Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМІКА ЯРІВ В БАСЕЙНІ ДНІСТРА

ДИНАМІКА ЯРІВ В БАСЕЙНІ ДНІСТРА

Назва:
ДИНАМІКА ЯРІВ В БАСЕЙНІ ДНІСТРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,93 KB
Завантажень:
151
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський державний університет імені Івана Франка
Симоновська
Марія Ярославівна
УДК 551.4 (47.74)
ДИНАМІКА ЯРІВ В БАСЕЙНІ ДНІСТРА
11.00.04 - геомофологія і палеогеографія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Львів - 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти України
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Ковальчук Іван Платонович.
Львівський державний університет
імені Івана Франка,
професор кафедри геоморфології.
Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Лещух Роман Йосипович.
Львівський державний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри історичної геології та палеонтології;
кандидат географічних наук, доцент
Палієнко Едуард Тимофійович. Національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри геоморфології і палеогеографії
Провідна установа: Інститут географії НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 21 травня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.08 у Львівському державному університеті імені Івана Франка (290000, м.Львів, вул. Дорошенка,41)
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львів-ського державного університету імені Івана Франка (290000, м. Львів, вул. Драгоманова,5)
Автореферат розісланий 21 квітня 1999р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат географічних наук,
доцент Хомин Я.Б.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед спектру геоморфологічних процесів, які вли-вають на формування рельєфу, одним з найнебезпечніших є яркова еро-зія. Під впливом ерозії від-буваються значні змі-ни у навколишньому се-редовищі. По-перше, руйнуються грун-ти, зменшується ро-дю-чість і погір-шу-ються їх водно-фізичні та фізико-хімічні влас-ти-вос-ті. Про-дук-ти змиву за-му-люють сільськогосподарські угіддя, родючі заплавні зем-лі, за-бруднюють рі-ки і водойми, чим погіршують якість води. По-друге, утворюються ві-д'єм--ні фор-ми рельєфу – яри, довжиною від кількох десятків метрів до кількох кі-ло--мет-рів, а яружна мережа з вершинами і боковими відга-луженнями роз-членовує поля, по-гіршує умови використання земель.
Враховуючи актуальність проблеми, починаючи з 1967 року в Україні ре-алізу-є-ть--ся державна програма попередження ерозії грунтів і боротьби з її нас-лід-ками. В ре-гіо-нальній природно-господарській геосистемі басейну Верхнього та Середнього Дністра (далі - басейн Дністра) нарахо-вуєть-ся більше 8 000 ярів, під якими зайнято 11,2 тис.га. 2/3 яр-ко---вих форм розвиваються на ерозійно-небезпечних схилах крутизною більше 1. В основному яри при-урочені до ріллі, під якою зна-хо-ди-ть-ся 48% площі досліджуваної території.
Звідси випливає необхідність пошуку закономірностей утворення форм еро-зій-ного рельєфу, оцінки ступеня ураження басейну Дністра ярами ста-ном на 1925, 1955, 1985-98 роки, визначення інтенсивності ерозійного про-цесу, розрахунків потен--ціалу лінійного росту ярів, прогнозу яроут-во-рен-ня та обгрунтування системи проти-еро-зійних заходів.
Зв'язок роботи з науковими програми, планами, темами. Об-ра-ний на-п-рям досліджень тісно пов'язаний з тематикою робіт кафедри гео-мор-фології. Ме-тодика та ос-новні результати дисертаційних досліджень ви-користані при виконанні держбюд-жетних тем, "Еколого-геоморфологічна оцін-ка річкових систем та їх басейнів в межах Західної України" (1992-1994 рр.), "Еколого-гео-мор-фологічний аналіз проб-лем природокористування в міжнародних транскор-дон-них річкових сис-те-мах та їх басейнах і обгрунтування шляхів їх ви-рі-шення" (1995-1997 рр.), "Гід-ролого-геоморфологічний аналіз Західного Бугу і верхнього Дністра з вико-рис--тан-ням інформаційних технологій для потреб оптимізації природокористування" (1998-2000 рр., науковий керівник професор І.П.Ковальчук).
Мета роботи: встановити причини виникнення та закономірності роз-вит-ку форм лінійної ерозії, особливості поширення ярів різного віку та мор-фо-логії в ба-сейні Дністра на основі порівняльного аналізу різновікових карт, аерофо-то-знім-ків, польових і напівстаціонарних досліджень, розра-хун-ків потенціалу лі-ній-ного рос-ту ярів; оцінити стан і виявити тенденції зміни основних показників яружної ме-ре-жі, обгрунтувати ре-ко--мендації проти-еро-зійної організації тери-то-рії, раціо-на-льного використання земель, під-ви-ще-н-ня їх родючості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДИНАМІКА ЯРІВ В БАСЕЙНІ ДНІСТРА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок