Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Стратегія життя особистості ЯК фактор РОЗВИТКУ суспільства

Стратегія життя особистості ЯК фактор РОЗВИТКУ суспільства

Назва:
Стратегія життя особистості ЯК фактор РОЗВИТКУ суспільства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,41 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Запорізький державний університет
Кудінов Ігор Олексійович
УДК: 141.7: [94(477):1/091]
Стратегія життя особистості ЯК
фактор РОЗВИТКУ суспільства
09.00.03 – соціальна філософія
та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Запоріжжя – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому державному університеті Мініс-терст-ва освіти і науки України.
Науковий керівник:–
кандидат філософських наук, доцент
Лепський Максим Анатолійович,
Запорізький державний університет,
доцент кафедри теорії та практики управління.
Офіційні опоненти:–
доктор філософських наук, професор
Воронкова Валентина Григорівна,
Запорізька державна інженерна академія,
завідувач кафедри менеджменту організацій;–
кандидат філософських наук, доцент,
Додонова Віра Іванівна,
Донецький юридичний інститут МВС України,
доцент кафедри кримінального права.
Провідна установа:–
Центр гуманітарної освіти НАН України, кафедра філософії (м. Київ).
Захист відбудеться 11 лютого 2005 року о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.01 Запорізького держав-ного університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп.І, ауд. 114.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запо-різь-кого державного університету за адресою: 69063, м. Запо-ріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. ІІ.
Автореферат розісланий 30 грудня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Снежко В.П.Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження обумовлена об’єктивними проце-сами розвитку суспільства та посиленням ролі людського фактора, який визначає специфіку, динаміку і темпи розвитку суспільства, особливо в кризові періоди, на етапах якісного перетворення суспільних структур.
Функціонування і розвиток суспільства як системи залежить від осо-бистості, яка визначає не лише мікропроцеси, але й макропроцеси в со-ціальній, політичній, економічній та духовній сферах суспільства. Розви-ток суспільства ґрунтується на соціальній потребі особистості в самореа-лі-зації, завдяки якій реалізується творчий потенціал соціальної системи. Да-ний процес детермінується, з одного боку, обставинами життя, умова-ми життєвого середовища, з іншого, реалізація здійснюється властивим лише даній особистості способом, що забезпечує становлення її як су-б’єкта життя та формування соціального капіталу суспільства.
Ці явища актуалізують проблему стратегії життя особистості. А з ура-хуванням специфіки інформаційної цивілізації та породжених нею гло-бальних проблем, зростає цінність кожної людини на Землі, чия стратегія життя, в умовах невизначеності та нелінійності життєвого сере-довища стає потенційним фактором подальшого розвитку суспільства.
Домінуючу роль відіграє стратегія життя в розвитку громадянського суспільства, оскільки вона сприяє формуванню й накопиченню найваж-ли-вішого для розвитку суспільства ресурсу – соціального капіталу.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена також практич-ною значимістю питань, вирішення яких сприятиме вдосконаленню про-цесу соціалізації індивідів, що спричиняє необхідність соціально-філо-софського аналізу проблеми взаємозв’язку стратегії життя особистості з соціальним капіталом та її впливу на розвиток суспільства.
Вивченню стратегії життя особистості як фактора розвитку суспільст-ва присвячена дана робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-тація виконана відповідно до державної бюджетної теми кафедри філосо-фії Запорізького державного університету “Удосконалення змісту і мето-дики викладання філософських дисциплін у вузі як фактор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної України” (шифр державної реєстрації №0194У043134).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у вивченні проблеми стратегії життя особистості як фактора розвитку сус-пільства і такого способу вирішення життєвих завдань, який надає осо-бис-тос-ті певної спрямованості в реалізації її як суб’єкта власної долі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Стратегія життя особистості ЯК фактор РОЗВИТКУ суспільства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок