Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПEКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МEТОДУ КУЛЬТУР КЛІТИН ПРИ КОМПЛEКСНОМУ ВИВЧEННІ СПОЛУК МEТАЛІВ ТА ОЦІНЦІ ЗАСОБІВ ЦИТОПРОТEКЦІЇ

ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПEКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МEТОДУ КУЛЬТУР КЛІТИН ПРИ КОМПЛEКСНОМУ ВИВЧEННІ СПОЛУК МEТАЛІВ ТА ОЦІНЦІ ЗАСОБІВ ЦИТОПРОТEКЦІЇ

Назва:
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПEКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МEТОДУ КУЛЬТУР КЛІТИН ПРИ КОМПЛEКСНОМУ ВИВЧEННІ СПОЛУК МEТАЛІВ ТА ОЦІНЦІ ЗАСОБІВ ЦИТОПРОТEКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,26 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ДEЙНEКА СВЯТОСЛАВ ЄВГEНОВИЧ
УДК 614.7:546.4/.5:611.018.1
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПEКТИ
ЗАСТОСУВАННЯ МEТОДУ КУЛЬТУР КЛІТИН
ПРИ КОМПЛEКСНОМУ ВИВЧEННІ СПОЛУК МEТАЛІВ
ТА ОЦІНЦІ ЗАСОБІВ ЦИТОПРОТEКЦІЇ
14.02.01 - гігієна
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ, 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідному інституті мeдико- eкологічних
проблeм МОЗ України та Буковинській дeржавній мeдичній академії.
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор
Проданчук Микола Георгійович,
Інститут екогігієни та токсикології
ім. Л.І. Медведя, директор.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Шафран Леонід Мойсейович, керівник від-ділу токсикології, Український НДІ медицини транспорту МОЗ Ук-раїни;
доктор медичних наук, професор Храпак Володимир Венедиктович, головний науковий співробітник, Інститут фармакології та токсикології АМН України;
доктор медичних наук, професор Волощенко Олег Гнатович, завідувач лабораторії гігієни нових хімічних матеріалів, препаратів та біомоні-торингу, Український науковий гігієнічний центр МОЗ України.
Провідна установа: Національний медичний університет імені
О.О. Богомольця, кафедра гігієни праці, м. Київ.
Захист відбудеться 10.10.2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.554.01 при Інституті медицини праці АМН України за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Саксаганського, 75.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту медицини праці АМН України (01033, м. Київ-33, вул. Саксаганського, 75).
Автореферат розісланий 8.09. 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.мед.н. А.І.Ковальова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Несприятлива, а в ряді регіонів України і ка-та-стро--фічна екологічна си-туа-ція характеризується високим рівнем забруд-нен-ня дов-кілля шкідливими факторами різної природи. Згідно аналізу су-часного стану навколишньо-го се-ре-довища в Україні за критеріями прі-о-ри-тетності небез-пека шкід-ливих чинників довкілля знаходиться у такій по-слідовності: хімічне за-бруд-нен-ня > біологічне забруднення > фізичне за-бруд--нен-ня (Сердюк А.М., 1998.).
Серед хімічних речовин, що забруднюють різні об'єкти зов--нішнього се-редовища, метали та їх сполуки утворюють значну групу ток-си-кантів, яка багато в чому визначає антропогенний вплив на екологічну структуру навколишнього середовища і на стан здоров’я людини (Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М, 1991). Зростаючі мас-шта-би світового виробництва та використання ме-та-лів, їх висока токсич-ність, здатність накопичуватись в організмі людини та в ланцюгах жив-лен-ня бiогеоценозiв, викликати шкідливий вплив навіть у порівняно низьких кон-цен-траціях чи дозах та спричиняти вiддаленi ефекти є обгрунтованою причи-ною для віднесення металів до пріоритетних за-бруд-ників вироб-ни-чого та ото-чуючого середовища (Трахтенберг І.М., Луковенко В.П., 1990; Саto Таkаhiko, 1992; Трахтенберг І.М., Колесніков В.С., Луковенко В.П., 1994; Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., 1997). В індуст-ріа-льно розвинутих краї-нах та регіонах за рахунок ши-рокого промислового ви-користання сполук металів, хімізації побуту, розвитку авто-мо-бі-льної ін-дус-трії забруднення довкілля металами, особливо свинцем та кад-мієм, є до-сить значним, тому проблема впливу цих ксенобіотиків на живі істоти, у т.ч. і на людину, набула високої актуальності (Маршалл В., 1987; Fischebein A., 1992). У зв'язку з цим про---водиться по-шук кри-терiїв ранньої дiагностики їх патогенного впливу на органiзм (Tuormaa T.E., 1994; Голиков С.Н., 1995), а специфічна дія металів на органи і системи лю-ди-ни та тва-рин стала пред-метом інтен-сив-них досліджень вітчизняних (Чекунова М.П., Фролова А.Д., 1986; Полякова А.Н. та ін., 1995) та зарубіжних вчених (Olibet G., Coccini T., Rossi A.D. et all., 1995; Panariti E., Berxholi K., 1998).
Разом з тим, токсиколого-гігієнічні дослідження металів залишаю-ть-ся дещо обмеженими, оскільки важливими є не тільки гі-гієнічна оцінка цих сполук у навколишньому середовищі та виявлення їх дії на стан здо-ро-в'я людей, а все більшого практичного значення набуває необ-хідність роз-роб-ки та наукового обгрунтування методів прискореного вивчення токсич-них власти-востей сполук металів та, особливо, пошуку засобів індивідуальної профілак-тики їх шкідли-вого впливу (Боднарчук Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПEКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МEТОДУ КУЛЬТУР КЛІТИН ПРИ КОМПЛEКСНОМУ ВИВЧEННІ СПОЛУК МEТАЛІВ ТА ОЦІНЦІ ЗАСОБІВ ЦИТОПРОТEКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок