Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Шаповалова Галина Валентинівна
УДК 070. 41
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ
(функціонально-лінгвістичні аспекти)
Спеціальність 10.01.08 – журналістика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі мови засобів масової інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Яцимірська Марія Григорівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри
мови засобів масової інформації
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Мамалига Анастасія Іванівна,
професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат філологічних наук
Ґабор Василь Васильович,
Наукова бібліотека імені Василя Стефаника
НАН України, завідувач відділу досліджень
іноземної періодики Науково-дослідного
центру періодики
Провідна установа: Національний технічний університет України “Київський полі-тех--нічний інститут”
Захист відбудеться “12” січня 2004 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м.Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут журналістики.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Та-ра-са Шевченка (м.Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано “6” грудня 2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор філологічних наук Н. М. Сидоренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Мова українських засобів масової інформації кінця ХХ – початку ХХІ століття зазнала істотних змін, які потребують ретельного і все-бічного вивчення з метою виявлення основних закономірностей її функціонування в політичному дискурсі, дослідження шляхів еволю-ції мови мас-медіа і тих чинників, що впливають на її розвиток. Це сприятиме вдосконаленню журналістського тексту, підвищенню його ефективності та сили впливу на аудиторію.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена не-об-хідністю ґрунтовного вивчення мови українських мас-медіа кінця ХХ – початку ХХІ, зокрема її словника. Розпад радянської імперії, про-го-лошення незалежності України, нові суспільно-політичні реалії в дер--жа-ві спричинили глибинні зміни в українському суспільстві, що знай-ш--ло своє найповніше відображення у мові засобів масової інформації. Аналіз інноваційних процесів сучасного медіа-тексту на лексичному рівні дозволить простежити основні тен-денції в онов-ленні мас-медійної лексики, здійснити семантичний аналіз новацій ін-шомовного походження, з’ясувати сфери їх поширення і дати їм оцін-ку, дослідити неологізми-новотвори в мові сучасних мас-медіа і визна-чи-ти найпро-дук-тивніші способи їх творення, виявити особливості екс-пресивного мов-лення сучасних українських засобів масової інформа-ції. Про-по-но-ва-не дослідження має не тільки науково-пізнавальний ха-рак-тер: його мате-ріали можуть бути корисними для журналістів-прак-тиків, які прагнуть удосконалювати свій професійний рівень, дбають про до-бір-ність і правильність мови при написанні матеріалів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана з комплексною темою ка-федри мови засобів масової інформації факультету журналістики Львів-ського національного університету імені Івана Франка “Основні тен-денції та закономірності розвитку мови засобів масової інформації”.
Мета роботи – проаналізувати інноваційні процеси в сучасному ук-раїнському медіатексті на лексичному рівні, зокрема відстежити тен-денції оновлення словника мас-медіа, вивчити специфіку функціо-ну-вання неологізмів на сторінках друкованих видань та особливості експресивного мовлення як інструменту образного мислення журна-лі-стів. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких кон-кретних завдань:–
охарактеризувати сучасний стан мови українських засобів ма--сової інформації кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок