Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,83 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
СУХОДОЛЯ Олександр Михайлович
УДК 35(075.8) + 35.01
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
КИЇВ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – | доктор технічних наук, професор
Богданович Володимир Юрійович,
Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри національної безпеки.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор
Юрчишин Василь Володимирович,
Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, директор економічних програм;
доктор наук з державного управління, доцент, заслужений економіст України
Гаман Микола Васильович,
Управління справами Апарату Верховної Ради України, перший заступник керуючого справами;
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Денисюк Сергій Петрович,
Інститут електродинаміки НАН України, провідний науковий співробітник.
Провідна установа – | Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ стратегічного потенціалу та макроекономічного аналізу, м. Київ.
Захист відбудеться 24 жовтня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради Д 26.810.02 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 22 вересня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Жабенко
Підписано до друку 19.09.2006.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 2,55.
Ум.-друк.арк. 2,09. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення України як незалежної, демо-кра-тич-ної, економічно та культурно розвиненої країни зумовило необхідність зосередження уваги суспільства на енергоефективності національної еконо-мі-ки як інструменті забезпечення національної безпеки та конкуренто-спро-можності країни у світовому співтоваристві. Більше того, в умовах подальшої глобалізації та загострення боротьби за світові ресурси енергоефективність еко-номіки стає умовою виживання окремої країни, збереження її само-ідентифікації та самобутності.
Досвід розвитку економіки країн Організації економічного спів-ро-бітництва та розвитку (ОЕСР) які, відчувши на початку 70-х рр. ХХ століття “нафтовий голод”, визнали енергоефективність економіки пріоритетом роз-витку та діяльності держави, підтверджує правильність цієї тези. У ре-зультаті реалізації державної політики енергоефективності їм вдалося не тільки по-рушити пропорційний зв’язок між зростанням обсягів споживання енерго-ресурсів та економічним розвитком, а й забезпечити технологічний відрив від інших країн і перейти на новий етап суспільного розвитку.
Для України, зважаючи на низьку енергетичну ефективність вико-ристання енергоресурсів суспільним господарством, значні обсяги спо-жи-вання та критичну залежність від зовнішніх поставок енергоресурсів, що загалом створює реальну загрозу національній безпеці, альтернативи дер-жав-ній політиці енергоефективності не існує. Отже, актуальність та соціальна значущість дисертаційного дослідження не підлягає сумніву.
Дослідженню і розвитку теорії та практики державного управління, фор-му-вання й реалізації державної політики, механізмів державного управління відводилось чільне місце у багатьох працях відомих українських та зарубіж-них учених, зокрема Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок