахо-вих виданнях та одному науковому збірнику.
Структура та обсяг роботи. Структура дослідження зумовлена специфікою дослідницької концепції: дисертація складається зі спис-ку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків (загаль-ний обсяг 171 сторінка), списку використаних джерел (286 наймену-ван-ь), додатка А.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Список умовних скорочень містить скорочення назв видань, ви-ко-ристаних у дисертаційному дослідженні.
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й ос-новні завдання, визначено об’єкт, предмет, джерельну базу, наукові прин-ципи й методи дослідження, аргументовано наукову новизну, те-о-ретичне та практичне значення дисертації.
У першому розділі – “Мова і стиль журналістського тексту кін-ця ХХ – початку ХХІ ст.” – викладено джерельну базу дослідження, проаналізовано літературу, присвячену вивченню актуальних проб-лем сучасної журналістики, теорії масової комунікації, особливостей мо-ви засобів масової інформації останніх десятиліть, визначено основ-ні динамічні процеси сучасного медіатексту, з’ясовано особливості мо-ви газети як засобу масової інформації.
Вивченню української журналістики та засобів масової інформа-ції кінця ХХ – початку ХХІ століття присвячено чимало праць відомих жур-налістикознавців в Україні, зокрема В.Здоровеги, А.Москаленка, В.Рі-зу-на, В.Іванова, В.Лизанчука, Г.Почепцова, О.Зернецької, В.Шкля--ра, В.Миронченка, А. Чічановського, І. Крупського, Б. Чернякова та ін--ших науковців.
Надзвичайно важливим чинником ефективності медіатекстів є мо---ва за-собів масової інформації, адже журналістський текст живе ли----ше в мо-ві й реалізується саме в мові. З огляду на це мова преси є об’-єк----том наукових зацікавлень багатьох сучасних українських науков-ців, зо---кре-ма О.Пономарева, В.Різуна, О.Сербенської, К.Серажим, Н.Не-пий----во-ди, А.Ма-малиги, М.Феллера, С.Єрмоленко, М. Яцимірської та бага-тьох інших.
На сучасному етапі досліджень у галузі пресолінгвістики спо-сте----рі--гаємо перехід від вивчення мови як замкненої системи до вивчення мо-ви в її численних зв’язках і функціях.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок