Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ЛІЦЕЯХ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ЛІЦЕЯХ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Назва:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ЛІЦЕЯХ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
54,89 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Інститут педагогіки і психології професійної освіти
Академії педагогічних наук України
 
Цехмістер Ярослав Володимирович
УДК 377:37 011 32:61
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ЛІЦЕЯХ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ.
Науковий консультант:
доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН України Чалий Олександр Васильович, Національний медичний універси-тет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри медичної і біологічної фізи-ки, м. Київ.
Офіційні опоненти:
доктор психологічних наук, професор Балл Георгій Олексійович, Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України, завідувач відділу психології навчання, м. Київ;
доктор педагогічних наук, професор Романишина Людмила Михайлівна, Тернопільська державна медична академія імені І.Я. Горбачевського, заві-ду-вач кафедри хіміко-фармацевтичних дисци-плін, м. Тернопіль;
доктор педагогічних наук, професор Алфімов Валентин Миколайович, Донецький Національний університет, декан факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації, директор ліцею.
Провідна установа: Ужгородський національний університет, кафедра педагогіки і психології, Міністерство освіти і науки України, м. Ужгород.
Захист відбудеться 11 грудня 2002 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 5-ий поверх, зал засі-дань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогіки і психоло-гії професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).
Автореферат розісланий “8” листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Цибульська Г.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Розбудова незалежної Української дер-жа-ви спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в суспільному житті, що, цілком природно, актуалізувало складні психолого-педагогічні проблеми розвитку всієї національної системи освіти.
Система освіти в Україні розглядається як основа національного і духовного відродження суспільства. Її функціонування спрямоване на виховання покоління людей, здатних оберігати й примножувати цінності національної культури та грома-дянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демокра-тич-ну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та сві-тової спільноти. Вихідні концептуальні положення щодо змісту й організації діяль-ності навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, сучасна стратегія освіти (її чітка орієнтація на потреби й запити як особистості, так і суспільства) ґрунтуються на основних положеннях Конституції України, ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти (8–9 жовтня 2001 року), Національної доктрини розвитку освіти, Законів України “Про загальну середню освіту“ та “Про вищу освіту”, Держав-ної націо-наль-ної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).
Посилення ролі освіти в сучасних трансформаціях суспільства привело до витіс-нення концепції “освіта на все життя” концепцією “освіта впродовж життя”, яка була прийнята світовим спів-товариством і стала основою для програми ЮНЕСКО “Освіта для XXI століття”. В цьому контекс-ті становить інтерес дослідження проце-су допрофесійної підготовки учнівської молоді в середньому загальноосвітньому навчальному закладі – ліцеї як невід’ємної складової системи неперервної професій-ної освіти, розробка, теоретичне обґрунту-вання, експериментальна перевірка кон-цеп-туальних засад організації допрофе-сійної підготовки учнівської молоді в ліцеях різного профілю, виявлення органі-заційно-методичних умов їх ефективного впро-вадження.
Розвиток системи вищої медичної освіти щільно пов’язаний зі змінами, що від-бу-ваються в суспільстві, новою парадигмою системи вищої освіти, що відбито в концепції Міністерства охорони здоров’я України (1991 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 Реферат на тему: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ЛІЦЕЯХ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок