Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НОВОСЯДЛИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУБМІКРОННИХ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ

НОВОСЯДЛИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУБМІКРОННИХ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ

Назва:
НОВОСЯДЛИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУБМІКРОННИХ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,67 KB
Завантажень:
458
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Розділ 5. Моделювання приладних структур і технологічних процесів для
забезпечення проектних норм топології ВІС.


Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України
Інститут термоелектрики
УДК 621.382.8
НОВОСЯДЛИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУБМІКРОННИХ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ
05.27.01 – твердотільна електроніка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Чернівці - 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в СКТБ “Орізон” ВАТ “Родон” Міністерства промислової політики України, Національному університеті “Львівська політехніка” і При-кар-патському університеті ім. Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти: | член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, професор
Войтович Ігор Данилович,
завідувач відділу Інституту кібернетики НАН України;
доктор фізико-математичних наук, профессор
Раренко Іларій Михайлович,
завідувач кафедри мікроелектро-ніки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Смеркло Любомир Михайлович,
завідувач відділу мікроелектроніки Львівського науково-дослідного ра-діо-технічного інституту.
Провідна установа: | ВАТ Науково-виробниче підприємство “Сатурн” Міністерства промислової політики України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться 26.12.2003 року о 15 годині на за-сіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.244.01 в Інституті термоелектрики за адресою: 58027, м. Чернівці, вул. Дубинська, 9А
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту термо-електрики, вул. Дубинська, 9А.
Автореферат розіслано 24.11. 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
канд.фіз.-мат. наук | Охрем О.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ефективна національна економіка в розвинутих кра-ї-нах світу базується на науковоємних технологіях, так званих “високих тех-но-ло-гіях”. За останні роки позиції галузей високих технологій в Україні за-знали активного наступу з боку сировинних енергомістких галузей, част-ка яких у ва-ло-вому націо-нальному продукті, а, отже, і в енергомісткості оди-ни-ці ва-лового націо-нального про-дук-ту, значно зросли.
Енергомісткість одиниці національного продукту у нас у декілька ра-зів пе-ревищує європейський і міжнародний рівні, що призводить до по-стій-ного дефіци-ту бюджету країни. Тому потрібно зробити структурну пе-ре-будову економіки, на-дав-ши пріоритет галузям промисловості, що споживають міні-мальну кількість сировини та елек-тро-енергії, а саме, радіоелектроніці та мікроелектроніці. Такими економічно визначальними галузями є машино-буду-вання та приладобуду-вання, зокре-ма, ви-роб--ництво засобів радіо-елек-троніки, зв’язку і телекомунікацій. Всі ці галузі тільки тоді мо-жуть виробляти конкурентноздатні вироби, коли використо-вувати-муть су-часну високона-дійну елементну електронну базу.
Технологія виробництва електронних компонентів належить до ін-фор-ма-ційних технологій, що охоплюють великий спектр базових техно-логій від мі-кро-схем, мікропроцесорів, мікроконтролерів, мікро-ЕОМ, схем пам’я-ті до комп’ю-те-рів, засобів прийому, обробки та передачі інформації і телекомунікацій. Тому ви-хід з економічної кризи промисловості можливий на основі електронної галузі.
Підприємства приладобудівної і радіоелектронної галузей України ста-новлять 76 % загальної кількості машино-будівних підприємств. Ці галузі на су-час-ному етапі і в перспективі потребують повної заміни номенклатури виробів, що ними випускаються, з одночасним підвищенням їх якості і на-дійності. Крім цього, згідно з економічною програмою розвитку України прі-о-ри-тетними напрямками ви--зна-чені авіаційна, суднобудівна та космічна галу-зі. Їх розвиток може бути забез-пе-чений кооперацією з радіоелект-рон-ною галуззю і прикладними науками. У зв’яз-ку з тим, що підприємства України в колишньому СРСР займали провідне міс-це в галузі мікро-електроніки, їх виробничий і кадровий потенціал можуть забез-пе-чити ефективний роз-виток радіоелектронної і приладобудівної галузей в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: НОВОСЯДЛИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУБМІКРОННИХ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок