Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних матеріалів за рахунок удосконалення кінематики процесів

Підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних матеріалів за рахунок удосконалення кінематики процесів

Назва:
Підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних матеріалів за рахунок удосконалення кінематики процесів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,23 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний технічний університет
„Харківський політехнічний інститут”
Сурду Микола Васильович
УДК 621.923.
Підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних матеріалів за рахунок удосконалення кінематики процесів
Спеціальність – 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати й інструменти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків-2006
Дисертація є рукописом.
Робота виконана в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор технічних наук,
старший науковий співробітник
Тарелін Анатолій Олексійович,
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, м. Харків, заступник директора з наукової роботи;
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Узунян Матвій Данилович,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, м. Харків, кафедра інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка;
кандидат технічних наук, доцент
Краснощок Юрій Степанович,
Харківський державний технологічний університет сільського господарства Мінагрополітики України, м. Харків, кафедра технології матеріалів
Провідна організація: Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Запоріжжя
Захист відбудеться ,,16“ лютого 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
Автореферат розісланий ,, 14“ січня 2006 р.
 
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Пермяков О. А.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Незважаючи на великі успіхи у розвитку теорії шліфування, її су-часний рівень поки ще не дозволяє розрахун-ковим шляхом визначати такі режими шлі-фуван-ня, які б забезпе-чу-вали макси-мально можливу продуктивність при за-даній високій якості об-роб-ки, що ви-ключає, наприклад, навіть вірогідність виникнення дефектів у вигляді шлі-фувальних тріщин та пропа-лин. Кінематика відомих ме-тодів копіювального формоутворення складно-профіль-них поверхонь не забезпечує ви-сокої точності відтворення оброблюваної деталі незалежно, напри-клад, від швидкості оброблюваної поверхні. Не має вона також і фізич-но обґрунтованої від-по-ві-ді на пи-тання про те, як треба організу-ва-ти кіне-матику про-цесу шліфування, щоб проце-си фі-зи-ко-хімічної взаємодії поверхне-во-актив-них речовин (ПАР) змащувально-охолод-жу-валь-них рідин (ЗОР) і юве-ніль--них ділянок оброблюваної по-верхні у контактній зоні протікали най-більш повно і тим самим максимально б сприяли зниженню енергоємності проце-су стружкоутво-рен-ня за рахунок адсорбційно-пластифікуючого ефекту (АПЕ). Саме тому відсутнє і сучасне устатку-вання, яке б дозво-ляло, наприклад, виконувати роз-мір-не шлі-фування профільної частини пе-ра тур-бінних лопаток в автоматичному або напів-авто-ма-тичному режимі.
Таким чином, дослідження, які направлені на вирішення вищезазначених питань, є актуальними, ма-ють як практичне, так і суто теоретичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на базі досліджень, які проводилися у відділі загальнотехнічних дослід-жень в енер-гетиці Інституту проблем машино-будування ім. А. М. Підгорного НАН Укра-їни за бюджетними темами: –
“Розробити прогресивну технологію автоматичного шліфування деталей з криволінійними поверхнями, у тому числі турбінних лопаток. Виготовити шліфувальний станок для автоматичного шліфування профілю лопаток” (розпорядження ДКНТ СРСР №274 від 03.08.87 і Постанова Президії АН УРСР №1921 від 10. 09. 1987 р.) №Д.Р. 01870093011;–
1.7.2.206. “Розробка теоретичних основ методів і способів комплексного розв’язання задачі підвищення ефективності та надійності вихлопної частини енергетичних установок” (Постанова ВФТПЕ НАН України №12, §9 від 05.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних матеріалів за рахунок удосконалення кінематики процесів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок