Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

Загрузка...

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 5

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Домінантною тенденцією в лексиці друкованих ЗМІ аналі--зо-ва-но-го періоду є кількісне поповнення її складу словами іншомов-но-го похо-дження, зумовлене як екстралінгвістичними, так і внутрі-мов--ни-ми чин-никами. Новації мови мас-медіа аналізованого періоду охоплю-ють зде-більшого суспільно-політичну, економічну, науково-тех-ніч-ну, спор--тивну, побутову галузі.
Активною в мові сучасних медіа є тенденція до детермінологіза-ції спеціальної лексики. Залучення широких верств населення в про-цес розбудови політичної та економічної системи України, посилена ува-га до політико-економічних подій у державі тощо зумовлюють ак-тив-не використання термінологічних слів за межами їх термі-но-си-с-тем. Широковживаними стали суспільно-політичні терміни імпіч-мент, референдум, парламент, олігарх та ін.; спеціальні слова з галузі економіки бартер, акція, патент, субсидія тощо, спортивні терміни на зразок раунд, тайм-аут, аутсайдер. При цьо-му, як зазначає Н. Не-пийвода, термін втрачає такі основні властивості, як системність, одно-зна-чність, стилістичну нейтральність. Виникає нове слово з терміно-ло-гічним значенням, яке потребує тлумачення, а не дефініції.
Традиційним і потужним джерелом збагачення словникового фон---ду мови є словотворення. Особливо продуктивним у мові сучас-ної пре-си є суфіксальний, префіксальний способи творення нових слів, ком-по-зиція, що детального розглянуто в наступному розділі до-слі-дження.
Характерною ознакою мови сучасних мас-медіа є посилення тен-ден-ції до використання розмовних лексичних елементів у журналіст-сь-кому тексті як засобу оновлення образності, створення колориту роз-мовності, пожвавлення викладу, характеристики персонажів. Роз-мовна лексика в мові ЗМІ неоднорідна за своїм складом. Вона охоп-лює: 1) емоційні синоніми до стилістично нейтральних слів (нагармуз-ляти, сунутися); 2) розмовно-про-с-то-річну лексику, яка включає також вульгаризми (лафа, лохо-трон, порнуха), кримінальну лексику (кси-ва, глухар, опус-ти-ти, шмон) та елементи сленгу (розкручений, шара, відмазка, фішка); 3) живорозмовні новотвори (даїшник, зає-дист, соціалка, мажоритарка, кучмагейт, суркізація).
Сучасні тенденції в оновленні лексики українських мас-медіа кін--ця ХХ – початку ХХІ ст. ілюструє укладений нами “Частотний слов-ник найуживанішої лексики в сучасних ЗМІ”, що базується на ви--бірці близько 800 різножанрових текстів видання “День” за 2002 рік й охоп-лює 350 лексичних одиниць. Словник відображає актуальну лексику ук-раїнських ЗМІ аналізованого періоду.
У третьому розділі – “Неологізми сучасного медіатексту як від--дзер-калення суспільного поступу” – проаналізовано інноваційну лек-си-ку сучасних мас-медіа з погляду походження, з’ясовано причи-ни акти-візації запозичень у пресі, визначено най-продуктивніші способи творення новацій у мові українських ЗМІ кін-ця ХХ – початку ХХІ ст.
З погляду походження неологічна лексика, що функціонує в укра-їн-ських ЗМІ досліджуваного періоду, поділяється на дві групи: но-вації іншомовного походження й новотвори, що виникли на власне ук-раїнському ґрунті. Важливим стимулом активізації засвоєння ін-шо-мов-ної лексики носіями сучасної української мови стали процеси ус-ві-домлення належності України до цивілізованого світу; перевага ін-те-гративних тенденцій над тенденціями протиставлення радянського сус-пільства буржуазним зразкам; переоцінка цінностей; орієнтація на За-хід у багатьох галузях громадського життя тощо.
З-поміж новацій-запозичень, неоднорідних за походженням, час-тот-ністю вживання, стилістичним і жанровим використанням, домі-ну-ють книжні одиниці. Відповідно до сфер уживання сучасні запо-зи-чення діляться на такі групи.
1. Суспільно-політична лексика, яку репрезентують слова на зра-зок імплементація, кіднепінг, мас-медіа, мо--ніторинг, паблік рилей-шнз, прайм-тайм, саміт, харизма. До цієї групи відносимо також назви лю-дей за характером діяль-но-сті, фахом: дилер, дистриб’ютор, імідж-мей-кер, кліпмейкер, ньюс-мей-кер, ріелтер, промоутер, спін-доктор, спіч-райтер, трейдер.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок