Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЧНОМУ МАСИВІ КОРЕНЕВИХ ІНТРАНЗИТИВІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЧНОМУ МАСИВІ КОРЕНЕВИХ ІНТРАНЗИТИВІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Назва:
СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЧНОМУ МАСИВІ КОРЕНЕВИХ ІНТРАНЗИТИВІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,56 KB
Завантажень:
211
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
УДК 803.0 - 541.45
ВАПІРОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЧНОМУ МАСИВІ КОРЕНЕВИХ ІНТРАНЗИТИВІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Спеціальність: 10.02.04. - германські мови
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків - 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі німецької філології Запорізького державного університету Міністерства освіти і науки України.
 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор ПРОХОРОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ завідувач кафедри перекладу та іноземних мов Запорізького інституту державного та муніципального управління
Офіційні опоненти доктор філологічних наук, доцент, КОЗЛОВСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, декан факультету іноземних мов, професор кафедри німецької мови та загального мовознавства Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича
кандидат філологічних наук, доцент БЕЗУГЛА ЛІЛІЯ РОСТИСЛАВІВНА, викладач кафедри німецької філології Харків-ського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Провідна установа Інститут Мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, відділ романських, германських та балтійських мов
Захист відбудеться „ 26“ жовтня 2000 р. о 12 годин на засіданні спе-ціа-лі-зованої вченої ради К 64.051.16 Хар-ківсь-кого національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Хар-ківсь-кого національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автореферат розісланий „25 “ вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради СОЛОЩУК Л.В.


Загальна характеристика роботи
Розкриття системності словникового складу мови, яка полягає у ієрархічному співіснуванні різноманітних лексичних структур, взаємодії багатьох аспектів значення уявляється на сьогоднішньому етапі розвитку лінгвістики дуже актуальним. Роз-робка класифікаційних схем лексики, які сприяють подаль-шому розвитку лек-сикографії та комплексному вивченню мовних одиниць, є немож-ливим без глибокого аналізу принципів стратифікації лексики, без виявлення певних семан-тичних зв’язків, існуючих між окремими її сегментами.
Рефероване дисертаційне дослідження присвячене вивченню системних відно-шень у лексичному масиві кореневих інтранзитивів, що розкриваються в струк-турній орга-нізації конституентів на основі референційної відне-сеності, узагаль-неності лексичного значення, а також синонімічних зв’язків між макро-струк-турами.
Актуальність теми дослідження обумовлюється особливостями сучасного мовознавства. Необхідність цього дослідження пояснюється тим, що загаль-но-визна-на систем-ність орга-нізації словникового складу мови, під-тверджена дослідженнями окремих лексико-семантичних груп (далі ЛСГ), не була, як нам відомо, розглянута на прикладі крупного лексичного масиву, яким є корпус німецьких інтранзитивів, що характери-зується грамати-чною однорідністю. До того ж, вдо-ско-на-лен-ня принципів систем-но-структурного аналізу соціальних явищ, до яких, без -сумніву, -належить і мова, деякою мірою може слугувати по-ка--з-ником ак-туаль--ності теми, оскіль-ки саме на основі цього аналізу й здійснюється дослідження.
Актуальність досліджуваної теми може пояснюватись особливим інтересом вчених-мовознавців до се-масіо-ло-гічних досліджень лексики з урахуванням когнітивного (логіко-філософського) аспекту. Така зацікавленість зум-ов-лена тим, що в словниковому складі мови проявляються складні про-цеси кате-го-ризації зовнішнього світу, безпосередньо пов’язані з пере-ро-бкою та зберіганням знань, досвіду носіїв мови. Звернення до лексичного масиву як най-більшої універсальної структурної одиниці лек-си-кону доз-во-ляє ви-явити особливості заповненості окремих сми-сло-вих лакун корене-вими ін-тран-зи-тивами.
Крім того, в галузі прикладної лексикографії все більш актуальними стають автоматична обробка даних і укладання електронних словників. На сьогоднішній день розроблені теоретичні обґрунтування і зроблені певні практичні кроки по створенню універсального машинного словника.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 



Реферат на тему: СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЧНОМУ МАСИВІ КОРЕНЕВИХ ІНТРАНЗИТИВІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок