Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ

Назва:
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,42 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Київський національний торговельно-економічний університет
Шульга Наталія Петрівна
УДК 336.71.008.6
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ
В УПРАВЛІННІ БАНКОМ
Спеціальність 08.06.01 – економіка,
організація та управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному торговельно-еконо-мічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі банківської справи
Науковий консультант доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Мазаракі Анатолій Антонович
Київський національний торговельно-економічний університет, ректор
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Мороз Анатолій Миколайович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри бан-ківської справи
доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Іванович, Національний банк України, центр наукових досліджень, директор
доктор економічних наук, професор Пушкар Михайло Семенович, Тернопільський державний економічний університет, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і контролінгу в промисловості
Провідна установа
Інститут економіки та прогнозування НАН України, відділ дослід-жень розвитку та регулювання фінансових ринків, м. Київ
Захист відбудеться 02.03.2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19, ауд. 227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою:
02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий 31.01.2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Посилення конкуренції, концентрація та цен-тралізація бан-ківського капіталу, активізація процесів глобалізації та дере-гулювання, стрімкий розви-ток інформаційних технологій, динамізм зов-нішнього середовища призводять до ускладнення банківсь-кого мене-джменту. Це вимагає застосування новітніх підходів до управління банком, серед яких одне з провідних місць належить контролінгу. Контролінг виник у результаті виокремлення його як підсистеми менеджменту для сервісно-економічної під-тримки управління діяльністю суб’єктів госпо-дарювання. Таке ставлення до контролінгу цілком погод-жується із су-часним спрямуванням зусиль менеджменту будь-якої орга-нізації на прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо її розвитку в умовах турбулентного середовища.
Теорія контролінгу базується на теорії менеджменту, розвиток якої відображено у фундаментальних наукових працях відомих вчених – І. Ан-соффа, П. Друкера, Т. Коупленда, М. Мескона, А. Томпсона та багатьох інших. Для формування та розвитку концептуальних положень контро-лінгу як науки важливими є дослідження зарубіжних вчених: А. Дайлє, Е. Майєра, Р. Манна, Д. Хана, К. Хомбурга, Г. Піча, Х. Фольмута, В. Кнаупа, а також російських дослідників – С. Данілочкіної, О. Кар-минського, І. Мари-нюка, М. Оленєва, О. Потоцької, О. Примака, Ф. Піс-чанова, Д. Попова, С. Фалька, Е. Уткіна та ін. Проблеми контролінгу досліджували такі про-відні вітчизняні фа-хівці, як С. Козьменко, С. Пет-ренко, М. Пушкар, Л. Су-ха-рєва та ін. У формування сучасної методології та практики банківського контролінгу вагомий доробок вніс німецький вчений Х. Ширенбек. Окремі аспекти контро-лінгу в банку розкриваються в наукових працях з банківсь-кого менедж-менту, до вивчення проблем якого долучилися відомі зарубіж-ні та вітчизняні вчені: П. Роуз, Дж. Сінкі, О. Лаврушин, А. Мороз, В. Міщенко та ін.
Зарубіжна та вітчизняна наукова думка з питань контролінгу в основному розглядає його як процес організації планування, аналізу та контролю за діяльністю суб’єктів господарювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок