Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,11 KB
Завантажень:
362
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди
ЧАПЛИЦЬКА Ганна Вікторівна
УДК 371.3 +378.147
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Прокопенко Іван Федорович,
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, ректор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Коваленко Олена Едуардівна,
Українська інженерно-педагогічна
академія, ректор;
кандидат педагогічних наук, професор
Лазарєв Микола Остапович,
Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка, завідувач кафедри
педагогічної творчості.
Провідна установа Криворізький державний педагогічний університет, кафедра педагогіки, Міні-с-тер-ст-во освіти і науки України, м. Кривий Ріг.
Захист відбудеться “28травня 2003 року о 1300 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д64.053.04 у Харківському державному педагогічному універ-ситеті ім. Г.С. Сковороди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного пе-да-го-гічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 214 В).
Автореферат розісланий “_24__” __квітня__ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Реформа вищої школи Ук-ра-ї-ни відбувається в умовах кардинальних змін соціально-економічних відносин та інтеграції нашої країни у світову економіку. У зв‘язку з цим фахова осві-та спря-мовується на забезпечення професійно-творчої самореалізації осо-би-сто-сті, со-ціальної значущості та престижності знань, що сприяє формуванню інте-ле-к-ту-ального потенціалу нації як найвищої цінності суспільства, визначає рівень соціального та науково-технічного прогресу.
Сучасний етап розвитку українського суспільства є етапом перетворень, оновлення усіх сфер життєдіяльності, пошуків шляхів вирішення найва-жли-віших суспільно-економічних та політичних проблем, які виникають в умовах переходу до ринку. Системна перебудова народного господарства, приватизація виробництва неминуче тягне за собою зміни в змісті та організації праці. Поруч з великими промисловими об‘єднаннями виникають дрібні підприємства, які створені на недержавній: кооперативній і приватній формах власно-сті, де кожен робітник може брати участь у прийнятті важливих рішень і здій-сненні під-при-єм-ницької діяльності. Зростає питома вага невиробничої сфери: торгівлі, посе-редницької та банківської діяльності та ін. Усі ці процеси відбуваються в умовах переходу до ринкових відносин, що зумовлює необхідність піднесення ролі економічної освіти й науки у вирішенні складних проблем сьогодення.
Прагнення до прогресу природне для суспільства, і воно вимагає удосконалення, в першу чергу, трудових відносин, що потребує нових типів робітників з творчим ставленням до праці, високою економічною культурою та еко-но-мічним мислен-ням. Со-ціально-еко-номічні перетворення в Україні вима-гають оновлення систе-ми еко-но-мічної освіти.
Теоретичною основою процесу професійної підготовки спеціалістів економічних спе-ціальностей становлять праці з філософії освіти (Б.Гер-шу-нський, І.Зязюн, В.Краєв-сь-кий, В.Лутай та ін.); теорії цілісного освітнього процесу (Ю.Бабанський, В.Лозова, В.Сластьонін, Т.Шамова та ін.); змісту економічної освіти (І.Іткін, О.Камишанченко, В.Мадзігон, А.Нісімчук, Л.Пономарьова, В.Попов, І.Проко-пенко та ін.); економічного виховання (О.Автономов, О.Кирилова, Н.Кулакова, М.Малиш, В.Шемякін та ін.); економічного мислення (В.Васильєв, С.Лу-каш, О.Падалка, В.Розов, І.Сасова, І.Смолюк, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок