Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ І ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ І ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ

Назва:
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ І ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,10 KB
Завантажень:
453
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Мі-ні-с-тер-с-т-во осві-ти Укра-ї-ни
Рі-в-нен-сь-кий дер-жа-в-ний пе-да-го-гі-ч-ний ін-сти-тут
Сідлецький
Валентин Олександрович
УДК 678:620.178.1:541.6:536.4
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ І
ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОГЕННИХ
СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ
01.04.19 - фі-зи-ка по-лі-ме-рів
Ав-то-ре-фе-рат
ди-сер-та-ції на здо-бут-тя на-у-ко-во-го
сту-пе-ня кан-ди-да-та фі-зи-ко--ма-те-ма-ти-ч-них на-ук
Рі-в-не - 1998
Ди-сер-та-ці-єю є ру-ко-пис.
Ро-бо-та ви-ко-на-на в на-у-ко-вій ла-бо-ра-то-рії фі-зи-ки ви-со-ко-мо-ле-ку-ля-р-них спо-лук ка-фе-д-ри фі-зи-ки
Рі-в-нен-сь-ко-го дер-жа-в-но-го пе-да-го-гі-ч-но-го ін-сти-ту-ту.
На-у-ко-вий ке-рі-в-ник : до-к-тор хі-мі-ч-них на-ук, про-фе-сор Колупаєв Бо-рис Се-р-гі-йо-вич,
ре-к-тор Рі-в-нен-сь-ко-го дер-жа-в-но-го пе-да-го-гі-ч-но-го ін-сти-ту-ту.
Офі-цій-ні опо-нен-ти : до-к-тор фі-зи-ко--ма-те-ма-ти-ч-них на-ук Альохін Олександр Давидович, за-ві-ду-вач лабораторії фізики рідин та фазових переходів Київського уні-вер-си-те-ту ім. Тараса Шевченка;
до-к-тор хі-мі-ч-них на-ук, про-фе-сор Шилов Валерій Васильович,
завідувач відділу молекулярної фізики полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН Укра-ї-ни, м. Київ.
Про-ві-д-на уста-но-ва: Львівський державний університет ім. І.Франка, кафедра фізичної і колоїдної хімії.
За-хист від-бу-де-ть-ся “_24_” __грудня___ 1998 р. о 10 го-ди-ні на за-сі-дан-ні Спе-ці-а-лі-зо-ва-ної вче-ної ра-ди К 47.053.01 в Рі-в-нен-сь-ко-му дер-жа-в-но-му пе-да-го-гі-ч-но-му ін-сти-ту-ті Мі-ні-с-тер-с-т-ва осві-ти Укра-ї-ни за ад-ре-сою: 266 000, м. Рі-в-не, вул. Остафова, 31, факс (0362) 22-12-31.
З ди-сер-та-ці-єю мо-ж-на озна-йо-ми-тись у біб-ліо-те-ці Рі-в-нен-сь-ко-го дер-жа-в-но-го пе-да-го-гі-ч-но-го ін-сти-ту-ту за ад-ре-сою: 266 000, м. Рі-в-не, вул. Остафова, 31.
Ав-то-ре-фе-рат ро-зі-сла-ний “_23_” _листопада_ 1998 р.
Вче-ний се-к-ре-тар спе-ці-а-лі-зо-ва-ної
вче-ної ра-ди, кандидат
фізико-математичних наук,
доцент Бордюк М. А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.
Раціональне застосування полімерних матеріалів можливе лише у випадку достовірного знання факторів, які визначають і формують необхідний комплекс їх фізико-хімічних властивостей. Тому однією з найважливіших проблем з числа тих, що розв’язуються сучасною фізикою полімерів, є встановлення залежності між структурою матеріалу на різних рівнях її організації, характером теплового руху і всією сукупністю макроскопічних властивостей полімерів. В цьому ж плані не менш важливим є питання детального вивчення та практичної реалізації можливих напрямів і характеру зміни цих властивостей під впливом температурних і силових полів різної природи, виявлення та аналізу принципових закономірностей поведінки полімерів у тих чи інших умовах.
З цієї точки зору особливої ваги набуває комплексний розгляд властивостей матеріалів і встановлення на його основі ваємозв’язку між рядом фізичних характеристик полімерних систем та особливостей структурної організації композицій. Такий підхід дозволяє краще проаналізувати енергообмінні процеси, що відбуваються в полімерних системах. Крім того, його реалізація відкриває певні можливості регулювання та прогнозування влас-тивостей полімерів та композицій на їх основі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання роботи проводилось в рамках комплексних досліджень наукової лабораторії фізики високомолекулярних сполук та кафедри фізики Рівненського державного педагогічного інституту згідно тем “Дослідження шляхів напрямленої модифікації властивостей гетерогенних полімерних і дисперс-них систем” і “Шляхи напрямленого регулювання релаксаційних і терміч-них властивостей гетерогенних полімерних систем на основі гнучколанцю-гових полімерів”, та згідно держбюджетної науково-дослідної роботи Міністерства освіти України “Напрямлене регулювання електричних та те-плофізичних властивостей гетерогенних полімерних систем під дією елек-тричних та магнітних полів” (01.01.94 - 01.02.98).
Робота координувалась Науковою Радою НАН України “Полімерні композиційні матеріали” і є частиною комплексної теми “Шляхи напрям-леного регулювання релаксаційних і термічних властивостей гетерогенних полімерних систем на основі гнучколанцюгових полімерів” (номер держав-ної реєстрації 05.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ І ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок