Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНИХ ТІЛ З ТЕПЛОУТВОРЕННЯМ ВІД ТЕРТЯ

КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНИХ ТІЛ З ТЕПЛОУТВОРЕННЯМ ВІД ТЕРТЯ

Назва:
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНИХ ТІЛ З ТЕПЛОУТВОРЕННЯМ ВІД ТЕРТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,16 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ
МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
ім. Я.С. ПІДСТРИГАЧА
На правах рукопису
Юринець Ростислав Володимирович
УДК 539.3
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНИХ ТІЛ
З ТЕПЛОУТВОРЕННЯМ ВІД ТЕРТЯ
01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ЛЬВІВ - 1998 р.
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі механіки Львівського державного уні-верситету ім. І. Франка.
Наукові керівники: доктор технічних наук, професор
Гриліцький Дмитро Володимирович,
кафедра механіки ЛДУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,
Вігак Василь Михайлович,
керівник відділу механіки деформ. тверд. тіла,
ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України;
доктор технічних наук, професор
Сяський Андрій Олексійович,
завідуючий кафедрою загально-технічних
дисциплін і методики трудового навчання
Рівненського педагогічного інституту.
Провідна установа: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка
НАН України, відділ фізичних основ міцності
матеріалів, м. Львів.
Захист відбудеться ‘‘28’’ грудня 1998 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою: 290053, м. Львів, вул. Наукова, 3 б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІППММ (м. Львів, вул. Наукова, 3 б).
Автореферат розісланий ‘‘25’’ листопада 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук Шевчук П.Р.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забезпечення міцності і довговічності елементів конст-рукцій, які піддаються під час експлуатації впливу теп-ло-вих і силових навантажень, зумовило численні дослідження їх термо-напру-женого стану.
Значний внесок у розвиток теорії контактних задач термопруж-ності з теплоутворенням зроблено у працях В.М. Алєксандрова, В.М. Вігака, Д.В. Гри-ліць-ко-го, М.Б. Генералова, Є.В. Коваленка, М.В. Коров-чинського, Б.А. Куд-рявцева, В.П. Левицького, В.З. Партона, J. Barber, F. Ling та ін.
У сучасних різнотипних технічних конструкціях часто вико-рис-то-ву-ються складові елементи, які наділені анізотропними і навіть неодно-рід-ни-ми властивостями. Неоднорідність фізико-механічних влас-ти-востей ма-те-ріалів складових елементів конструкцій та їх анізотропія мо-жуть бути при-родними або виникнути в процесі формування заготовок внаслі-док тех-нологічних операцій, або ж з’явитися в процесі експлуата-ції під впли-вом дії реактивних середовищ. Врахування реальних власти-вос-тей ма-те-ріалів під час проектування і розрахунку конкретних конструк-цій при-зво-дить до значного ускладнення математичних моделей та їх фор-ма-лі-зо-ваного опису. Це вимагає розробки нових підходів до аналітичного роз-в’я-зу-вання такого класу задач і їх числового моде-лювання за допо-мо-гою об-чис-лювальної техніки. Таким дослідженням присвячені нау-ко-ві пра-ці В.П. Барана, Д.В. Гриліцького, Б.М. Кизими, Ю.М. Коляно, С.Г. Лехніць-кого, Т.Л. Мартиновича, Г.М. Савіна, В.С. Саркісяна, А.О. Сяського, Ashiba F., Noda N., Singh та багатьох ін.
Мета роботи полягає
- у встановленні впливу контактної взаємодії пружного ізотропно-го ци-ліндра з жорсткою обоймою на його термонапружено-деформова-ний стан;
- у виведенні співвідношень для визначення термонапруженого стану дво-ша-рових пружних циліндрів з врахуванням тепло-утво-рення на ме-жі розділу;
- у роз-робці математичного підходу для визначення термонапру-жено-деформованого стану трансверсально-ізотропних циліндричних тіл;
- у встановленні впливу трансверсальної ізотропії на напружений стан в циліндрі при його поступальному русі в жорсткій обоймі;
- у визначенні впливу тепла на розподіл контактних напружень, пере-мі-щень і температурних полів в пружній пів-площині, що ви-никають при взає--мо-дії жорсткого нахиленого штампа і півплощини з вра-ху-ванням частко-вого відставання півплощини від штампа.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНИХ ТІЛ З ТЕПЛОУТВОРЕННЯМ ВІД ТЕРТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок