Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ХРОНІЧНИЙ ТОВСТОКИШКОВИЙ СТАЗ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ

ХРОНІЧНИЙ ТОВСТОКИШКОВИЙ СТАЗ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ

Назва:
ХРОНІЧНИЙ ТОВСТОКИШКОВИЙ СТАЗ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,75 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Харківський державний медичний університет
Бєлоусова Ольга Юріївна
 
УДК 616.342 002 06: 616.34 008.14/.15 053.2.
 
ХРОНІЧНИЙ ТОВСТОКИШКОВИЙ СТАЗ ПРИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ
14.01.10 Педіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Харківській медичний академії післядипломної освіти МОЗ України
Науковий керівник: канд. медичних наук, доцент
САВВО Володимир Михайлович,
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ Ук-раїни, завідувач кафедри педіатрії
Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, професор
КОЖЕМ’ЯКА Анатолій Іванович,
Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячих хвороб
 
Доктор медичних наук, професор
ОСТРОПОЛЕЦЬ Савелій Савелійович,
Донецький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії факультету удосконалення лікарів
Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, відділ гастроентерології, м. Київ
Захист дисертації відбудеться "12" квітня 2001 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.04 при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
Автореферат розісланий "27" лютого 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент _________________________________________ Овчаренко Л.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. У структурi соматичної захворюваностi у дiтей одне з перших мiсць займає патологiя органiв травлення. Згiдно зi статистичними даними МОЗ України поширенiсть захворювань органiв системи травлення за останнi роки не зменшилась, а навпаки, має тенденцiю до збiльшення з 85,7/ до 110/. Формуючись у перiоди найбiльш iнтенсивного росту та роз-витку дитини, коли фiзiологiчнi функцiї найбiльш нестiйкi та ранимi, цi захворювання мають ве-лике медико-соцiальне значення й призводять до розвитку тяжкої патологiї у дорослих.
Провiдне мiсце серед захворювань травного тракту у дитячому вiцi займає хронiчна гастро-дуоденальна патологiя (Лукьянова Е.М., Тараховский М.Л., Зайцева Н.В., 1993; Баранов А.А., Климанская Е.В., 1995; Мороз А.Д., 1998), однiєю з особливостей перебiгу якої є поєднаний ха-рактер ураження органiв травлення. При цьому у цiлому рядi випадкiв вiдзначаються змiни в товстiй кишцi, причому провiдним клiнiчним синдромом з боку кишок є симптомокомлекс хро-нiчного запору (Веселов Г.Я., Гащицкий Г.Я., Гузейров В.С., 1995; Авакимян В.А., Карбовницкая Л.П., 1990; Алиева Э.И., Саитова В.С., Нечаева Л.В., 1998; Федорова О.В., Копейкин В.Н., 1998).
Фактори, якi обумовлюють розвиток хронiчного товстокишкового стазу при гастродуоде-нальнiй патологiї у дiтей, вивченi недостатньо, причому вiдсутня єдина точка зору на частоту за-пору, механiзми його формування, перiод розвитку, зв'язок з гастродуоденальною патологiєю, принципи корекції (Балашова Т.Ф., Бахматова О.Б., 1996; Бектаева Р.Р., Семененко Е.Д., 1996; Мороз А.Д., 1998; Yormally S.M., Praka Sh.N., Durnin M.T., 1995).
Складною задачею є лiкування дiтей з симптомокомплексом хронiчного запору на фонi га-стродуоденальної патологiї: пiдходи до органiзацiї лiкування та основнi принципи терапiї повиннi бути суворо диференцiйованi з урахуванням причини виникнення запору, характеру та гостроти гастродуоденальної патологiї, що вимагає iндивiдуального пiдходу. Це визначає перспективнiсть обгрунтування принципiв цiлеспрямованої iндивiдуалiзованої корекцiї хронiчного товстокишко-вого стазу при гастродуоденальних захворюваннях у дiтей як неодмiнної умови пiдвищення ефек-тивностi лiкування при данiй патологiї.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота вико-нана у вiдповiдностi з планом НДР Харкiвської медичної академiї післядипломної освіти (№ дер-жавної реєстрацiї 0100U004263), яка є завданням національної програми “Діти України”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ХРОНІЧНИЙ ТОВСТОКИШКОВИЙ СТАЗ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок