Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ТАКТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, УСКЛАДНЕНОЇ ГОСТРОЮ ПЕЧІНКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ТАКТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, УСКЛАДНЕНОЇ ГОСТРОЮ ПЕЧІНКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ТАКТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, УСКЛАДНЕНОЇ ГОСТРОЮ ПЕЧІНКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,85 KB
Завантажень:
475
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ім. І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ЧУРПІЙ КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ
УДК 616.36-002.12/14+616.37-006.6+616.361+616-089.168.1
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ТАКТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, УСКЛАДНЕНОЇ ГОСТРОЮ ПЕЧІНКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
14.01.03. – хірургія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Тернопіль – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківській державній медичній академії МОЗ України.
Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор ме-дич-них наук, професор Василюк Михайло Дмитро-вич, Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри факультетської хі-рур-гії.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Дзюбановський Ігор Якович, Тер-но-піль-сь--ка державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, за-ві-ду-вач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти.
доктор медичних наук, професор Копчак Володимир Михайлович, Інс-ти-тут хірургії і трансплантології АМН України (м. Київ), завідувач відділу хі-рур--гії під-шлун-кової залози і позапечінкових жовчних протоків.
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (м. Київ), кафедра хі-рур--гії з курсом топографічної анатомії і оператив-ної хі-рургії.
Захист відбудеться 31 травня 2001 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.601.01 у Тернопільській дер-жав-ній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільської державної ме-дичної академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 12).
Автореферат розісланий 27 квітня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради професор Я.Я.Боднар
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Лікування хворих з обтураційною жовтяницею є од-ним з складних і відповідальних завдань абдомінальної хірургії. Інтерес до даного захворювання підтримує постійний ріст кількості хворих з обтураційною жовтяницею, збільшення частоти її ускладнень і не завжди задо-віль-ні результати оперативного лікування.
Якщо післяопераційна летальність при неускладненому холеци-ститі скла----дає 4то при ураженні позапечінкових жовчних шляхів ре-зультати опе----ративного лікування значно гірші і летальність досягає 9,6-43(А.А.Ша-лимов и соавт., 1993). Так, від ускладнень жовчнокам`яної хвороби що----року в світі помирає до 160 тисяч хворих (В.І.Мамчич і співавт., 2000; J.Leet all, 1994). Проте, впровадження в клінічну практику сучасних ін-ст--ру---ментальних і діагностичних методів дослідження значно пок-ращило ре-зу--ль--тати лікування, особливо хворих з високим ризиком опера-тивного втру-чан-ня, обумовленим старечим віком, важкими супутніми захво-рю-ван-ня-ми і роз-витком гострої печінкової недостатності (М.Е.Ничитайло и соавт., 1994).
Методи доопераційної декомпресії жовчних шляхів при обтураційній жов----тяниці ще не отримали достатньо широкого розповсюдження, що по-в'я-за---не з відсутністю єдиної думки щодо показів, вибору, оптима-ль-них тер-мі-нів і методу оперативного лікування, в залежності від клінічних проявів, роз-витку ГПН, характеру змін в жовчних шляхах і важкості стану хворого.
За даними деяких авторів, обтураційна жовтяниця у 39,3хворих уск--ла-днюється холангітом з післяопераційною летальністю 30і вище. Це пов'язане з відсутністю чітких ознак цьо-го захворю-вання, нера-ціо-наль-ним визначенням термінів оперативного ліку--ван-ня, вибору об'єму операції та тривалим проведенням консер-вативної тера-пії. Місцевий вза-ємозв'язок між гнійно-септичними ускладненнями і леталь-ністю при обту-раційній жовтяниці, обумовлює необхідність вивчення за-хисних реакцій ор-ганізму на патологічний процес в динаміці захворювання і хі-рургічного лі-кування.
Використання абдомінальних операцій з високими летальними нас-лід-ками при лікуванні холангіту є не завжди виправданим і потребує впровад-ження нових сучасних інструментальних методів декомпресії і санації жовч-них шляхів (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ТАКТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, УСКЛАДНЕНОЇ ГОСТРОЮ ПЕЧІНКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок