Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМОТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ СЕМАНТИЧНОГО ТИПУ

СИСТЕМОТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ СЕМАНТИЧНОГО ТИПУ

Назва:
СИСТЕМОТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ СЕМАНТИЧНОГО ТИПУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,97 KB
Завантажень:
494
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
ЯКИМЕНКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 658.012.011.56
СИСТЕМОТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ
ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ СЕМАНТИЧНОГО ТИПУ
Спеціальність - 05.13.06 Автоматизовані системи управління
та прогресивні інформаційні технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському мовно-інформаційному фонді
Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор технічних наук Широков Володимир
Анатолійович, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Рубан
Владислав Якович, професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Чікіна Валентина Олексіївна, провідний науковий співробітник, завідуюча лабораторією "Штучний інтелект" кафедри Програмного забезпечення ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України
Провідна установа: Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова
НАН України, м.Київ
Захист відбудеться "27" квітня 2006 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського за адресою: м. Київ, 03039, просп. 40-річчя Жовтня, 3.
З дисертацією можна ознайомитись у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (м. Київ).
Автореферат розіслано "24" березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради
кандидат економічних наук Чекмарьов А.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Останнім часом у теорії та практиці інформаційної науки все вагоміше місце займає роз-роб-ка моделей, методів і технологій, орієнтованих на використання природної мови в комп’ютерних системах. За прогнозами фахівців, протягом найближчих років значна частина інформаційних технологій буде переорієнтована саме на використання природної мови. В той же час, створення інтелектуальних систем обробки інформації та інтелектуальних людино-машинних інтерфейсів без глибокого розуміння механізмів природ-ної мови взагалі вважається немислимим. Саме тому все важливішим стає завдання розробки ефективних технологічних методів та засобів, що можуть бути засто-совані при розв’я-занні однієї з основних про-бле-м лінгвотехнології – про-бле-ми значення одиниць та конструкцій мови, тобто семантично-орієнтованих засобів обробки природномовних інформаційних масивів.
Розв’язання цього завдання у сучасній науці потребує нових підходів та способів опрацю-вання мовного матеріалу, оскільки у більшості лінгвістичних досліджень сло-во як об’єкт аналізу розглядається з позицій однієї чи двох граматичних категорій або окремих лексико-семан-тичних груп. При цьому обсяг досліджуваного матеріалу не завжди репрезен-та-ти-в--ний, а результати подібних досліджень фіксуються в описовій формі, не ада-п--тованій для форма-лі-зованого аналізу й ефективного засто-сування у прик-лад-них системах.
Викладене ставить перед інформаційною наукою вимогу комп-лекс-ної та ефек-тив-ної па-раметризації семантики, передусім граматичної і лексичної. Комп-лексність полягає у вста-нов--ленні мно-жини параметрів, які з до-статньою пов-но-тою описують семан-тичні вла-с-тивості мовних одиниць, та визначенні сут-тєвих зв’яз-ків між ними. Ефективність же вимагає, щоб, по-перше, результати було отри-мано на мовно-му ма-теріалі значного обсягу; по-друге, щоб було вироблено і застосовано єдині ме-то-дологічні прин-ципи кла-си-фікації матеріалу; по-тре-тє, щоб ре-зуль-тати представлялися в уніфікованій фор-мі, доступній та зручній для застосування в комп’ю-тер-них тех-но-логіях.
Прикладом семантичних досліджень, орієнтованих на комп’ютерні застосування, ста-ли спро-би автоматизованого ана-лізу змісту великих слов-ників із метою ви-яв-лен-ня в них різно-пла-но-вих се-мантичних структур, зокрема праці під керівництвом Симмонса з аналізу структури слов-ни-ка Вебстера, дослідження структури та побудова семантичних мереж на основі Longman Dictionary of Contemporary English (праці Міхелса, Накамури та Нагао, Фоссена) та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИСТЕМОТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ СЕМАНТИЧНОГО ТИПУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок