Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана

Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана

Назва:
Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,08 KB
Завантажень:
200
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний університет будівництва і архітектури
душанін ян станіславович
УДК 621.87
Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана
05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ-2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і ар-хі-тек-ту-ри на кафедрі машин і обладнання технологічних процесів Мі-ніс-тер-ства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Ловейкін Вячеслав Сергійо-ви-ч,
професор Ки-їв-сько-го національного уні-вер-си-те-ту бу-дів-ництва і архітектури.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Гончаренко Неоніла Констянтинівна,
професор Се-ва-стополь-ского державного технічного уні-вер-си-те-ту;
кандидат технічних наук, доцент Панов Сергій Львович, доцент Київського уні-вер-си-те-ту еко-номіки і технології транспорту.
Провідна установа: Одеський національний політехнічний уні-вер-си-тет, кафедра підйомно-транспортного і робото-тех-ніч-но-го об-лад-нання Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться 24 січня 2002 року об 11 годині на за-сі-дан-ні спеціалізованої вченої Ради Д 26.056.08 при Київському наці-о-наль-но-му університеті будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, прос-пект Повітрофлотський, 31.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, проспект Повіт-ро-флот-ський, 31.
Автореферат розіслано “24” грудня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої Ради М. К. Сукач


загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В реальній конструкції шарнірно-зчленованої стрі-лової системи крана кожен її елемент рухається за своїм законом, який визна-чається її конструкцією. Це призводить до того, що в процесі зміни вильоту ван-тажу кінетична енергія системи є величиною змінною. Причо-му максимальне значення кінетичної енергії, яке визначає одну з основних складових енергетич-них витрат приводного ме-ханізму, в багатьох випад-ках в декілька разів перевищує її середнє значення. В ре-зультаті цього приведення в рух кожного елементу такої стрілової системи призводить до виникнення допоміжних енергетичних витрат і збільшення ди-намічних на-вантажень в її елементах. Проблему зниження енерге-тичних витрат ви-рі-шу-ють як за рахунок підбору геомет-ричних параметрів стрілових сис-тем, так і шляхом зміни кінематики руху окре-мих елементів або зниження їх маси. Розробка оптимальних режимів зміни вильо-ту вантажу, в ос-нов-ному, проводилась для одноланкових стрілових систем, тому оптимізація ре-жиму зміни вильоту вантажу шарнірно-зчленованої стрілової сис-теми, яка призводить до мінімізації енергетичних витрат, є досить актуальною проблемою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-серта-ційна робота відповідає напрямку досліджень кафедри машин і об-ладнання тех-нологічних процесів (МіОТП) Київського національного університету бу-дів-ниц-тва і архітектури (КНУБА) “Розробка оптимальних режимів руху ме-ханізмів ван-тажопідіймальних машин”, який виконується за програмою науково-координа-цій-ної ради з питань ресурсу і безпеки ек-сплуатації споруд та машин при Президії НАН України, а також в рамках теми “Енергетичні та деформаційні взаємозв’язки фізико-екологічного ста-ну природних робочих середовищ з гра-нично високою і низькою міцністю при різних зовнішніх навантаженнях” (БДБ-96, № державної ре-єстрації 0196U016055).
Мета і задачі дослідження. Мета данної роботи полягає в зниженні енер-гетичних витрат в шарнірно-зчленованих стрілових системах за раху-нок вибору режиму руху приводного механізму в процесі зміни вильоту вантажу.
Для досягнення поставленої мети були поставлені і розв’язані такі задачі:
-
обгрунтована доцільність зменшення енергетичних витрат в шарнірно-зчленованих стрілових системах кранів за рахунок вибору режиму зміни вильоту вантажу;
-
побудувано математичну модель шарнірно-зчленованої стрілової сис-теми крана при зміні вильоту вантажу;
-
вибрано критерій оптимізації зміни вильоту врівноваженої шар-нір-но-зчленованої стрілової системи на ділянці усталеного руху;
-
проаналізовано усталені режими зміни вильоту існуючих врів-но-ва-же-них шарнірно-зчленованих стрілових систем кранів;
-
оптимізовано усталений режим зміни вильоту врівноваженої шар-нірно-зчленованої стрілової системи за вибраним критерієм;
-
проаналізовано вплив оптимальних усталених режимів зміни ви-льо-ту на коливання вантажу і навантаження в приводному механізмі;
-
визначено параметри існуючих приводів, що забезпечують оптималь-ний енергетичний режим зміни вильоту шарнірно-зчленованих стрі-ло-вих систем кранів на ділянці усталеного руху;
-
розроблено конструкції приводів, що забезпечують оптимальний енер-гетичний режим зміни вильоту вантажу на ділянці усталеного руху.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок