Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> функціональні зміни вегетативного забезпечення сис-тем організму при артеріальній гіпертензії в умо-вах гіперкапнічної гіпоксії, оцінка ефективності лікування

функціональні зміни вегетативного забезпечення сис-тем організму при артеріальній гіпертензії в умо-вах гіперкапнічної гіпоксії, оцінка ефективності лікування

Назва:
функціональні зміни вегетативного забезпечення сис-тем організму при артеріальній гіпертензії в умо-вах гіперкапнічної гіпоксії, оцінка ефективності лікування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,55 KB
Завантажень:
358
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
академія медичних наук україни
інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска
Сидорчук
Лариса Петрівна
удк 616.12-008.331.1:616.273.2-08
функціональні зміни вегетативного забезпечення
сис-тем організму при артеріальній гіпертензії
в умо-вах гіперкапнічної гіпоксії,
оцінка ефективності лікування
14.01.11 – кардіологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Буковинській державній медичній академії
МОЗ України, м. Чернівці
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Тащук Віктор Ко-рнійович,
завідувач кафедри госпітальної терапії, лікувальної фізкультури та спортивної медицини Буковинсь-кої державної медичної академії
МОЗ України (м. Чернівці).
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Сіренко Юрій Миколайович,
завідувач відділом симптоматичної гіпертензії з лабораторією екстракорпоральних методів лікування Інституту кардіо-логії ім.акад. М.Д. Стражеска АМН України (м. Київ);
доктор медичних наук
Білоножко Олександр Георгійович,
провідний науковий співробітник проблемної лабораторії ангіографічних та електрофізіологічних досліджень кафедри кардіології та функціона-льної діагностики Київської медичної академії післядиплом-ної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ).
Провідна установа: національний медичний університет ім. академіка О.О. Богомольця,
м. Київ, кафедра факультетської терапії №2
Захист дисертації відбудеться 30 січня 2001 р. о 1000 годині на засі-данні спеціалізо-ваної вченої ради Д26.616.01 при Інституті кардіо-логії ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України (03618, м.Київ, вул. На-родного ополчення, 5).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стра-жеска АМН України за адресою: 03618, м.Київ, вул. Народного ополчення, 5.
Автореферат розісланий 26 грудня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Деяк С.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) продовжує залишатись актуальною ме-дично-соціальною проблемою (В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко, И.П. Смирнова, 1999; Л.Т. Малая и соавт., 1999; R.E. Tracy, 1999). У осіб з висо-ким артеріальним тиском у 3-4 рази частіше розви-вається ішемічна хвороба серця (ІХС) і в 7 разів частіше – порушення мозкового крово-обігу (Е.Н. Амосова, 1998; Ю.М. Сіренко та спі-вавт., 1999; R.D. Feldman, 2000). За да-ними офіційної статис-тики, в 1997 р. в Україні зареєстровано понад 5 млн хворих на АГ (Про-грама про-філактики і ліку-вання артеріальної гіпертензії в Україні, 1999), однак за резуль-та-тами епідеміологічних дослі-джень, на АГ у країні страждають близько 13 млн осіб, у по-ловини з них зареєстровано граничний рівень артеріаль-ного тиску (І.П. Смірнова та спі-вавт., 1998). Серед осіб з підвищеним АТ знають про наявність за-хворювання 62% хво-рих, з них лікуються лише 23,2%, причому ефективно – тільки 12,8% (І.П. Смірнова, O.П. Свіщенко, І.М. Горбась, 1997; G.L. Schwartz et al, 2000). Економі-чні втрати для держави становлять ви-трати на лікування та ре-абілітацію зазначеної кате-горії населення. Це свідчить, що АГ – одна із найбільш важливих актуальних соці-альних проблем охорони здоров'я населення не тільки більшості розвинутих країн світу, але й України (В.З. Нетяже-нко, 1997; R. Saitz, 2000). Важливим аспектом проблеми є необхідність вдосконалення методів профі-лак-тики та ліку-вання, зменшення факторів ризику, індивідуалізації підбору меди-каментоз-них засобів у хворих на АГ з урахуванням побічних ефектів їх прийому, розро-бка досту-пних ефективних та економічно вигідних методів фізич-ної реабілі-тації даного континге-нту населення (Н.К. Фуркало, Г.В. Яновс-кий, И.К. Следзевс-кая, 1990; Л.Г. Воронков та співавт., 1999; Г.В. Дзяк, Е.А. Коваль, 1999; V. Ravet al., 2000).
Не дивлячись на те, що арсенал гіпотензивних засобів не-впинно поповню-ється новими ефе-ктивними фар-макологічними препаратами, по-пулярність не-медикаментозних ме-тодів лікування зростає (С.С. Староверов и со-авт.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: функціональні зміни вегетативного забезпечення сис-тем організму при артеріальній гіпертензії в умо-вах гіперкапнічної гіпоксії, оцінка ефективності лікування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок