Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

Загрузка...

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 4

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Наслідком цього є виникнен---ня й розвиток комплексних наук, зокрема соціолінгвістики, психолін---гві--стики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, лінгвофілософії, ког---ні-тивної лінгвістики, медіалінгвістики тощо.
Мова газети є багатогранним поняттям, оскільки на її сторінках пред-ставлені всі функціональні стилі української мови. Звернення до ма--сового читача, орієнтація на найрізноманітніші мовні смаки, публі--ци-с-тичність визначають мову газети як засіб масової комунікації, для яко--го характерними є соціальна оцінність; комунікативна загальнозна--чимість; особливий характер експресивності; поєднання експресії та стандарту. Ядро словника газети становить суспільно-політична, кон---цептуальна лексика, яка відображає її ідеологію й безпосередньо по--в’язана з функцією впливу. Це зумовлює особливий характер екс-пре--сивності мови преси: експресія тут має підкреслено соціальний ха--рактер, вона передусім цілеспрямована, вибірна й оцінна.
У другому розділі – “Сучасні тенденції в оновленні мас-ме-дій---ної лексики” – проаналізовано основні процеси, що діють у мові ук--ра-їнської преси кінця ХХ – початку ХХІ ст.
ХХ століття в історії сучасної української літературної мови по-зна-чилося двома знаковими подіями, що вплинули на її розвиток: ре-во-люцією 1917 року й проголошенням суверенної Української держави. Пер-ша породила, за Дж. Оруеллом, new speak – тоталітарну ново-мо-ву, зброю уярмлення, друга принесла мові звільнення й відроджен-ня на всіх рівнях, що стимулювало передусім розвиток її лексичного фон---ду. Мова ЗМІ, зокрема її лексична база, – надзвичайно чутлива до змін і зовнішніх упливів підсистема сучасної української мови, яка по--стійно еволюціонує.
Докорінні зміни в суспільно-політичному устрої держави, рефор-му-вання економічної системи, звільнення засобів масової інформації від ідеологічного тиску колишньої тоталітарної держави спричинили знач-ні зрушення в лексиці на семантичному рівні. Мова йде про повер-нення до активного словника потужного шару лексики, що за Радянсь-кого Союзу відображала реалії закордонного або дореволюційного жит--тя, а нині репрезентує українську дійсність: імпічмент, Кабінет Мініст-рів, коаліція, лобі, олігархія, опозиція, пар-ламент, Президент; акція, аукціон, бартер, бізнес, біржа, де--вальвація, дивіденд, монополія; бакалавр, гімназія, лі-цей; казино, кондиціонер, лімузин, тота-лі-затор тощо.
Водночас у мові медіатекстів кінця ХХ – початку ХХІ століття спо-стерігаємо тенденцію до відродження ендемічної лексики, до вжи-ван-ня питомих українських відповідників запозичених лексем (летови-ще, світлина, мапа, прямовисний та ін.). Співіснують на сторінках су-часної преси лексеми фактор – чинник, процент – відсоток, ти-раж – наклад, журнал – часопис, інгредієнт – складник, сфера – га--лузь – царина, прогрес – поступ, номер (газети, журналу й под.) – чи--с-ло, поїзд – потяг тощо.
Паралельно з активізацією відбувається процес пасивізації части-ни лек--сики. Зі сторінок періодичних видань зникли й перетворилися на іс--то--ризми слова й словосполучення з яскраво вираженим ідеологіч--ним за--барвленням Радянський Союз, п’ятирічка, держплан, соцзма-гання, ЦК КПРС, більшовик, жовтеня, піонер (у значенні “член масо-вої дитя--ч-ої комуністичної організації, що об’єднувала радянських шко-лярів ві-ком від 9 до 14 років”), комсомолець, стаханівець та інші.
Наслідком актуалізації лексичних одиниць став процес розши---рен-ня їх сполучуваності, який спостерігаємо на сучасному етапі роз--вит--ку мови: бізнес (відкритий бізнес, готельний бізнес, збройовий біз---нес, малий бізнес), криза (економічна криза, парламентська криза, полі-тична криза, урядова криза, фінансова криза), реформа (адміністративна реформа, бюджетна реформа, еконо--мічна реформа, полі-тич-на реформа, судова рефор---ма), ринок (валютний ринок, відкритий -ринок, вітчизняний ринок, внут-рішній ринок, газовий ринок, енерге-тичний ринок, житловий ри--нок, західноєвропейський ринок), політи-ка (антимонопольна політика, валютна політика, ген---дер---на політика, грошова політика, економічна політика, європейська по--літика).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок