Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ТИPИCTOPHИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЛОКОМОТИВIВ

НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ТИPИCTOPHИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЛОКОМОТИВIВ

Назва:
НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ТИPИCTOPHИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЛОКОМОТИВIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,65 KB
Завантажень:
188
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту
ГУСЄВСЬКИЙ Юрiй Iллiч
УДК 629.424.4: 621.335-833
НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ТЯГОВОГО
ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ТИPИCTOPHИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ДЛЯ
АВТОНОМНИХ ЛОКОМОТИВIВ
05.22.07 - Рухомий склад залiзниць
та тяга поїздiв
А в т о р е ф е р а т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора технiчних наук
Харкiв 1999
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана на кафедрi "Системи електричної тяги"
Харкiвської державної академiї залiзничного транспорту Мiнiстер-
ства транспорта Україны
Науковий консультант: доктор технiчних наук, професор ПАНАСЕНКО
Mикола Васильович, завiдувач кафедрою
"Системи електричної тяги" Харкiвської
державної академiї залiзничного транспорту
Офiцiйнi опоненти :
1. Доктор технiчних наук, професор, директор
Українського науково-дослiдного iнсти-
туту електровозобудiвництва,
м. Днiпропетровськ БРАТАШ
Вiктор Oлександрович
2. Доктор технiчних наук, професор кафедри
"Експлуатацiя та ремонт рухомого складу"
Харкiвської державної академiї залiзнич-
ного транспорту, м.Харкiв КОЛЕСНИК
Iван Кузьмич
3. Доктор технiчних наук, професор,
завiдуиач кафедрою "Електротехника"
Харкiвської державної академiї мiсь-
кого господарства, м.Харкiв СОСКОВ
Анатолiй Георгiєвич
Провiдна органiзацiя - Харкiвський полiтехнiчний унiверситет, ка-
федра "Локомотивобудування", Мiнicтерство
освiти України, м.Харкiв
Захист вiдбудеться "_6_ "__05___1999 p. о 1400 годинi в ауд.
417_ на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д64.820.04 при Хар-
кiвськiй академiї залiзничного транспорту за адресою: 310050,
м. Харкiв-50, площа Фейєрбаха, 7
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi академiї
Автореферат рoзiсланий " 2" __04___1999 р
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради ЗАПАРА В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми дисертацiї. Основний вид залiзничної тя-
ги на неелектрифiкованих дiльницях залiзниць України - тепловозна.
По даним 1994 року приписний парк залiзниць України складав майже
2200 одиниць магiстральних тепловозiв рiзноманiтного призначення
i потужностi. Iз них найбiльш масовими є тепловози:
2ТЕ10 (424 од.), 2ТЕ116 (588 од.), М62 (536 од), ТЕП60 (231 од.).
Маневрова робота на залiзничних станцiях також виконується тепло-
возами. Парк маневрових тепловозiв на Українi налiчує понад 2100
одиниць. В основному це тепловози типу ЧМЕ3 рiзноманiтних модифi-
кацій. Видно, що за два останнiх десятирiччя тепловози не зазна-
ли серйозних технiчних удосконалень i характеризуються показника-
ми, що застарiли, практично за всiма технологiчними та експлуата-
цiйними параметрами. Тому в умовах старiння локомотивного парку,
обмеженостi фiнансових,виробничих i трудових ресурсiв надто акту-
альною стає проблема пiдвищення ефективностi автономних локомоти-
вiв. Це пiдтверджується прийнятими Мiнiстерством транспорту Укра-
їни i Укрзалiзницею рiшеннями, що вiдбитi в документi "Концепцiя
та програма реструктуризацiї на залiзничному транспортi України".
Щодо автономних локомотивiв, то в ближчий час намiчено списати
тепловози типу ТЕП60, 2ТЕ10Л, що вiдпрацювали свiй ресурс i мора-
льно застарiли, а також оновити локомотивний парк України новими
магiстральними пасажирськими, маневровими тепловозами та дизель-
поїздами. В тепловозах нового поколiння,опрацьованих ведучими за-
рубiжними фiрмами, на пiдставi попереднiх науково-дослiдних робiт
застосованi новi технiчнi рiшення в конструкцiї локомотивiв.В пе-
ршу чергу,це торкається широкого застосування тягових асинхронних
електродвигунiв (АД), що дозволило суттєво пiдвищити надiйнiсть,
коефiцiєнт тяги та продуктивнiсть локомотивiв, покращити їх ста-
тичнi i динамiчнi характеристики, знизити поточнi витрати на екс-
плуатацiю i ремонт.Cучаснi тенденцiї розвитку локомотивобудування
складаються з широкого впровадження систем асинхронного тягово-
го електроприводу,що пiдтверджується успiшним досвiдом експлуата-
цiї кiлькох тисяч локомотивiв.Це говорить про те,що рiшення проб-
леми удосконалення вiтчизняних автономних локомотивiв неможливо
без утворення бiльше прогресивних систем тягового електроприводу
(ТЕП) i пiдвищення їх ефективностi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ТИPИCTOPHИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЛОКОМОТИВIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок