Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 7

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
відзначається префіксальний спосіб словотворення. Су--часні неологізми, утворені цим способом, включають такі розряди лек---сем: а) похідні прикметники, що виникли шляхом додавання до мо--ти-вуючої основи (зазвичай прикметникової) префікса про-: проєвропейський, прозахідний, пропрезидент----ський і под.; б) лексичні новації, утворені за допомо---гою активних загальноєвропейських префіксів і префіксоїдів де- (де--при-ватизація, декриміналізація, департизація), ре- (ре--при-ватизація, реструктуризація, реорганізація), пост- (постви-бор-ний, пост’єльцинський, пост--то---та-лі-тарний), екс- (екс-пре-зи-дент, екс-спікер, екс-чемпіон); віце- (віце-президент, віце-пре--м’єр, віце-спікер), супер- (суперакція, суперприбутко--вий, суперінфляція), анти- (антидем--пін-говий, антимонопольний, антинародний, ан-ти---ук-раїн-сь-кий), з-поміж яких лише морфеми де-, ре-, анти-, супер- за-фік----совані в “Словнику українських морфем” Л. М. Полюги (Львів, 2001).
3. Одним із найактивніших сучасних засобів словотворення є ком--позиція, що спричинює широке функціонування в мові ЗМІ слів-композитів. Зокрема, численними стали утворення з препозитивним незмінним компо-нен--том, які виникли під упливом англійської мови й стосуються сфер, що зазнають найбільшого розвитку й активізації: арт-: арт-бізнес, арт-менеджер, арт-ринок, арт-фестиваль, арт--фо-рум; бізнес: бізнес-еліта, бізнес--ло-бі, бізнес-клас, бізнес-план, біз-нес-центр; євро: євроінтеграція, єврокомі-сія, єврокор-пус, євроструктури; медіа: медіагігант, медіаімперія, медіаінвестор, медіамагнат, медіапростір, медіатекст; інтернет: інтернет-біз-нес, інтернет-видання, ін-тернет-журналіст, інтер-нет-компанія, інтернет-маг-нат тощо.
4. Потужним і ефективним способом творення нових слів у медіа-текс-тах аналізованого періоду є абревіація. Зібраний нами фактичний ма-теріал дозволяє виокремити такі групи широковживаних у мас-ме-діа абревіатур: 1) ініціальні: а) буквені: КМ, ЦВК, АП, ДПУ, ПЗУ, НДП, НРУ, СПУ; б) звукові: ОДА, НАН, КУН, ПЕК, в) буквено-звукові: РБ ООН, ПАРЄ, ЄЕСУ; 2) уламкові: Мінфін, Держ---ком--стат, Центрвиборч--ком, Кабмін; 3) усічено-словесні: Держбюджет, Нацбанк, Держскарбниця, Ген---прокуратура; 4) слово-фор--мні: Міноборони, Мінагрополітики; 5) ініціально-цифрові: С-17, Г-20, АН-124. Найбільш численними у мо-ві мас-ме--діа є ініціальні буквені абревіатурні утворення.
5. Неологічна лексика медіатекстів аналізованого періоду охоп-лює також новації, утворені лексико-семантичним способом. Це переважно ер-гоніми на зразок “Центр”, “Яблуко”, “Справедливість”, “Батьків-щи-на”, “Єдність”, Велика сімка тощо.
6. У мові сучасної преси спостерігаємо процес розширення зна-чен-ня слова, що є результатом семантичного способу словотворення. Ма-ємо на увазі розширення семантики лексичної одиниці, що дає мож--ли-вість її використання для позначення ширшого кола понять і явищ. На-приклад, лексема формат у сучасних медіатекстах позначає не ли--ше розмір книги, газети, аркуша, ілюстрації, довжину і висоту полоси на-бору, довжину рядка, а набуває нового значення – “своєрідність, сут-ність певних явищ, відповідність певній ситуації; концепція”, не за-кріплене жодним словником: формат відносин, формат фестиваль--ної публіки, формат передачі. Спостерігаємо також розширення се--ман-тики таких слів, як пірат, варяг, пілот, вождь, команда тощо.
Таким чином, найпродуктивнішими способами творення неологіз--мів у сучасному медіатексті є суфіксація, префіксація, осново- та сло-во-складання, семантичний та лексико-семантичний способи.
У четвертому розділі – “Експресивні засоби мови як чинник ін---те-лектуалізації мовлення ЗМІ” – проаналізовано основні лексичні за-соби експресивності мови української преси кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Найбільш типовими джерелами експресії в мові преси є рефлек-сія роз-мовності, звертання до іншомовної лексики, актуаліза-ція за-галь--но-мовних одиниць, метафоризація тощо. Ми зосередили увагу на ана-лі-зі лексичних засобів експресивності з огляду на їх розмаїття та з ураху-ван-ням теми дисертаційного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок