Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З МАГНІТНОМ’ЯКИХ СПЛАВІВ ПРИ ШЛІФУВАННІ ІНСТРУМЕНТАМИ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З МАГНІТНОМ’ЯКИХ СПЛАВІВ ПРИ ШЛІФУВАННІ ІНСТРУМЕНТАМИ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

Назва:
ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З МАГНІТНОМ’ЯКИХ СПЛАВІВ ПРИ ШЛІФУВАННІ ІНСТРУМЕНТАМИ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,04 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРА-Ї-НИ “
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
БАТАТАМПА ВІТАНАГЕ СІСІРА ДЖАНАКА ГУНАВАРДЕНА
(Республіка Шрі-Ланка)
УДК.621.923-924
ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З МАГНІТНОМ’ЯКИХ СПЛАВІВ ПРИ ШЛІФУВАННІ ІНСТРУМЕНТАМИ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ
Спе-ці-аль-ність 05.02.08 - “Технологія ма-ши-но-бу-ду-ван-ня”
АВТОРЕФЕРАТ
 
ди-сер-та-ції на здо-бут-тя вче-но-го сту-пе-ня
кан-ди-да-та тех-ні-ч-них на-ук
Ки-їв - 2001
 
Ро-бо-та ви-ко-на-на у На-ці-о-наль-но-му тех-ні-ч-но-му уні-вер-си-те-ті Укра-ї-ни “Київський по-лі-те-х-ні-ч-ний ін-сти-тут”.
На-у-ко-вий ке-рі-в-ник: Доктор технічних наук, професор Гавриш Анатолій Павлович, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії, професор кафедри “Технологія машинобудування” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.
Офі-цій-ні опо-нен-ти: Доктор технічних наук, професор Бондаренко Леонід Іванович, Заслужений діяч науки і техніки України, Генеральний конструктор артилерійсько-стрілецького озброєння - Генеральний директор казенного підприємства “Науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння”
Кандидат технічних наук Нікулін Олександр Федорович, зам. директора з наукової роботи ПКБ АСУ Державного комітету промислової політики України.
Ве-ду-ча ор-га-ні-за-ція: Хар-ків-сь-кий на-у-ко-во--до-с-лі-д-ний ін-сти-тут тех-но-ло-гії ма-ши-но-бу-ду-ван-ня.
За-хист від-бу-де-ть-ся “19” березня 2001 р. о 15 го-ди-ні на за-сі-дан-ні спе-ці-а-лі-зо-ва-ної ра-ди Д 26.002.11 у На-ці-о-наль-но-му тех-ні-ч-но-му уні-вер-си-те-ті Укра-ї-ни “Київський по-лі-те-х-ні-ч-ний ін-сти-тут” за ад-ре-сою: 03056, Ки-їв, про-спект Пе-ре-мо-ги, 37, навчаль-ний кор-пус №1, ауд. 214.
Про-си-мо при-йня-ти участь у за-сі-дан-ні ра-ди або ви-сла-ти від-гук у двох при-мі-р-ни-ках з під-пи-са-ми, за-ві-ре-ним пе-ча-т-ка-ми Ва-шої ор-га-ні-за-ції, на ім’я вче-но-го се-к-ре-та-ря спе-ці-а-лі-зо-ва-ної ра-ди по ви-ще-за-зна-че-ній ад-ре-сі.
З ди-сер-та-ці-єю мо-ж-на озна-йо-ми-ти-ся у на-у-ко-во--те-х-ні-ч-ній біб-ліо-те-ці НТУУ “КПІ”.
Ав-то-ре-фе-рат ро-зі-сла-но 30 січня 2001 р.
Вче-ний се-к-ре-тар спе-ці-а-лі-зо-ва-ної ра-ди,
кандидат тех-ні-ч-них на-ук, доцент Семенов О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Ефективність використання в технічних системах високолегованих магнітом’яких сплавів у значному ступені залежить від вирішення проблеми їх високопродуктивної і якісної обробки.
Нові можливості у цьому напрямку з’являються з використанням шліфувальних кругів з нових синтетичних надтвердих матеріалів, перш за все боразону, ельбору і кубоніту.
Проте недостатня вивченість особливостей взаємодії з обробленим матеріалом зерен боразону, ельбору, кубоніту та шліфувальних кругів з них не дозволяє призначати оптимальні умови обробки сучасних магнітом’яких сплавів, перешкоджає повній реалізації потенційно високих ріжучих властивостей нових синтетичних надтвердих матеріалів.
Особливо гостро це питання стоїть при прецизійній обробці магнітних головок – одного з основних елементів апаратурних комплексів запису, накопичення і переробки інформації для технологічних систем різного призначення, наприклад, гнучких виробничих систем (ГВС) і обладнання з числовим програмним керуванням (ЧПК).
В зв’язку з цим, вельми актуальним є питання наукового обгрунтування технологій прецизійного шліфування магнітних головок інструментами з синтетичних надтвердих матеріалів та впровадження у виробництво сучасних технологічних процесів.
Мета роботи. Метою дисертаційної роботи є розробка і дослідження технологічних процесів високопродуктивного і якісного шліфування поверхонь деталей з сучасних магнітном’яких сплавів для магнітних головок інструментами на основі синтетичних надтвердих матеріалів – боразону, кубоніту та ельбору.
Для досягнення сформульованої мети були вирішені такі задачі:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З МАГНІТНОМ’ЯКИХ СПЛАВІВ ПРИ ШЛІФУВАННІ ІНСТРУМЕНТАМИ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок