Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Територіальна організація агробізнесу реґіону (на матеріалах Львівської області)

Територіальна організація агробізнесу реґіону (на матеріалах Львівської області)

Назва:
Територіальна організація агробізнесу реґіону (на матеріалах Львівської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,75 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Ранця Ігор Іванович
УДК 911.3:33(477.83)
Територіальна організація агробізнесу реґіону
(на матеріалах Львівської області)
11.00.02 – економічна і соціальна географія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Львів–2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович,
Львівський на-ціональний університет імені Івана Франка,
кафедра економічної і соціальної географії, завідувач.
Офіційні опоненти: | доктор географічних наук, професор Балабанов Геннадій Васильович,
Ки-ївський міжнародний університет, кафедра країнознавства, завідувач;
кандидат географічних наук, професор Пушкар Іван Миколайович,
Тер-но--пільський національний педагогічний університет імені Володимира Гна--тюка, кафедра економічної і соціальної географії, завідувач.
Провідна установа: | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра економічної географії та екологічного менеджменту,
Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці.
Захист відбудеться 11 травня 2005 року о 10 годині на засіданні спе-ці-а-лі-зо-ва-ної Вченої ра-ди Д .051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за ад-ре-сою: м. Львів, вул. Дорошенка, буд. , географічний факультет, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного уні-вер-ситету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, буд. .
Автореферат розісланий 9 квітня 2005 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат географічних наук, доцент |
Дубіс Л. Ф.


загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Наслідком сучасних перетворень в аграрному сек-то-рі на-ці-о-наль-ного гос-по-дарства України є трансформація АПК в агробізнес (далі – АБ) – нову сис-те-му госпо-да-рю-ван-ня, орієнтовану на при-ват-ну власність і прибуток, реалізовану в умо-вах рин-ко-во-го цінотво-рен-ня, кон-ку-ренції, активного застосування новітніх технологій ви-роб-ництва й уп-рав-ління. Ці про-це--си породжують низку наукових проблем, що потребують гли-бо-кого, детального і різнобічного вив---чення, зок-ре-ма сус-піль-но-ге-о-гра-фічних досліджень на різних територіальних рів-нях – від ло-каль--ного і ре-ґі-о-наль-но-го до національного та глобального.
Розроблена в суспільній географії концепція агропромислового комплексу-ван-ня ви-я-вилася не--до-с-тат-ньо аде-к-ват-ною для ві-до-браження процесів становлення но-вих суспільних відносин в аг-рар---ному і промисловому секторах. У сучасних умовах у міжгалузевій комплекс-нос-ті важливе вив-чен-ня різ-но-ма-ніт-них видів при-буткової діяльності, що формуються в аграрній сфері та в по-в’я-за-них із нею дис-т-ри-б’ю-торських, логістичних, сервісних та інфраструктурних діяльностях, а також дос-лідження аг-рар-ного ринку як функціонального середовища АБ.
Процеси становлення АБ в Україні поки що перебувають поза сферою ін-те-ре-сів сус-піль-ної ге---ографії, незважаючи на те, що ця наука має потужний арсенал теоретико-методологічних та прик-ладних засобів, які мо--жуть успішно використовуватися для роз-в’язання ба-га-тьох проблем, по-в’я-заних із ста-новленням но--вої тери-то-рі-аль-ної організації аграр-но-го сектора.
Такі міркування і виз-начили постановку проблемних питань дисертаційного дослідження, вибір його теми, ме--ти і зав-дань. Конкретним ге-о-графічним об’єктом, на ма-теріалах якого ви-конана ди--сер-тація, є Львів-ська область – спе-ци-фічний в аг-рар-но-му відношенні реґіон Ук-ра-їни.
Методологічну основу дисер-та-ційного до-с-лі-дження становлять надбання львівської та ки-їв-сь-кої (універ-си-тет-сь-кої та академічної) наукових шкіл суспільної географії.
Теоретичні засади дисертації формувалися на підставі праць віт-чиз-ня-них уче-них еко-но-мі-ко-ге-ографів та економістів, передусім тих, що займаються аграрною проб-ле-ма-ти-кою, а са-ме: Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Територіальна організація агробізнесу реґіону (на матеріалах Львівської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок