Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАТИСТИЧНЕПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ ТА ФРАГМЕНТАЦIЇ МЕТАЛIВ

СТАТИСТИЧНЕПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ ТА ФРАГМЕНТАЦIЇ МЕТАЛIВ

Назва:
СТАТИСТИЧНЕПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ ТА ФРАГМЕНТАЦIЇ МЕТАЛIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,42 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇHИ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФIЗИКИ
Ляшенко Якiв Олександрович
УДК 539.62:621.891(043.3)
СТАТИСТИЧНЕПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ ТА ФРАГМЕНТАЦIЇ МЕТАЛIВ
01.04.02 — теоретична фiзика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико–математичних наук
Суми – 2008


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Сумському державному унiверситетi Мiнiстер-ства освiти i науки України, м. Суми.
Науковий керiвник - кандидат фiзико-математичних наук, доцент
Хоменко Олексiй Вiталiйович,
кафедра фiзичної електронiки
Сумського державного унiверситету, доцент.
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико-математичних наук,
старший науковий спiвробiтник Стефанович Леонiд Iллiч,
Донецький фiзико-технiчний Iнститут НАН України iм. О.О. Галкiна, провiдний науковий спiвробiтник;
кандидат фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник Кульментьєв Олександр Iванович,
Iнститут прикладної фiзики НАН України, провiдний науковий спiвробiтник.
Захист вiдбудеться “4” вересня 2008 року о 14 год. на засiдан-нi спецiалiзованої вченої ради K 55.250.01 при Iнститутi прикладної фiзики НАН України за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлiв-ська, 58.
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Iнституту при-кладної фiзики НАН України за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 3.
Автореферат розiслано “9” липня 2008 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради С.М. Мордик


1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Останнiми роками iнтенсивно проводить-ся експериментальне дослiдження процесу тертя i реологiчних вла-стивостей молекулярно-тонких шарiв рiдин мiж двома атомарно-гладкими поверхнями при рiзних величинах прикладеного наванта-ження, тиску, товщини шарiв, при змiнi зсувної швидкостi, температу-ри тощо. Це обумовлено тим, що з розвитком нанотехнологiй зростає потреба у створеннi таких систем, що труться. Слiд також зазначити, що данi вузли тертя iснують майже в кожному реальному механiзмi i їх появу викликано витисканням мастила з-пiд поверхонь. Нещодавнi експерименти, теоретичний розгляд i комп’ютерне моделювання роз-ширили розумiння тертя двох гладких твердих поверхонь за наявностi тонкого шару рiдини мiж ними. З фундаментальної точки зору iнтерес обумовлений тим, що отримання гладких поверхонь низького тер-тя все бiльше i бiльше необхiдно для високотехнологiчних пристроїв типу комп’ютерних систем, мiнiатюрних двигунiв, космiчних приладiв тощо. З’ясовано, що шар рiдини стає у процесi тертя тоншим, його фiзичнi властивостi змiнюються спочатку плавно (кiлькiсно), а потiм при деякiй критичнiй товщинi змiни набувають рiзкого якiсного ха-рактеру. Кiлькiснi змiни виражаються неньютонiвською поведiнкою рiдини i замiною звичайного плавлення склуванням, але шар мастила при цьому розпiзнається як рiдина.
На сьогоднi значне мiсце у фiзичних дослiдженнях належить системам нанорозмiрiв, оскiльки вони поводять себе вiдмiнним вiд об’ємних тiл чином i одночасно з цим мають велике прикладне зна-чення. Зокрема, вузли тертя, що є атомарно-гладкими поверхнями, якi роздiленi тонким шаром мастила, можуть використовуватися в си-стемах позицiювання в мiкропристроях. Вiдомо, що фрагментацiя ме-талiв до нанорозмiрiв дозволяє значно покращити їх мiцнiснi i пла-стичнi характеристики. Для ультратонких плiвок мастила задача зво-диться до розроблення феноменологiчної схеми, що дозволяє описа-ти їх аномальну поведiнку. Вивчення закономiрностей фрагментацiї спрямоване на удосконалення iснуючої термодинамiчної моделi i опис процесу на її основi.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана на кафедрi фiзичної електронiки Сумського дер-жавного унiверситету i пов’язана з виконанням таких держбюджетних тем: ”Статистична нелiнiйна теорiя динамiчних фазових режимiв ме-жового тертя у нанопристроях“ (науково-дослiдна робота Державно-го фонду фундаментальних дослiджень, номер державної реєстрацiї


2
0107U008898, термiн виконання 2007-2009 рр.); ”Синергетика ме-жового тертя“ (номер державної реєстрацiї 0107U001279, термiн ви-конання 2007-2008 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СТАТИСТИЧНЕПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ ТА ФРАГМЕНТАЦIЇ МЕТАЛIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок