Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,49 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
ЯКИМЧУК Микола Костянтинович
УДК 347.73
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Спеціальність 12.00.07 - теорія управління; адміністративне
право і процес; фінансове право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного, адміністративного і фінан-сового права Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Міністерства освіти і нау-ки України
Науковий консультант -
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент
Ака-демії правових наук України
АВЕР’ЯНОВ Вадим Борисович, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент
НАН України
ОПРИШКО Віталій Федорович, декан юридичного факультету Київ-ського національного економічного університету
доктор юридичних наук, професор
ПАХОМОВ Іван Микитович, завідувач кафедри Одеського держав-ного економічного університету
доктор юридичних наук, професор
ЯСТРЕБОВ Владислав Борисович, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту проблем зміцнення законності та право-порядку при Генеральній прокуратурі Російської Федерації
Провідна установа -
Одеська національна юридична академія, кафедра адміністративного та фінансового права.
Захист відбудеться 20 грудня 2002 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці інституту.
Автореферат розіслано 19 листопада 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Усенко І. Б.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Чинна Конституція України 1996 року проголо-шує: “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава” (ст. 1). Необхідно ще багато зробити для втілення даних принципів у життя.
Власний історичний досвід України та сучасна зарубіжна практика доводять, що лише за умови наукового та практичного забезпечення посилення управлінського впливу, а також постійного вдосконалення його форм і методів можна досягти ефектив-ного функціо-нування суспільного організму. В даному дослідженні розгля-да-ється тільки одна із сторін державного управління – управління в органах прокура-тури.
Актуальність дослідження шляхів реформування системи органів про-куратури під-тверджу-ється як необхідністю приведення зазначеного інституту у від-повідність до консти-туційної мо-делі, так і необхідністю вдосконалення його організа-ційної струк-тури і трансформації процесів та зв’язків у системі в дусі адміністративної та судово-пра-вової реформ.
Адміністративна реформа, розпочата в Україні, спрямована насамперед на поета-пне формування ефективної організації виконавчої влади та місцевого самоврядування. Су-дово-правова реформа націлена на становлення незалежної судової влади, зорієнто-ва-ної на захист прав людини. Зазначені реформи не могли обійти правоохо-ронні ор-гани, в тому числі й органи прокуратури. Під час їх проведення значно змінилася уява про місце інституту прокуратури серед гілок державної влади, рефор-мовано струк-туру, різні аспекти організації та діяльності прокуратури. Так, про-кура-тура України є автономною системою, управлін-ська вертикаль якої відзначається жор-стким підпоряд-куванням системи Генеральному прокурору України. Але проку-рорська система під-порядкованості в поєднанні з єдиноначальністю керівни-ків органів прокуратури нерід-ко призводить до винесення ними необґрунтованих рішень, а служ-бова дисципліна в системі наближена до військової.
Зважаючи на вказані обставини, поглиблений аналіз цих та інших організа-ційно-пра-вових проблем діяльності прокуратури має першорядне значення для вияв-лення позитив-них і негативних рис її сучасного стану, перспектив розвитку загалом та особ-ливо оптимі-зації управління в її органах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок