Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ШЛАКОУТВОРЕННЯ У ВАННІ КОНВЕРТЕРА

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ШЛАКОУТВОРЕННЯ У ВАННІ КОНВЕРТЕРА

Назва:
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ШЛАКОУТВОРЕННЯ У ВАННІ КОНВЕРТЕРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,39 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство промислової політики України
 
Державне підприємство“
Науково-виробнича корпорація
“Київський інститут автоматики””
Джавад Мохаммад Шарбатіан
 
УДК 669.184.244.66.001.57-52
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ШЛАКОУТВОРЕННЯ У ВАННІ КОНВЕРТЕРА
 
05.13.07 - автоматизація технологічних процесів
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
 
Київ2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор технічних наук, професор
Богушевський Володимир Святославович,
професор кафедри фізико-хімічних основ
технології металів, ІФФ, НТУУ “КПІ”.
Офіційні опоненти доктор технічних наук, професор
Шумілов Кирило Андрійович,
головний науковий співробітник Науково-
виробничого підприємства “Київський
інститут автоматики”;
кандидат технічних наук, доцент
Кишенько Василь Дмитрович,
доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-
інтегрованих технологій Національного
університету харчових технологій.
Провідна установа Київський національний університет будівництва
та архітектури Міністерства освіти і науки України,
кафедра управління проектами.
Захист відбудеться 07.06.2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.818.01 ДП “НВК “Київський інститут авто-матики”” за адресою: 04107, Київ, вул. Нагірна, 22, корп. 1, к. 219
Відзиви на автореферат у двох примірниках, засвідчені печаткою установи, просимо надсилати за адресою: 04107, Київ, вул. Нагірна, 22, ДП “НВК “КІА””, вченому секретарю.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДП “НВК “Київський інститут автоматики””.
Автореферат розісланий 05.05. 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук Л.П. Тронько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В теперішній час загальне виробництво сталі в Ірані становить 6,9 млн. т (22 місце в світовому виробництві). Третина цієї кіль-кості (2,01 млн. т) виробляється в конвертерах.
Серед способів виплавки сталі киснево-конвертер-ний є одним із най-більш складних за природою і методами керування, осо-б-ливо опе--ратив-ного. Керуван-ня здійснюється в умовах неповноти інформації, то-му що при сучасному рів-ні розвитку техніки неможливо здійс-ни-ти прямі виміри ос-но-в-них вихід-них коор-динат складу металу та його температу-ри. Серед ок-ре-мих складових техно-ло-гічного процесу особливе місце зай-має шла-ко-утво-рен-ня.
Відомі фізико-хімічні моделі описують процес шлакоутворення для вузь-ких діапазонів змінення температури і складу шлаку. Рівняння нелі-ній-ні від-но-с-но ма-сових часток домішок. Аналіз моделей, які ви-корис-то-вуються на прак-ти-ці, пока-зує, що задача керування в них зводить-ся до об-чис-лен--ня таких ке-рую-чих діянь, які переводили б оптималь-ним чином об’єкт із ви--хід-но-го ста-ну в заданий кінцевий. Такі моделі успіш-но пра-цю-ють тіль---ки при ретельній підго-товці шихто-вих матеріалів за хімскладом, тем-пера-ту-рою та на-си-п-ною масою.
Актуальність теми обумовлюється необхідністю вирішення проблем роз-роб---ки математичної моделі, що забезпечує можливість керування процесом шлако-ут-ворення з необхідною точністю, нових науково обґрунтованих і прак-тич--но реалізу-є-мих методів вимірювання окремих параметрів процесу, викорис-тан-ня яких підви-щує якість керування, і створення на цій базі системи керуван-ня шлакоутворен-ням в складі АСК ТП конвертерної плавки, що орієнту-ється на вітчиз-няні і зару-біж-ні металургійні підприємства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота ви-ко-ну-валась згідно з тематичним планом Державного науково-виробничого під-при-єм-ства “Київський інститут авто-ма-ти-ки” (ДНВП “КІА”) Міністерства про-мис-ло-вої по-літики України, планом найважливіших робіт ВАТ “Мета-лургій-ний комбі-нат “Азовсталь”” ВАТ “МК “Азовсталь””).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ШЛАКОУТВОРЕННЯ У ВАННІ КОНВЕРТЕРА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок