Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЛIТИКА “НОВИХ ТОРI” ЩОДО ТРЕД - ЮНIОНIВ (1980 - 1990 рр.)

ПОЛIТИКА “НОВИХ ТОРI” ЩОДО ТРЕД - ЮНIОНIВ (1980 - 1990 рр.)

Назва:
ПОЛIТИКА “НОВИХ ТОРI” ЩОДО ТРЕД - ЮНIОНIВ (1980 - 1990 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,48 KB
Завантажень:
243
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФIЇ ТА
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА IМЕНI М.С.ГРУШЕВСЬКОГО
ГОЛОВКО Свiтлана Григорiвна
УДК 940.55.000.32: 331.105.44 (410)
ПОЛIТИКА “НОВИХ ТОРI” ЩОДО ТРЕД - ЮНIОНIВ
(1980 - 1990 рр.)
07.00.02 - Всесвiтня iсторiя
А в т о р е ф е р а т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата iсторичних наук
Київ - 1999


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Нацiональному педагогiчному унiверситетi
iм. М.П.Драгоманова, Мiнiстерство освiти України.
Науковий керiвник: кандидат iсторичних наук
Трубайчук Анатолiй Фотiйович,
Нацiональний педагогiчний унiверситет
iм. М.П.Драгоманова, професор кафедри
загальної iсторiї
Офiцiйнi опоненти: доктор iсторичних наук
Бiлоусов Михайло Михайлович,
Iнститут мiжнародних вiдносин
Київського нацiонального
унiверситету iм. Тараса Шевченка,
професор кафедри мiжнародних вiдносин
i зовнiшньої полiтики
кандидат iсторичних наук
Толстов Сергiй Валерiанович,
Iнститут свiтової економiки i мiжнародних
вiдносин НАН України, провiдний науковий
спiвробiтник вiддiлу європейських i
американських дослiджень
Провiдна установа: Чернiвецький державний унiверситет
iм. Ю.Федьковича, кафедра всесвiтньої
iсторiї, Мiнiстерство освiти України,
м.Чернiвцi
Захист вiдбудеться “28” жовтня 1999 року о 11 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.228.01 в Iнститутi української археографiї та джерелознавства iм. М.С.Грушевського НАН України за адресою: 252001, м.Київ-1, вул. Трьохсвятительська,4.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту української археографiї та джерелознавства iм.М.С.Грушевського НАН України.
Автореферат розiсланий “28” вересня 1999 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Верба I.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть дослiдження. У другiй половинi XX ст. вiдбулися докорiннi змiни в економiцi iндустрiально розвинутих країн Захiдної Європи. Упродовж 50-70-х рр. спостерiгалися процеси зменшення ролi “старих” галузей iндустрiї - видобувної, металургiйної, текстильної, якi характеризувалися затратними показниками, i пiдвищення в економiцi питомої ваги “нових” галузей виробництва, якi характеризувалися зростанням ролi високих технологiй, якостi працi, квалiфiкацiї персоналу тощо. Перехiд вiд iндустрiального капiталiзму до iнформацiйно-технологiчного виробництва супроводжувався принципово важливими змiнами в суспiльствi. Вони торкалися розподiлу капiталу мiж галузями економiки, структури професiйно-фахової зайнятостi, ролi окремих соцiальних груп у системi виробничих вiдносин та їхнього полiтичного впливу в суспiльствi. Економiчнi змiни та зрушення у соцiально-фаховiй структурi суспiльства не могли не позначитися на полiтичних процесах. Якщо в 70-х рр. уряди Великої Британiї, в т. ч. очолюванi консервативною партiєю, дотримувалися порiвняно пасивної позицiї стосовно цiлеспрямованого впливу на процеси соцiальної модернiзацiї суспiльства, то впродовж 1979-1990 рр. консервативнi уряди намагалися максимально прискорити адаптацiю соцiальної структури британського суспiльства до нових економiчних реалiй.
Профспiлки вiдiгравали в життi Великої Британiї епохи iндустрiального капiталiзму традицiйно важливу роль. Вони представляли iнтереси промислових робiтникiв з їхнiм специфiчним фахово-галузевим подiлом, що знайшов вiдзеркалення в структурi Британського конгресу тред-юнiонiв (БКТ). Тред-юнiони вiдiгравали значну роль у формуваннi полiтики лейбористської партiї (ЛПВ), створеної за iнiцiативою профспiлок на початку XX ст. як комiтет робiтничого представництва.
Необхiднiсть дослiдження взаємовiдносин “нових торi” та тред-юнiонiв у 1980-1990 рр. визначається результативнiстю законодавчого втручання у статутнi засади тред-юнiонiзму, що призвело до зменшення кiлькостi “промислових дiй”, чисельностi членiв профспiлок, значного обмеження правила “закритого цеху”. З iншого боку, в перiод, що розглядається, Англiя успiшно подолала серйозну соцiально-економiчну кризу 1970-х - початку 1980-х рокiв.
Данi аспекти новiтньої iсторiї Англiї є особливо актуальними для нас, оскiльки в соцiально-економiчних умовах, що склалися в Українi, iснує проблема вибору економiчної моделi розвитку i рiзнi погляди на шляхи виходу з кризи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПОЛIТИКА “НОВИХ ТОРI” ЩОДО ТРЕД - ЮНIОНIВ (1980 - 1990 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок