Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Романи Василя Барки “Рай” та “Жовтий князь”: художня візія тоталітарної дійсності

Романи Василя Барки “Рай” та “Жовтий князь”: художня візія тоталітарної дійсності

Назва:
Романи Василя Барки “Рай” та “Жовтий князь”: художня візія тоталітарної дійсності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,66 KB
Завантажень:
294
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
КУЛЬЧИЦЬКА МАРИНА ОРЕСТІВНА
УДК/821.161.2 – 3.09 “19” (091)(092) В.Барка.01(043)
Романи Василя Барки “Рай” та “Жовтий князь”:
художня візія тоталітарної дійсності
10.01.01 – українська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української літератури Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук,
Сеник Любомир Тадейович,
старший науковий співробітник
Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича,
завідувач Інституту літературознавчих студій
Львівського національного університету імені Івана Франка
 
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Гром’як Роман Теодорович,
Тернопільський державний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
завідувач кафедри теорії літератури
і порівняльного літературознавства
кандидат філологічних наук
Захарчук Ірина Василівна,
Рівненський державний гуманітарний університет,
докторант кафедри української літератури
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Міністерство освіти і науки України,
кафедра української літератури ХХ ст.
Захист відбудеться 29 січня 2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, М.Львів, вул. Університетська, 1).
Із дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розіслано “26 грудня 2002 р.
Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент В.В.Будний


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дисертаційного дослідження. Рецепція творчості діаспорних письменників періоду МУРу і “Слова” неможлива без уваги до творів антитоталітарного спрямування. Вони є закономірним і мотивованим явищем у духовному житті нації. На жаль, ще й досі їх політична заангажованість викликає суперечки. Навіть якщо окремі твори з цієї проблематики ставали об’єктом критичного аналізу, то комплексно, як єдине естетичне явище не розглядалися.
Усе ще недостатньо вивчений творчий доробок Василя Барки (Очерета), неординарного представника українського діаспорного письменства. Історична доба й обставини, за яких вийшли друком “Рай” і “Жовтий князь”, спричинили домінування діаспорної критичної рецепції цих творів. Це статті С.Наумович, Л.Нигрицького, Г.Голіяна, Л.Полтави з акцентуванням на політичній гостроті романів В.Барки, а також Л.Плюща, Ю.Шереха, в яких є спорадичний аналіз їх поетики. До того ж, незважаючи на явну проблемно-тематичну та художню цілісність, ці романи ніколи не розглядалися разом. Критичні виступи 90-х рр. ХХ ст. О.Ковальчука, О.Забарного, Н.Мисливець, Р.Мовчан та ін. теж не заповнили цю літературознавчу прогалину.
Новітні методики літературознавчого аналізу спонукають дослідників концептуально переорієнтувати ракурс мислення, розширити інтерпретаційний діапазон і, використовуючи принцип міждисциплінарної інтегративності, об’єктивно оцінювати значно глибшу і складнішу, ніж просто “трибуна політичних ідей”, прозу.
Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертації є проб-лем-ний си-с-те-ма--тизований аналіз художніх структур романів В.Барки “Рай” і “Жов---тий князь”. Поставлена мета вимагає ви---ко-нання таких зав-дань:–
з’ясування специфіки жанрової структури творів, що дозволить охарак-те-ри--зу--вати масштаби та основні засоби організації романного світу в контексті про-відних тен--денцій розвитку тогочасного ук--ра-їн-ського та за-ру-біж-ного роману;–
вияснення визначальних рис світовідчуття і світосприйняття пись-мен-ни--ка як світоглядного підґрунтя стилю митця; від-так – виді-лен-ня та ін--тер-пре-тація домі-нантних у творах В.Барки художніх образів і при-йо-мів, роз-крит-тя їх ідейно-естетичного, функціонального значення; –
типологічний аналіз образів героїв в екзистенціальному, соціальному та пси-хо-ло---гіч-но-му ас-пек-тах;
– осмислення споріднених в обох романах художніх за---со--бів відтво-рен-ня тоталітарної дійсності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Романи Василя Барки “Рай” та “Жовтий князь”: художня візія тоталітарної дійсності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок