Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ АРИФМЕТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ СИМЕТРИЧНИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ

МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ АРИФМЕТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ СИМЕТРИЧНИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ

Назва:
МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ АРИФМЕТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ СИМЕТРИЧНИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,84 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЛЯХОВЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
УДК 681.325.5
МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ АРИФМЕТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ СИМЕТРИЧНИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ
05.13.05 “Елементи та пристрої
обчислювальної техніки та систем керування”
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Одеса - 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі “Системне програмне забезпечення”
Одесь-ко-го державного політехнічного університету міністерства освіти України.
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент
Паулін Олег Миколайович, Одеський державний політехнічний університет, доцент кафедри
“Системне програмне забезпечення”

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Ящук Леонід Омелянович, Одеська державна академія зв’язку, завідувач кафедрою мереж і систем поштового зв’язку
кандидат технічних наук, доцент Мещеряков Володимир Іванович, Одеська державна академія холоду, завідувач кафедрою САПР
Провідна установа
Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 23. 09. 1999 року о 13 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського державного політехнічного університету за адресою: 270044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Одеського державного політехнічного університету за адресою: 270044, м. Одеса, пр. Шевченко, 1.
Автореферат розісланий 20.08.1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ямпольский Ю.С.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В даний час одним із засобів збільшення продуктивності об-чис---лю-вальних пристроїв є підвищення швидкодії комбінаційних арифметичних пристро-їв (АП). Розвиток обчислювальної техніки йде по шляху безперервного удос-ко--на-лення технології виробництва, що веде до підвищення ступеню інтеграції електро-н--них компонентів і зростання тактової частоти. Для сучасних процесорів ха-рак--терні суперскалярна багатопоточна архітектура і висока тактова частота. Це ви-су-ває жорсткі вимоги в першу чергу до такої характеристики АП як швидкодія. Швид-ко-дія АП конвейєрного типу обмежена швидкодією самого повільного обчислювача в кон-вейєрі, бо він повинен спрацьовувати за один такт, і величина такту не може бути мен-ше затримки розповсюдження сигналу у самому повільному обчислювачі. Затрим-ка розповсюдження сигналу залежить від рангу цього обчислювача, тобто від кіль-кості вентилів, що спрацьовують послідовно. Таким чином, мінімізація рангу схе-ми АП дозволяє збільшити тактову частоту процесора і підняти його продуктивність.
Сучасні засоби побудови обчислювальних пристроїв орієнтуються на спеці-алі-за--цію як самих пристроїв, так і методів їх проектування. При цьому засобом під-ви-щен-ня про-дук-тивності обчислювальних пристроїв є використання спеці-алі-зо-ва-них апа-ратно ре-алі-зованих обчислювачів. Наприклад, навіть у сучасних процесорах за-галь-ного приз-на-чення запроваджуються раніше властиві лише для супер-ЕОМ спе-ціаль-ні команди для виконання операцій над матрицями і масивами чисел, що реалі-зу-ються спеціалі-зова-ними АП. Таким чином, спостерігається тенденція відмови від уні-версальних апаратних обчислювачів на користь спеціалізованих.
Існуючі методи побудови АП засновані на традиційному математичному апа-ра-ті булевої алгебри і не відповідають вимогам, що пред’являються до високо-про-дук-тив-них обчислювальних пристроїв. Як правило, усі такі АП будуються на ба-зі бі-нар-них обчислювальних структур. Можливо підвищення продуктивності за ра-ху--нок збіль-шен-ня кількості одночасно оброблюємих операндів. При цьому змен-шу-єть-ся кіль-кість послідовно виконаних команд для здійснен-ня однієї операції над ве-ли--кою кіль-кістю операндів (векторні операції), але це дося-гається ускладненням схе--ми від-по-відного обчислювача. З вищесказаного видно, що задача зменшення ран-гу і збіль-шен-ня швидкодії обчислювача являється особливо актуаль-ною.
Таким чином, розроблення нового підходу до проектування швидкодіючих АП, що використовує специфічні властивості виконуваних цими АП операцій, являється акту-альною задачею, тому що дозволяє наблизитися до максимально досяжних показ-ників швидкодії та економічності побудованих пристроїв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ АРИФМЕТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ СИМЕТРИЧНИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок