Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСИСТОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСИСТОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Назва:
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСИСТОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,10 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Український державний лісотехнічний університет
КОПІЙ
Леонід Іванович
УДК 630*622+630*116.28+630*111
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСИСТОСТІ
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Спеціальність 06.03.03 – лісознавство і лісівництво
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі лісівництва в Українському державному лісотех-ні-ч-ному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, про-фе--сор Генсірук Степан Анто-но--вич, лауреат держав-ної премії в галузі науки і техніки України, Український державний лісотехнічний універ-си-тет
Офіційні опоненти: – доктор сільськогосподарських наук, професор Калінін Михайло Іванович, Миколаївський де-р-жавний гуманітарний уні-верситет ім. Петра Мо-ги-ли Міністерства освіти і науки України–
доктор сільськогосподарських наук, професор Пилипенко Олексій Іванович, Національний аг-рарний університет Кабінету Міністрів України, завідувач ка-фе-дри лісо-вих мелі-о-рацій –
доктор сільськогосподарських наук, старший на-у--ко-вий співробітник Ткач Віктор Пет--рович, Ук-ра-їнський науково-дослідний інститут лісо-во-го го-сподарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Ви-соцького Держкомлісгоспу України, директор
Провідна установа – Український науково-дослідний інститут гірсько-го лісівництва ім. П.С.Пастернака Держком-ліс-госпу України, лабораторія лісівництва, м. Івано-Фра-н-кі-вськ
Захист відбудеться “___“ червня 2003 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Українському дер-жа-в-но-му лісотехнічному університеті за адресою: 79057, Львів, вул. Ген. Чу-при-н-ки, 103, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського держа-в-но-го лісотехнічного університету за адресою: 79057, Львів, вул. Ген. Чуп-ри-н-ки, 101.
Автореферат розісланий “_____“________________2003 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради П.Р. Третяк
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Швидкий розвиток промисловості, різке зрос-тан-ня ви-до-бутку корисних ко-палин, інтенсифікація сільського господарства сп-ри---я-ю-ть розширенню масшта-бів антропогенних змін, руйнуванню природних ландша-фтів, зменшенню їх біорізноманіття, обумовлюють значне забруднен-ня до-в-кілля отруйними та радіоактивними речовинами не лише в окремих регі-онах, але й в межах цілої планети.
Сучасний стан навколишнього середовища висуває на чільне місце ви---мо--гу комплексного вирішення проблеми співіснування суспільства і при-ро-ди. Першочерговим її завданням є збереження лісів, як найпо-туж-ні-шо-го фактору, що сприяє стабілізації та посиленню стійкості природних екосистем до різнобіч-но-го антропогенного впливу. Рішення конференції ООН щодо на-в-ко-лиш-нього се-ре-довища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), міжнародних конфе-рен--цій Міністрів європейських країн (Страсбург, 1990; Гельсінкі, 1993) зу--мо-ви-ли ка-р--динальну зміну поглядів на роль лісів в сучасних умовах. На противагу ресурсному значенню лісових екосистем, останнім часом все бі-ль-ше уваги на-да-є-ться їх соціально-екологічній ролі. В цьому аспекті неоціне-н-ну вартість мають ліси захід-но--го регіону України, які в період з ХVI по ХХ сто-ліття зазнали суттєвого не-га-тив-ного антропогенного впливу і на даний час за-й-мають значно меншу площу, мають порушену вікову структуру, харак-те-ри--зуються недостатньою стійкістю та нерів-но-мір-но розташовані в ме-жах ре-гі-ону.
Значне вирубування лісів регіону протягом декількох століть зумови-ло су-ттєвий перерозподіл земельних ресурсів. Сільськогосподарська освоєні-с-ть те-ри-торії зросла до 53розораність сільгосп-угідь – до 72а лісисті-с-ть агроландшафтів зменшилась до 1-3Ці зміни у функціональній струк-ту-рі земель, сприяли значному зростанню інтенсивності ерозійних про-це-сів (24сільськогосподарських земель еродовані), зменшенню повноводності рік, за-бру-д-нен-ню вод залишками хімічних речовин та отрутохімікатів, а та-кож прояву інших негативних явищ (зсуви, катастрофічні паводки тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСИСТОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок