Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ (клініко-патогенетична характеристика, лікування, акушерська тактика)

ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ (клініко-патогенетична характеристика, лікування, акушерська тактика)

Назва:
ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ (клініко-патогенетична характеристика, лікування, акушерська тактика)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,27 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Чибісова Ірина Володимирівна
УДК 615:616.36-036.12]-085-002-05+618.3-06
ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ
(клініко-патогенетична характеристика, лікування, акушерська тактика)
14.01.01 – акушерство та гінекологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
АНТІПОВА Світлана Володимирівна,
Луганський державний медичний університет
МОЗ України, завідувач кафедри онкології
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
ЩЕРБАКОВА Валентина Василівна,
Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України, завідувач кафедри акушерства
та гінекології №1;
доктор медичних наук, професор
ПИРОГОВА Віра Іванівна,
Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького, завідувач кафедри акушерства,
гінекології та перинатології факультету
післядипломної освіти.
Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерста та гінекології АМН
України, відділ екстрагенітальної патології, м. Київ
 
Захист відбудеться “14” жовтня 2004 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському дер-жавному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного медичного університету за адресою 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.
Автореферат розісланий “13” вересня 2004 р.
Учений секретар спеціалізованої
вченої ради, д.мед.н., професор В.В.Лазуренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасних умовах в Україні, як і в інших країнах СНД, має місце неухильне підвищення захворюваності на хронічну патоло-гію гепатобіліарної системи, поперед усього хро-нічний некалькульозний хо-ле-цистит (ХНХ), причому в теперішній час дана патологія вже стала провід-ною в загальній структурі захворювань гастроентерологічного профі-лю та у ва-гіт-них жінок (М.В.Го-луб-чіков, 2000; Н.В.Харченко, 2000; В.І.Пирогова, 2004; В.М.Хворос-тінка та співавт., 2002). Відомо також, що частота хроніч-ної патології гепатобіліарної системи, в тому числі у жі-нок ді-то-род-ного віку, суттєво зростає на територіях з високим рівнем забруд-нен-ня дов-кілля гепато-ток-сичними ксенобіотиками (В.М.Фро-лов та співавт., 2002; І.Р.Ба-ри-ляк та співавт., 2003). Ураження печінки та жовчовивідних шля-хів – це найбільш розповсюджена екстрагенітальна патологія у вагітних, яка чи-нить несприятливий вплив на організм матері та дитини, обумовлює сут-тє-ве зростання частоти ранніх і пізніх гестозів, передчасного переривання вагіт-ності, аномалій пологової діяльності, кровотеч, синдрому втрати плода та затримки розвитку (СЗРП), фе-то-плацентарної недостатності (ФПН), асфіксії новонарод-жених, збіль-шує показник неонаталь-ної смертності (В.І.Грищенко та співавт., 1993; М.Г.Богдаш-кін,1998). У вагітних з патологією гепатобіліарної системи у 4-6 разів зрос-тає ймовірність розвитку пізньо-го гестозу, в 6-10 разів – холестатичного гепа-тозу вагітних, в 4-5 разів – викиднів та перед-час-них пологів, в 6-8 разів – кровотеч, що пот-ребує віднесення вагітних з хронічними захворюваннями печінки та жов-чо-вивідних шляхів у групу підвищеного ризику з акушерської патології (В.І.Гри-щен-ко та співавт., 1993; М.Г.Богдашкін,1998; В.В.Щербакова, 2004). У вагітних з хронічною патологією гепатобіліарної системи до-сить час-то мають місце порушення розвитку плода на тлі хронічної гі-пок--сії та ФПН, у зв’язку з чим народ-жують-ся гіпотрофічні та недоношені діти, сут-тєво підвищується частота синдрому дихальних розладів у ранньо-му неонатальному періоді, інфекційних захворювань, а саме внут-рішньо-утробної пнев-монії, піодермії, респіраторних вірусних інфек-цій (В.І.Пирогова та співавт., 2004; В.В.Щербакова, 2004). То-му проб-лема профілактики та лікування хронічної па-то--ло-гії ге--па-то-біліар-ної системи у вагітних є актуальною і важливою для клі-нічної практики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ (клініко-патогенетична характеристика, лікування, акушерська тактика)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок