Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ДОБОВИХ КОЛИВАНЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ДОБОВИХ КОЛИВАНЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА

Назва:
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ДОБОВИХ КОЛИВАНЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,78 KB
Завантажень:
437
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
УДК 616.127 – 005.8 – 036.11:616.12 – 008.318/.33
Черняга-Ройко Уляна Петрівна
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ДОБОВИХ КОЛИВАНЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА
14.01.11 – кардіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та Львівському обласному державному клінічному лікувально-діагностичному кардіологічному центрі.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Жарінов Олег Йосипович, Національна медична академія післядип-ломної освіти імені П.Л Шупика МОЗ України, професор кафедри кардіології і функціональної діагностики, м. Київ.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Маньковський Борис Микитович, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, заступник директора з наукової роботи, керівник відділу профілактики та лікування цукрового діабету, м. Київ;
доктор медичних наук, старший науковий співробітник Лішневська Вікторія Юріївна, Інститут геронтології АМН України, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, м. Київ.
 
Провідна установа:
Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска АМН України, відділ інфаркту міокарда та відновлювального лікування, м. Київ.
Захист відбудеться “21” червня 2006 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (03057, м. Київ, пр. Перемоги, 34).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03057 м. Київ, вул. Зоологічна 3.
Автореферат розісланий “19” травня 2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент О.М. Барна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Поширеність та захворюваність на ішемічну хворобу серця (ІХС) в Україні, зокрема, на гострий інфаркт міокарда (ІМ) неухильно зро-стає впродовж останніх років. Незважаючи на досягнення у лікуванні, ІМ залишається однією з основних причин смертності від серцево-су-динних захво-рювань та інвалідизації осіб працездатного віку в Україні [В.З. Нетяженко, 2000; В.М. Коваленко, 2003]. Госпітальна летальність при ІМ складає близько 10%, ще 5-20% хворих помирають впродовж року [P.G. McGovern, 1996; R.M. Califf, 1996, В.З. Нетяженко, 2001; О.М. Пархоменко, 2005]. Найвища час-то-та серцево-судинних ускладнень, у т.ч. більше 70% нефа-таль-них сер-цево-судинних ускладнень і близько 50% випадків смерті від серцево-судинних причин [В.О. Бобров, 2001; О.М. Пархоменко, 2001] спостерігається в перші 6 місяців після пе-рене-се-но-го ІМ, що вимагає особливо ретельного спостереження за пацієнтами у цей період. Такий високий рі-вень смерт-ності та втрати праце-здат-ності при ІМ зумовлює необхідність пошуку нових шляхів оцінки післяін-фарктного ризику у різні терміни хвороби, ширшого впровадження су-часних ме-тодів діагностики ранніх та пізніх ускладнень ІМ та своєчасного індивіду-а-лізованого вибору лікувальної тактики. Оцінка варіа-бельності ритму серця (ВРС) чут-л-иво відображає вплив вегетативної нервової системи (ВНС) на роботу серця і є одним з визнаних методів прог-нозування виживання пацієнтів з ІМ [Task Force of the ESC/NASPE, 1996; В.О. Боб-ров та співавт., 1999]. Ризик виникнення раптової серцевої смерті у післяінфарктному періоді сильніше залежить від стану ВРС, ніж від інших визнаних провісників прогнозу виникнення аритмічних усклад-нень, зокрема, шлуночкових аритмій високих градацій, середньої частоти скоро-чень серця (ЧСС) за добу, пізніх шлуночкових потенціалів та підвищеної дис-персії інтервалу Q-T [Task Force of the ESC/NASPE, 1996]. Незважаючи на це, неви-рі-шеними залишаються чимало теоретичних та практичних аспектів вико-ристання показників ВРС, зокрема, встановлення їх взаємозв’язків з демогра-фіч-ними, клі-нічними і гемо-динамічними особливостями хворих з ІМ, оптимального обсягу обсте-ження ВРС у госпіталь-ному періоді та при по-даль-шому спостереженні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ДОБОВИХ КОЛИВАНЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок