Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,88 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Тараса Шевченка
КРУПКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
УДК [336.1+330.341.1] (477)
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу
та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Василик Остап Дмитрович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН,
Заслужений діяч науки і техніки України
Дем’яненко Микола Якович,
Інститут аграрної економіки УААН,
заступник директора інституту з наукової роботи,
завідувач відділення фінансово-кредитної та податкової політики;
доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Савлук Михайло Іванович,
Українська фінансово-банківська школа, директор;
доктор економічних наук
Соколовська Алла Михайлівна,
Науково-дослідний фінансовий інститут
при Міністерстві фінансів України,
завідувач відділення податкової політики та доходів.
Провідна установа: Інститут економічного прогнозування НАН України, відділ проблем фінансового та бюджетного прогнозування (м.Київ).
Захист дисертації відбудеться 23.04.2003 р. о _14__ год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська,
90-А, ауд. 704.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 58, кім. 10.
Автореферат розіслано 24 березня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.І.Жилінська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останніми роками в Україні простежуються оз-на-ки по-ліпшення соціально-економічної ситуації. Серед них можна виді-ли-ти такі: роз-ширення зони стабільності в економіці і збільшення кількості ділових суб’єктів, у яких з’явились можливості потен-цій-но-го зростання виробництва; провадження Урядом і Національним банком Украї-ни антиінфляційної полі-тики; пошук стимулів до збільшення приват-них інвестицій в економіку; поступова зміна кредитної мотивації в банків – усвідомлення потреби в пе-реорієнтації з обслуговування переважно тор-говельної сфери на середньо- і довготермінове кредитування промислових підприємств, особливо під інно-ваційні проекти.
За цих умов особливого значення набуває поліпшення інвес-ти-цій-ного клімату, розмежування сфер використання державного і недер-жав-ного інвес-ту-ван-ня, вибір раціональних джерел і способів фі-нан-су-вання інновацій. Науково-технічні нововведення є настільки вагомими елементами економічної та соці-альної стратегії держави, що без них неможливе визначення шляхів виведення укра-їнської економіки на траєкторію сталого роз-витку, тісне поєднання політи-ки структурних змін та економічного зрос-тання з активною соціальною по-лі-тикою. На успіх рефор-м можна сподіватися лише тоді, коли вони в своїй основі матимуть досягнення фундаментальної науки, стимулюватимуть інновації.
У вітчизняній економіці нині фактично вичерпано стартовий еко-но-міч-ний по-тен-ціал, який Україна отримала напередодні проголошення незалеж-нос-ті. Від-сут-ність прозорої, справед-ли-вої й еко-но-міч-но обгрунтованої прива-тизації, боротьба за перерозподіл власності посла-били увагу до глибинних потреб народу. Практично до 2000 р. заощад-жен-ня, як і кредити МВФ та Світового бан-ку, не викорис-то-ву-вались за приз-на-ченням. За такої політики тепер дово-диться погашати борги значною части-ною доходів дер-жавного бюджету. Це оз-на-чає, що вичерпано можливості для екстенсив-ного типу розвитку. Нині єди-ним і безальтернативним шляхом для Украї-ни залишається перехід до інно-ва-цій-ної моделі розвитку її економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок