Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі

міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі

Назва:
міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,85 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ТЕРНОПІЛЬСЬкий ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ університет
імені вОЛОДИМИРА ГнАТЮка
Ковальчук ЛАрисА ОНИСИМівна
УДК 377.6:33:371.5 (477)
міжпредметні зв’язки
у вивченні хіміко-технологічних дисциплін
в економічному бізнес-коледжі
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Тернопіль – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Наукові керівники: кандидат педагогічних наук, професор Клос Євген Степанович;
доктор педагогічних наук, доцент Курляк Ірина Євгенівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри педагогіки
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського Міністерство освіти і науки України,
завідувач кафедри педагогіки;
 
кандидат педагогічних наук, доцент Бабин Іван Іванович,
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, Міністерство освіти і науки України, в.о. завідувача кафедри
педагогічної майстерності та освітніх технологій.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України,
м. Кіровоград.
Захист відбудеться “ 22 ” лютого 2002 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.01 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2.
Автореферат розіслано “ 21 ” січня 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради ЧАЙКА В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Формування національної парадигми освіти й виховання, перехід освіти Укра-їни на ступеневу систему навчання ставлять нові завдання перед професійною освітою. У зв’язку з цим економічні технікуми і коледжі, зокрема ті, що здійснюють підготовку фа-хівців професійного спряму-вання “Харчова техно-логія та інженерія”, зазнали до-корінного реформу-вання змісту освіти з метою набли-ження їх діяльності до ви-мог вищої школи. Окрім того, швидкі тем-пи розвитку нових харчових техно-логій, значне погір-шення екологічної си-туації, тривожна статистика, що засвідчує зростання кіль-кості харчових отруєнь, посилюють вимоги суспільства щодо рівня під-готовки, професійної ком-пе-тентності, соціальної відпові-даль--ності технологів харчових виробництв. Адже об’єктами їхньої профе-сійної ді-яль-ності є технологічні систе-ми харчових виробництв, контроль і управління якіс--тю продук-ції харчування, що суттєво впливає на стан здоров’я населення країни.
Досягнення високого рівня професіоналізму можливе лише за умови від-повід-ної фунда-ментальної підготовки. Зазначимо, що проблема фундамен-та-лізації змісту підготовки фахівців є особливо гострою і непрос-тою для вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. Вона не може бути вирі-шена збільшен-ням кількості годин на засвоєння фундаменталь-них дис-циплін. Їх вивчення має бути поставлене на відповідну науково-методичну ос-нову. З огляду на це, виникає необхідність пошуку нових технологій підго-товки майбутніх фахівців. Однією з таких є педагогічна технологія, заснована на ефективній реалізації міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі.
У психо-лого-педагогічній науці проблема міжпредметних зв’язків дос-лід-жу-валася в різних напрямах. Так, вивченням сутності та типо-логії міжпред-метних зв’язків займалися М.Білий, А.Єрьомкін, П.Ку-лагін, Н.Лош-----карьо-ва, В.Максимова, А.Усова, Г.Федорець та ін. Пробле-ма практич-ної реалізації міжпред-мет-них зв’язків у нав-чально-виховному процесі розроб-лялася на рівні середньої загально-освітньої школи (зокрема, у дослід-женнях Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок