Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕРМОДИНАМIЧНI, КIНЕТИЧНI ТА МАГНIТНI ВЛАСТИВОСТI КВАНТОВИХ ТВЕРДИХ ТIЛ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ТЕРМОДИНАМIЧНI, КIНЕТИЧНI ТА МАГНIТНI ВЛАСТИВОСТI КВАНТОВИХ ТВЕРДИХ ТIЛ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Назва:
ТЕРМОДИНАМIЧНI, КIНЕТИЧНI ТА МАГНIТНI ВЛАСТИВОСТI КВАНТОВИХ ТВЕРДИХ ТIЛ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,89 KB
Завантажень:
59
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
iм. Б. I. ВЄРКIНА
АНЦИГIНА Тетяна Миколаївна
УДК 538.9; 548:537.621; 536.48
ТЕРМОДИНАМIЧНI, КIНЕТИЧНI ТА МАГНIТНI
ВЛАСТИВОСТI КВАНТОВИХ ТВЕРДИХ ТIЛ
ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
01.04.02. - теоретична фiзика
А в т о р е ф е р а т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiзико-математичних наук
Харкiв - 2000
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Фiзико-технiчному iнститутi низьких температур
iм. Б. I. Вєркiна НАН України
Офiцiйнi опоненти: член-кор. НАН України, доктор фiз.-мат. наук, професор,
Слезов Вiталiй Валентинович,
Нацiональний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний iнститут",
завiдувач вiддiлу
доктор фiз.-мат. наук, професор,
Адаменко Iгор Миколайович,
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В. Н. Каразiна,
професор кафедри
доктор фiз.-мат. наук, професор,
Якуб Євген Соломонович,
Одеський державний медичний унiверситет,
професор кафедри
Провiдна установа: Iнститут радiофiзики та електронiки НАН України,
вiддiл теоретичної фiзики, м. Харкiв
Захист вiдбудеться " 17 " жовтня 2000 року о 15 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.175.02 при Фiзико-технiчному iнститутi низьких температур iм. Б. I. Вєркiна НАН України
за адресою: 61164, м. Харкiв, пр. Ленiна, 47.
З дисертацiєю можно ознайомитись у бiблiотецi Фiзико-технiчного iнституту низьких температур iм. Б. I. Вєркiна НАН України (61164, м. Харкiв, пр. Ленiна, 47).
Автореферат розiсланий " 15 " вересня 2000 року.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради
доктор фiз.-мат. наук Ковальов О. С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми дисертацiйної роботи визначається тим, що розглянутi в нiй проблеми вiдносяться до таких роздiлiв квантової теорiї твердого тiла, фiзики магнiтних явищ i фiзики низьких температур, якi iнтенсивно розвиваються i є на сьогоднi найбiльш перспективними. Усi викладенi в дисертацiї теоретичнi результати отриманi при аналiзi питань принципового характеру i пов'язанi iз з'ясуванням фундаментальних закономiрностей поведiнки дослiджуваних систем. З iншого боку, квантовi конденсованi системи протягом тривалого часу були об'єктами iнтенсивного експериментального вивчення, що призвело до накоплення значної кiлькостi дослiдних фактiв, якi
потребують теоретичного обгрунтування. У зв'язку з цим безумовно актуальним є розвиток теоретичних моделей i пiдходiв, якi дають адекватний опис поведiнки квантових твердих тiл, що в остаточному пiдсумку сприяє правильному розумiнню сутi експериментально спостережуваних явищ. Поряд з рiшенням суто теорфiзичних задач значна частина змiсту дисертацiї присвячена теоретичнiй iнтерпретацiї ряду важливих ефектiв низькотемпературної поведiнки квантових систем (таких, наприклад, як температурнi залежностi теплоємностi розчинiв двохатомних молекул у матрицях отвердiлих iнертних газiв, тепловi властивостi i механiзми еволюцiї гетерофазної субструктури твердих розчинiв 3He-4He, що розпадаються, кiнетика твердого водню з домiшками, магнiтна термодинамiка твердих двовимiрних шарiв 3He на графiтi та iн.), якi були детально вивченi в експериментi, але не мали ще задовiльного теоретичного опису.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконана згiдно з тематичними планами дослiджень, якi велися i ведуться у вiддiлi статистичних методiв математичної фiзики Фiзико-технiчного iнституту низьких температур iм. Б. I. Вєркiна НАН України. Усi викладенi в дисертацiї результати отриманi в процесi виконання планових робiт за темами: "Фiзика криокристалiв" (N держреєстрацiї 81020496), "Дослiдження властивостей квантових рiдин та квантових кристалiв" (N держреєстрацiї 80018904), "Елементарнi збудження i динамiка крiокристалiв" (N держреєстрацiї 01.86.00031285), "Спектральна теорiя, операторнi алгебри i нелiнiйнi рiвняння" (N держреєстрацiї 01.85.0017953), "Випадковi i майже перiодичнi оператори математичної фiзики. Математичнi задачi квантової теорiї поля i статистичної фiзики" (за планом найважливiших НДР Президiї НАНУ), "Математична фiзика неоднорiдних та флуктуюючих систем" (державний реєстрацiйний N 0196U002941), а також проекту ДКНТ 9.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: ТЕРМОДИНАМIЧНI, КIНЕТИЧНI ТА МАГНIТНI ВЛАСТИВОСТI КВАНТОВИХ ТВЕРДИХ ТIЛ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок