Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових задач до ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових задач до ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Назва:
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових задач до ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,95 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
ім. Я.С. ПІДСТРИГАЧА НАН УКРАЇНИ
КАЛИНЯК
Богдан Миколайович
УДК 539.3
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ
неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових задач
до ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
01.02.04 механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної Академії наук України
Науковий керівник – доктор фізико–математичних наук, професор
Вігак Василь Михайлович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів, завідувач відділу
Офіційні опоненти – доктор фізико–математичних наук, професор
Василенко Анатолій Тихонович,
Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України, м.Київ, головний науковий співробітник
кандидат фізико–математичних наук, старший науковий співробітник Попович Василь Степанович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, м. Львів, старший науковий співробітник
Провідна установа – Львівський національний університет ім.Івана Франка,
кафедри механіки та інформаційних систем, Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист відбудеться 24 грудня 2001 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України за адресою:
79000, м. Львів-МСП, вул. Наукова, 3–Б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України за адресою: 79053, м.Львів, вул. Наукова, 3–Б.
Автореферат розісланий 23 листопада 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат фізико–математичних наук П. Р. Шевчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний розвиток техніки й но--вих технологій ставлять підвищені вимоги до міцності та на-дійності кон--струкцій у ши-роких діапазонах температур. Як ві-домо, вла-сти-вості ма-теріалів сут-тєво залежать від температури. Тому при дослі-джен-нях міц-ності та надій-ності конструкцій під дією заданих силових і тем-пе-ра-тур-них навантажень важ-ли--вим є врахування впливу температурних за-леж-ностей характе-ристик матеріалу на розподіл температури і на-пружень у них. Не менш важ-ливим є вра-ху-ван--ня неоднорідності ма-те-ріалу. Остан-нє зу-мов-ле-не, зо-кре-ма, дедалі шир-шим практичним застосуванням ком-позитних та функ-ці-о-наль-но-граді-єнт-них матері-а-лів, характеристики яких опису-ються функціями просторових ко-ор-динат на основі характеристики складових.
Проблеми визначення напружено-деформованого стану в неодно-рід-них або термочутливих (з залежними від температури харак-те-ристиками ма-теріалу) пружних чи термопружних ті-лах досліджу-вались у роботах В. В. Бо-лотіна, Я. Й. Бура-ка, А. Т. Васи-лен-ка, О. М. Гачкевича, Я. М. Гри-го--рен--ка, Д. В. Гри-ліць-ко-го, В. С. Колєсо-ва, Г. Б. Кол-чі-на, Ю.М. Коля-на, Р. М. Кушні-ра, М. П. Ле-ню-ка, В. А. Лома-кі-на, Ю. В. Не-ми---ров--сько-го, Ю. Н. Но-віч-ко---ва, Н. Д. Пан-кра-тової, Я.C. Під-стри--гача, В. П. Пле-ва-ка, В. С. По--пови-ча, Ю. С. По-столь--ни-ка,  Г. Т. Сули-ма, І. І. Фе--дика, J. Barber, N.Y. Tanigava та інших.
Існуючі методи побудови розв'язків задач пружності і термо-пруж-ності орієнтованих, в основному, на їх формулювання у переміщеннях не використовують можливість інтегрування рівнянь рів-новаги, які завжди є зі сталими кое-фіцієн-тами. Після ін-тегрування рів-нянь рів-новаги та ви-зна-чення співвідношень між ком-по-нентами тен-зора на-пру-жень можна значно спростити розрахунок на-пруженого стану в неод-но-рід-них і термо-чут-ливих тілах в порівнянні з розв'язуванням таких задач у пе-ремі-щен-нях за рахунок змен-шення кількості або пони-ження порядку ди-ферен-ціальних рів-нянь зі змінними коефіцієнтами, що ви-пливають з рів-нянь су-ціль-ності у на-пру-женнях для неоднорідних та тер-мочутливих тіл.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових задач до ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок