Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БIОСТРАТИГРАФIЯ МIОЦЕНОВИХ ВIДКЛАДIВ РIВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМIНIФЕРАМИ

БIОСТРАТИГРАФIЯ МIОЦЕНОВИХ ВIДКЛАДIВ РIВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМIНIФЕРАМИ

Назва:
БIОСТРАТИГРАФIЯ МIОЦЕНОВИХ ВIДКЛАДIВ РIВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМIНIФЕРАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАIНИ
IНСТИТУТ ГЕОЛОГIЧНИХ НАУК
IВАНОВА Тетяна Арнольдiвна
УДК 551.782.1 (477.9)
БIОСТРАТИГРАФIЯ МIОЦЕНОВИХ ВIДКЛАДIВ РIВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМIНIФЕРАМИ
Спецiальнiсть 04.00.99 – палеонтологiя та стратиграфiя
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацii на здобуття наукового ступеня кандидата геологiчних наук
Киiв – 1999
Дiсертацiєю є рукопис
Робота виконана в НДI геологii Днiпропетровського державного унiверситету Мiносвiти Украiни.
Науковий керiвник: доктор геолого-мiнералогiчних наук, професор БАРГ
IГОР МУСIЙОВИЧ, кафедра геологii i гiдрогеологii
Днiпропетровського державного унiверситету,
професор
Офiцiйнi опоненти: доктор геолого-мiнералогiчних наук IВАНIК
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, Iнститут геологiчних
наук НАН Украiни, зав. вiддiлом
кандидат геологiчних наук ТРОФИМОВИЧ
НАТАЛIЯ АНАТОЛIIВНА, Украiнський державний
геолого-розвiдувальний iнститут,
науковий спiвробiтник
Провiдна установа: Киiвський унiверситет iм. Тараса Шевченка (геологiчний факультет)
Захист вiдбудеться “ 4 ” листопада 1999 р. о 10 годинi на засiданнi спецiалiзованоi вченоi ради Д.26.162.01 Iнституту геологiчних наук НАН Украiни, м. Киiв, вул. О. Гончара, 55-б
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту геологiчних наук Украiни, м. Киiв, вул. є. Гончара, 55-б
Автореферат розiсланий “ 30 ” вересня 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованоi вченоi ради ………….Рябоконь Т. С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Мiоценовi вiдклади широко розповсюдженi на територii Рiвнинного Криму. Створення деталiзованноi стратиграфiчноi схеми цих вiдкладiв як основи для середньо-, крупномасштабного картування, пошукiв та розвiдки родовищ корисних копалин О своєчасним, тому що, незважаючи на бiльш нiж вiкову iсторiю вивчення мiоцену, серед дослiдникiв немає єдиноi думки вiдносно обсягу данного вiддiлу i ряда його ярусiв, а також iх кореляцii з захiдно - європейськими та середземноморськими стратонами. Iснуючi схеми складенi, головним чином, по молюскам. За вiдсутнiстю останнiх для визначення вiку порiд з успiхом можуть бути використанi форамiнiфери, якi по праву вважаються ортостратиграфiчною групою организмiв.
З'вязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у рамках тематики, яка проводилась у НДI геологii Днiпропетровського держунiверситету з 1994 по 1999 рр. згiдно з координацiйним планом N 36 Мiнвузу Украiни "Вивчення будови та еволюцii земноi кори територii Украiни геолого-геофiзичними методами" (держбюджетнi теми N 56-94 "Стратиграфiчна шкала прямоi кореляцii неогену Пiвнiчного Причорноморья та Криму", N 04-22-97 "Подiйна стратиграфiя та палеогеографiя олiгоцену та мiоцену Пiвденноi Украiни (Причорноморська западина, Рiвнинний Крим та Керченський пiвострiв)"), а також погоджується з планом фундаментальних дослiджень Академii Наук у проектi N 25 МПГК "Стратиграфiчна кореляцiя неогену Тетису i Паратетису".
Мета i задачi дослiдження. Мета роботи - детальна схема стратиграфii мiоценових вiдкладiв Рiвнинного Криму, яка грунтується на этапностi розвитку форамiнiфер та вертикальнiй змiнi iх комплексiв, а також ii зiставлення з схемами сумiжних регiонiв.
Для досягнення поставленноi мети виконано ряд задач:
- аналiз вертикального i латерального поширення форамiнiфер у мiоценових вiдкладах Рiвнинного Криму;
- вивчення систематичного складу форамiнiферових асоцiацiй, оцiнка стратиграфiчноi та корелятивноi значностi окремих таксонiв; з'ясування походження, шляхiв мiграцii i визначення етапiв розвитку фауни форамiнiфер;
- бiономiчна реконструкцiя мiоценових басейнiв Рiвнинного Криму;
- побудова мiсцевих стратиграфiчних схем для окремих районiв Рiвнинного Криму, iх взаємне зiставлення та синтез; регiональна i межрегiональна кореляцiя.
Наукова новизна одержаних результатiв полягає у наступному:
1. Вперше на пiдставi знахiдок характерних видiв планктонних форамiнiфер стандартноi зони N 8 Globigerinatella insueta - Globigerinoides bisphaericus у спiрiалiсових глинах Рiвнинного Криму пiдтверджено iх ранньомiоценовий вiк i належнiсть до тарханського регiоярусу, здiйснена пряма кореляцiя останнього з карпатiєм Захiдного Паратетису i верхнiм бурдiгалом Середземномор'я.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: БIОСТРАТИГРАФIЯ МIОЦЕНОВИХ ВIДКЛАДIВ РIВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМIНIФЕРАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок