Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Бiогеоценотичнi та популяційні адаптацid птахів в трансформованих ландшафтах Пiвнiчно-Схiдноd Украdни (на прикладі роду Turdus)

Бiогеоценотичнi та популяційні адаптацid птахів в трансформованих ландшафтах Пiвнiчно-Схiдноd Украdни (на прикладі роду Turdus)

Назва:
Бiогеоценотичнi та популяційні адаптацid птахів в трансформованих ландшафтах Пiвнiчно-Схiдноd Украdни (на прикладі роду Turdus)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,21 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Днiпропетровський державний університет
Чаплигiна Анжела Борисiвна
УДК 598. 8: 591. 557. 2(477. 54)
 
Бiогеоценотичнi та популяційні адаптацid птахів
в трансформованих ландшафтах Пiвнiчно-Схiдноd Украdни
(на прикладі роду Turdus)
Спецiальнiсть 03.00.16 - екологія
Автореферат
дисертаціd на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
 
Днiпропетровськ - 1998


Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Харкiвському державному педагогічному
університеті iм. Г.С. Сковороди
Науковий керівник - кандидат біологічних наук, доцент Кривицький Iгор Олександрович,
Харкiвський державний університет,
кафедра зоологid та екологid тварин
Офіційні опоненти:
- доктор біологічних наук, професор Лисенко Валерiй Iванович Таврiйська державна агро-технічна академія, завідувач кафедрою мисливствознавства та бiоресурсiв
- кандидат біологічних наук, доцент Булахов Валентин Леонтiйович Днiпропетровський державний університет, кафедра зоологid
Провiдна установа - Донецький державний університет, Мiнiстерство освіти Украdни, кафедра зоологid, м. Донецьк
Захист відбудеться “25” грудня 1998 року о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 при Днiпропетровському державному університеті: 329625, ДСП - 50, пр. Науковий, 13, університет, бiолого-екологiчний факультет, корпус 17, ауд. 611.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
Днiпропетровського державного університету
 
Автореферат розісланий “25” листопада 1998 р.
Вчений секретар
Спецiалiзованої вченої ради
канд. біологічних наук, доцент А.О. Дубiна


За-га-ль-на ха-ра-к-те-ри-с-ти-ка ро-бо-ти
Ак-туальнiсть роботи. В умо-вах впливу ан-т-ро-по-ге-н-но-го пре-су пта-хи за-з-нають зна-ч-них екологічних пе-ре-ва-н-та-жень, в ре-зу-ль-та-ті----яких мо-жуть ви-ни-ка-ти не ті-ль-ки ві-д-хи-ле-н-ня фі-зіо-ло-гі-ч-них та фу-н-к-ціо-на-ль-ни-х-по-ка-з-ни-кі-в---але й змі-ни в про-хо-дже-н-ні----ва-ж-ли-вих по-пу-ля-ці-й-ни-х---про-це-сів--З то-ч-ки зо-ру зооiндикацid при-ро-д-них умов, ло-ка-ль-ні--по-пу-ляцid пта-хі-в--мо-ж-на ро-з-г-ля-да-ти як мо-де-ль-ний об’-єкт, три-ва-ле іс-ну-ва-н-ня яко-го в умо-вах впливу факторів ан-т-ро-по-ге-н-но-го походження до-з-во-ляє ви-в-ча-ти реакцid си-с-тем по-пу-ля-ці-й-но-го---рі-в-ня на ек-с-т-ре-ма-ль-ні-----умо-ви се-ре-до-ви-ща (Сharles, 1987). Мо-ж-ливiсть ана-лі-зу-ок-ре-мих ета-пі-в-он-то-ге-не-зу пта-хі-в-осо-б-ли-во ре-п-ро-ду-к-ти-в-но-го пе-ріо-ду до-з-во-ляє вва-жа-ти ло-ка-ль-ні--по-пу-ляцid од-ним із ва-ж-ли-вих об’є-к-ті-в--до-с-лі-дже-н-ня-про-це-сі-в---ан-т-ро-по-ге-н-ноd тра-н-с-фо-р-мацidп се-ре-до-ви-ща. Ви-в-чен-ня еко-ло-гі-ч-них--фа-к-то-рі-в---, які су-п-ро-во-джують ро-з-м-но-же-н-ня, йо-го ус-пі-ш-но-с-ті з ме-тою про-г-но-зу-ва-н-ня чи-се-ль-но-с-ті----мі-н-ли-во-с-ті фе-но-ти-пу в он-то-ге-не-зі---що обу-мо-в-люють ге-те-ро-ге-н-ні-с-ть----по-пу-ляцiї ба-га-то-п-ла-но-во-го біо-ло-гі-ч-но-го зна-че-н-ня - на-й-бі-ль-ш-реа-ль-ний шлях для ви-рі-ше-н-ня- ба-га-тьох пра-к-ти-ч-них пи-тань. Не менш ва-ж-ли-вим є ви-в-че-н-ня реакцiї ін-ди-ка-то-р-них ви-ді-в-на змі-ни в фу-н-к-ціо-ну-ва-н-ні-біо-гео-це-но-зів під впли-вом ан-т-ро-по-ге-н-них фа-к-то-рі-в--
Як мо-де-ль для ро-з-г-ля-ду ви-ще-за-з-на-че-них пи-тань бу-ло об-ра-но пта-хі-в--ро-ду Turdus. Дро-з-ди за-й-мають ши-ро-кий ареал, вхо-дять до скла-ду всіх лі-со-вих уг-ру-по-вань пта-хі-в-де мають по-ло-же-н-ня су-б-домiнантiв та домiнантiв, як за чи-се-ль-ні-с-тю-так i за біо-ма-сою.Чу-т-ливiсть їх бiологiї до рі-з-них еко-ло-гі-ч-ни-х--фа-к-то-рі-в---до-з-во-ляє вважати, що об-ра-на гру-па пта-хі-в--- вда-лий об’-єкт для за-га-ль-но-біо-ло-гі-ч-но-го----мо-ні-то-ри-н-гуБiльш то-го, на-дає-ть-ся мо-ж-ли-ві-с-ть---не ті-ль-ки по-по-в-ни-ти да-ні-їх бiологiї, а й про-с-лі-д-ку-ва-ти--поліморфну реакцію пре-д-с-та-в-ни-ків од-но-го ро-ду на екологічні фа-к-то-ри се-ре-до-вища.
Зв’я-зок ро-бо-ти з нау-ко-ви-ми про-г-ра-ма-ми, пла-на-ми, те-ма-ми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Бiогеоценотичнi та популяційні адаптацid птахів в трансформованих ландшафтах Пiвнiчно-Схiдноd Украdни (на прикладі роду Turdus)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок