Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНIЗМИ ДIЇ ХЛОРИДУ РТУТI ТА ХЛОРИДУ КОБАЛЬТУ НА АКТИВНIСТЬ -АМIНОЛЕВУЛIНАТСИНТАЗИ В ПЕЧIНЦI ЩУРIВ

МЕХАНIЗМИ ДIЇ ХЛОРИДУ РТУТI ТА ХЛОРИДУ КОБАЛЬТУ НА АКТИВНIСТЬ -АМIНОЛЕВУЛIНАТСИНТАЗИ В ПЕЧIНЦI ЩУРIВ

Назва:
МЕХАНIЗМИ ДIЇ ХЛОРИДУ РТУТI ТА ХЛОРИДУ КОБАЛЬТУ НА АКТИВНIСТЬ -АМIНОЛЕВУЛIНАТСИНТАЗИ В ПЕЧIНЦI ЩУРIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,00 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Бараннік Тетяна Володимирівна
УДК 577.151.04:57.044:546(492+732)
МЕХАНIЗМИ ДIЇ ХЛОРИДУ РТУТI ТА
ХЛОРИДУ КОБАЛЬТУ НА АКТИВНIСТЬ
-АМIНОЛЕВУЛIНАТСИНТАЗИ В ПЕЧIНЦI ЩУРIВ
03.00.04– Біохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
 
Харків – 1999


Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі біохімії Харківського державного університету Міністерства освіти України.
Науковий керівник: | доктор біологічних наук, професор
Каліман Павло Авксентійович,
завідувач кафедрою біохімії
Харківського державного університету
Міністерства освіти України
Офіційні опоненти: | доктор біологічних наук, професор
Чечоткін Олексій Васильович,
завідувач кафедрою хімії та біохімії
Харківського зооветеринарного інституту
Міністерства освіти України
доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник,
Перський Євген Ефроїмович, професор за кафедрою фізіології людини та тварин Харківського державного університету Міністерства освіти України
Провідна установа | Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України (відділ біохімії коферментів), м.Київ.
Захист відбудеться " 07 " квітня 1999 р. о 1515 годині на засіданні спеціа-лі-зова-ної вченої ради К 64.051.17 при Харківському державному універси-те-ті Міністерст-ва освіти України за адресою: 310077, Харків, пл.Свободи, 4, ауд.III-15.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету Міністерства освіти України за адресою: 310077, Харків-77, пл.Свободи, 4.
Автореферат розісланий 1999 р.
 
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник |
Падалко В.І.


Загальна характеристика робоТИ
 
Актуальність теми. Широке використання важких металів в ви-роб-ни-чих цілях, збільшення об’єму їх добування та переробки спри-чи-ни-ли остан-нім часом значне накопичення важких металів та їх сполук в нав-ко-лиш-ньо-му середовищі [Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.П., 1994]. Над-лиш-кове над-ход-жен--ня металів до організму людини та тварин ви-кли-кає різноманітні функ-ціо-наль-ні та ме-та--бо-лічні порушення [Москалев Ю.И., 1985; Ершов Ю.А., Плетенева Т.В., 1989], у тому числі пов'я-за-ні з біо-синтезом ге-му та гемо-про-теї-нів [Marks G., 1985]. Роз-виток токсич-них пор-фірій та зниження вмісту клітинних гемо-про-те-ї--нів під впливом солей важ-ких металів в значній мірі є наслідком пору-шен-ня ре-гу-ляції ключового фер-менту біосинтезу гему -амінолеву-лі-нат-синтази (КФ 2.3.1.37) [Rimington C., 1989]. Вста--новлено, що солі ко-баль-ту, плати-ни, ні-ке-лю або заліза викликають двох-фазні зміни активності -амі--но--ле-ву-лі-нат--син--та-зи (-АЛК-синтази) в пе-чін-ці ссавців: зни-жен--ня в перші го-ди-ни і по-дальше підвищення [Maines M.D., 1984; Калиман П.А., Беловецкая И.В., 1986]. Однак ме-ха-нізми як гальмування, так і індук-ції іонами металів клю-чо-вого фер-менту біо-син-тезу гему залиша-ються не проясненими. Не вив-че-но також вплив на -АЛК-син-тазну актив-ність неорга-нічних сполук ртуті, вміст яких в навко-лиш--нь-ому сере-до-вищі значно збіль-шилось [Трахтенберг И.М., Коршун М.Н., 1990].
Поряд з прямою інгібуючою дією на синтез або активність -АЛК-син-тази, солі важких металів можуть викликати підвищення в клітинах печінки кон-цен-т--ра-ції вільного гему [Калиман П.А. и др., 1996; Ни-кит---ченко И.В. и др., 1998], що є основним регулятором активності -АЛК-син--тази [May B.K. et al., 1990; Ades I.Z., 1990; Lathrop J.T., Timko M.P., 1993], але джере-ла накопи-чення гему не встановлені. Актуальною проблемою в цьому плані постає пошук можливих шляхів запобігання гемолізу під впливом важ--ких металів з метою виключити надмірне надходження гему в печінку з кров’яно-го руслу. Додатковим меха-ніз-мом дії іонів Co2+, Zn2+, Sn2+ на -АЛК-син--тазу може з'явитись формування метало-порфіринових комплексів, тим ча-сом як іони Hg2+, Pb2+, Ni2+, Pt2+ та інші не здатні заміщувати Fe2+ в гемо-про--теї--нах [Maines M.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МЕХАНIЗМИ ДIЇ ХЛОРИДУ РТУТI ТА ХЛОРИДУ КОБАЛЬТУ НА АКТИВНIСТЬ -АМIНОЛЕВУЛIНАТСИНТАЗИ В ПЕЧIНЦI ЩУРIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок