Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В РЕГІОНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В РЕГІОНІ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В РЕГІОНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,84 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Романюк Ірина Михайлівна
УДК 338.439:631.1(332.14)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В РЕГІОНІ
Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Дейнеко Людмила Вікторівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділом проблем розвитку продовольчого комплексу та споживчого ринку.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, доцент Сичевський Микола Петрович, СП „Вільд Україна”, генеральний директор;
кандидат економічних наук, доцент Валінкевич Наталія Василівна, Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій, заступник директора з наукової та методичної роботи.
Захист відбудеться „19” листопада 2007 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.02 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий „18” жовтня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук І.К. Чукаєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливим чинником сталого соціально-економічного розвитку регіону є його належне продовольче забезпечення. Як важлива складова частина державної політики, продовольче забезпечення зачіпає різ-нобічні аспекти життєдіяльності окремої людини, родини, села, міста, області й держави в цілому. Тут перетинаються вузлові проблеми макроекономічного росту й розвитку з питаннями розвитку економіки країни, регіону, муніципального утворення. Тому продовольче забезпечення – це проблема, яка має вирішуватися як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні, вона пов'язана із забезпеченням життєдіяльності людини, що робить її дослідження особливо актуальним.
Значний внесок у розробку теоретичних та прикладних аспектів управління аграрним сектором економіки, регулювання ринків продовольства, продовольчої безпеки країни та її регіонів, визначення та задоволення населення в продовольчих товарах зробили Алтухов А., Алимбеков С.С., Борщевський П.П., Балабанов В.С., Балаба-нов Г.В., Білик Ю.Д., Гордєєв А.В., Данилишин Б.М., Дейнеко Л.В., Жига-лов А.М., Колесняк А.А., Копитко В.І., Крисанов Д.Ф., Кукса І.М., Лисецький А.С., Овчинніков О.Г., Пасхавер Б.Й., Прядко В.В., Саблук П.Т., Трегобчук В.М., Трейсі М., Ушачов І.Г., Чернюк Л.Г., Євдокименко В.К. та ін. Водночас питання продовольчого забезпечення в сучасних умо-вах розглядались пере-важ-но в контексті продовольчої безпеки, функціонування агро-промислового ком-пле-ксу і ринків продовольчих товарів, тоді як спеціальні сис-теми дослі-джень питань продовольчого забезпечення за роки незалежності практич-но не проводилися, хоча актуальність його постійно зростає як в умовах еко-но-мі-ч-но-го, адміністративного реформування, так і в умовах інтеграції до світо-вих економічних структур.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження одержані відпо-від-но до наукових тем, які виконувались у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України: Схеми (прогнози) розвитку і розміщення продук-тив-них сил регіонів (областей) України до 2015 року, номер державної реєст-рації 0104U003168 (автором запропоновано шляхи вдосконалення сучасної прос-то-ро-вої організації харчової промисловості Чернівецької області); Проб-ле-ми сталого розвитку і основні напря-ми структурних трансформацій в еко-но-мі-ці України (комплексне фундаментальне дослідження), номер державної реєст-рації 0101U007882 (автором досліджено стан матеріально-технічної ба-зи, інвестиційного забезпечення та розвитку підприєм-ництва в продоволь-чо-му комплексі Буковини); Розробка наукових засад розвитку продовольчого ком-п-лек--су України на довготривалу перспективу, номер державної реєстрації 0101U007876 (автором визначено стратегічні завдання в сфері вироб-ництва продо-вольст-ва регіону); Економічний простір і динаміка розвитку продук-тивних сил України, номер державної реєстрації 0106U000774 (авто-ро-м досліджені тенденції та закономірності розвитку сільського господарства та харчової промисловості Чернівецької області за період 1990- 2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В РЕГІОНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок