Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недостатності

Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недостатності

Назва:
Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недостатності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,78 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Харківський державний медичний університет



Кудря Олександр Вікторович
УДК 616.611-002-008-036.12-06:[616.153.915+611.018.74;577.17]
Роль порушень ліпідного обміну
та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недостатності
14.01.02. – внутрішні хвороби
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник:
заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, про--фе-сор-
Семидоцька Жанна Дмитрівна
Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри проп-е-де-в-тики внутрішніх хвороб № 2
Офіційні опоненти:
заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Власенко Михайло Антонович,
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри те-ра-пії та нефрології
заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор
Синяченко Олег Володимирович
Донецький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри про-пе-дев-ти--ки внут-рішніх хвороб
Провідна установа:
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка, м. Київ,
кафедра нефрології
Захист дисертації відбудеться 08.10.2004 р.о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при
Харківському державному медичному університеті за адресою:
61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4)
Автореферат розіслано 06.09.2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради
кандидат медичних наук, доцент Л.І. Овчаренко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогодні визнано, що у хворих на хро--нічний гломерулонефрит (ХГН) винятково важливе значення мають по--ру-шення ліпідного обміну, на тлі яких в остаточному підсумку роз-ви-ва-ється гло-мерулосклероз (А.В. Смирнов, 1998; Ф.А. Тугушева, 2001). Крім цього, по-ру--шен-ня ліпідного метаболізму сприяють прискореному розвитку ате--ро-скле-ро-ти-чних про-цесів в організмі хворих з хронічною нирковою не--дос-татністю (А.Н. Кли-мов, Н.Г. Никульчева, 1999). Таким чином, дис-ба-ланс в обміні ліпідів про-г-ре-сує в міру по-гіршення функції нирок, а з ін-шо-го боку, зниження функції ни-рок збільшує вже на-явні порушення ме-та-бо-ліз-му ліпідів (В.М.Ермоленко, Г.А. Яро-вая, Е.В.Шутов, 2002).
При ретельному дослідженні дисліпопротеїдемія (ДЛП) ви-яв-ля-єть-ся пра-к-ти-чно у 100% випадків (L.Himmelfarb, 2000). При аналізі ліпо-про-те-їдного спе-ктра плаз-ми крові у 35-70 % хворих виявляється підвищена кон-центрація ліп-опротеїдів ду-же низької щільності (ЛДНЩ) і ліпо-про-те-ї-дів проміжної щіл-ь-но-сті (ЛПЩ), нор-ма-льний рівень ліпопротеїдів низької щі-льності (ЛНЩ) і ни-зь-кий вміст лі-по-про-те-ї-дів високої щільності (ЛВЩ) (Ж.Д. Семидоцкая, Т.С. Ос-панова, 2000). При фено-ти-пуванні уремічної пла-зми крові з найбільшою час-то-тою виявляється IV тип гіпер-ліпо--про--те-їд-емії (ГЛП) (за класифікацією Fre1972), що не залежить від ме-то-дів лікування ниркової недостатності. Дис-лі-по-пр-отеїдемія починає реєс-т-ру--ва-тися при зниженні швидкості клубочкової філь-т-ра--ції до 30-40 мл/хв., в мі-ру по-гір-шення функції нирок відзначається про-гре-су-ва-ння ДЛП, проте ге-модіаліз не лі-к---відує порушень ліпідного обміну (А.В. Сми-рнов, 2002).
Разом з тим, до кінця не з'ясованим залишається питання про вплив ДЛП на темпи прогресування хронічної ниркової недостатності (ХНН).
Дотепер серед дос-лідників немає єдиної думки про те, які саме фра-кції ліпідів чинять найбільш ушкоджуючу дію на структури нирок та ен-дотелій і які з них можуть бути ви-ко-рис-тані як критерії оцінки тяжкості пе-ребігу ХНН.
За даними літератури відомо, що ендотелін –1 (ЕТ-1) може вик-ли--ка-ти кон-стрикцію як аферентної артеріоли, так і еферентної. У пер-шо-му ви-па-дку від-бувається запустіння клубочка і, як наслідок, ак-ти-ві-за-ція фібро-пла--стичних про-цесів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недостатності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок