Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Назва:
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,17 KB
Завантажень:
148
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
“ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”
Васильєва Наталя Костянтинівна
УДК 519.86:338.43
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
СИСТЕМНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
08.00.11 математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
 
Київ 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор
МАКАРЕНКО Петро Миколайович,
Дніпропетровський державний аграрний університет,
проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
академік НАН України
БАКАЄВ Олександр Олександрович,
Міжнародний науково-навчальний центр інформа-цій-них технологій та систем НАН України та Міністерства
освіти і науки України, завідувач відділу соціально-економічних систем та інформаційних техно-ло-гій;
доктор економічних наук, професор
ГАЛІЦИН Володимир Костянтинович,
Київський національний економічний універ-ситет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри інформаційного менеджменту;
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
СКРИПНИЧЕНКО Марія Іллівна,
Державна установа “Інститут економіки та прогнозува-ння НАН України”, головний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку.
Захист відбудеться “ 25 ” жовтня 2007 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 ДУ “Інститут еконо-міки та прог-нозу-вання НАН України” за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут еконо-міки
та прог-нозування НАН України” за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, .
Автореферат розісланий “ 22 ” вересня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.М. Шелудько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення сучасних ринкових відносин в еконо-міці України призводить до необхідності підвищення конкурентоспро-можності віт-чиз-няної аграрної продукції, управлінської і технологічної досконалості вироб-ницт-ва, активізації під-при-ємницького середовища, забез-печення стабільного зрос-тан-ня в роботі суб’єктів різних форм власності й гос-по-дарювання. Основою ви-рі-шен-ня перелічених завдань є орієнтир на іннова-ційну модель роз-витку, за-ко-но-давчо закріплену на державному рівні, концеп-туально розгля-ну-ту в загально-еко-номічному вигляді відомими вітчиз-няними і зарубіжними вченими Л. Во-да-че-ком, В.М. Ге-й-цем, Б.М. Да-ни-ли-ши-ним, С.Д. Ільєнковою, В.І. Кар-повим, О.О. Ко-рен-ним, О.О. Лапко, О.В. Сав-чен-ком, Б. Санто, Д. Сахалом, Р.А. Фат-хут-ді-новим та пе-ре--не-сену на спе-ци-фічні умови національного аграрного вироб-ництва в бага-то-ас-пект-них до-слід-жен-нях С.А. Во--ло--діна, О.І. Дація, М.В. Зуб-ця, М.Х. Ко-рець--ко-го, П.М. Ма-ка-рен-ка, П.М. Музики, Т.О. Ос-ташко, П.Т. Саб-лука, М.А. Сади-кова, В.В. Юр-чишина.
Разом з цим інноваційну модель розвитку не можна вважати повною мірою об-ґрун-тованою й адаптованою для використання без залучення сучасних під-ходів еко-номіко-математичного моделювання як дієвого засобу теоретичного відпра-цю-ван-ня і практичного узагальнення механізмів та інструментів інно-ва-ційної мо-дер-нізації аграрного виробництва. Неодмінність цих кроків обумовлена критич-ним за-не-падом вітчизняного сільського господарства протягом останніх 10 ро-ків, що відображається в не-стій-кій рентабельності сільськогосподарських під-при-ємств з рос-лин-ниць-кої спеціалі-зації і сталою збит-ко-віс-тю їхньої про-дук-ції в тва-рин--ницт-ві, за винятком 2005 року. Річні обсяги вироб-ництва продукції сільського гос-подарства складали 48,663,4від рівня 1990 року. Загострився ціно-вий диспаритет, підси-лений інвестиційною неприваб-ли-віс-тю та висо-кою ри-зико-ваністю віт-чиз-няного сільсь-кого госпо-дарства, перма-нент-ною не-ста--чею його ресурс-но-го забез-пе-чення, застарілістю тех-нічної бази та суттєвим від-током ква-лі-фіко-ва-них пра-ців-ників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок