Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,89 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Пейчев Костянтин Прокофійович
УДК 349.4
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2005 р.
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Размєтаєв Сергій Володимирович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри екологічного права.
 
Офіційні опоненти:–
доктор юридичних наук, професор Бобкова Антоніна Григорівна, Донецький національний університет, завідувач кафедри господарського права;–
кандидат юридичних наук Котелевець Алла Вікторівна, апеляційний суд Харківської області, суддя.
Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України м. Київ, відділ проблем аграрного, земельного та екологічного права.
Захист відбудеться 21 червня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул.. Пушкінська 77.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул.. Пушкінська 70.
Автореферат розіслано 19 травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.В. Спасибо-Фатєєва
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Земельний кодекс України (далі – ЗК) в редакції від 13 березня 1992 р. вперше в законодавстві використовує термін “відчуження земельної ділянки” (статті 17, 28 та ін.). Але практика вільного розпорядження землею ще не на-була зна-ч-но-го роз-ма-ху. Причиною цьому є як об’єктивні обставини (заборона продажу окремих видів земельних ділянок), так і те, що, незважаючи на фо-р-ма-ль-не вдо-ско-на-лен-ня пра-во-во-го ре-гу-лю-ван-ня відчуження земельних ділянок, окре-мі по-ло-жен-ня ЗК України ви-кли-ка-ють за-пе-ре-чен-ня і ство-рю-ють но-ві про-бле-ми у пра-во-за-сто-со-в-чій прак-ти-ці. Зо-к-ре-ма, не дається визна-чен-ня поняття “відчуження земельних ділянок”, що ускладнює можливість відмежування вказаного інституту від інших видів переходу прав на земельні ділянки. Крім того, не в повній мірі відображена специфіка правового регулювання відчуження в напрямку забезпечення збереження цільового призначення земельних ділянок, запобігання концентрації великої кількості земельних масивів в одного власника і спекуляції землею, поєднання власника землі і сільськогосподарського виробника в одній особі, а також недостатньо регламентовано питання державної реєстрації прав на земельні ділянки, то-що.
Ви-кла-де-ні об-ста-ви-ни, від-су-т-ність на-ле-ж-ного опрацювання названих про-бле-м в юри-ди-ч-ній на-у-ці ро-б-лять те-му до-слі-джен-ня ак-ту-а-ль-ною й обу-мо-в-лю-ють її ви-бір.
Ком-пле-к-с-но-го пред-ме-т-но-го ана-лі-зу відчуження земельних ділянок, у тому числі за новим земельним законодавством України, не провадилося. Науковим підґрунтям для дослідження зазначених питань стали праці таких на-у-ко-вців Укра-ї-ни, як В.І. Андрейцев, А.П.Гетьман, В.К. Гуревський, І.І. Каракаш, П.Ф. Кулинич, В.В. Носік, О.О. Погрібний, С.В. Размєтаєв, В.І. Се-м-чик, А.К. Соколова, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, та інших; зарубіжних учених: Г.А. Аксеньонка, С.І. Герасіна, Ю.Г. Жарикова, І.О. Іконницької, А.В. Кузнєцова, Н.А. Сиродоєва, Г.В. Чубукова.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема кандидатської дисертації затверджена вченою радою Національної юридичної академії України іме-ні Яро-сла-ва Му-д-ро-го 25 травня 2000 року (протокол № 8). Робота виконана відповідно до Державної цільової комплексної програми “Проблеми вдосконалення екологічного законодавства в умовах ринку” Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (номер державної реєстрації 0186.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок