Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМIВ РОБОТИ КОВАЛЬСЬКИХ ПРЕСIВ З НАСОСНО-АКУМУЛЯТОРНИМ ПРИВОДОМ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННI ТА ЗВОРОТНОМУ ХОДI

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМIВ РОБОТИ КОВАЛЬСЬКИХ ПРЕСIВ З НАСОСНО-АКУМУЛЯТОРНИМ ПРИВОДОМ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННI ТА ЗВОРОТНОМУ ХОДI

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМIВ РОБОТИ КОВАЛЬСЬКИХ ПРЕСIВ З НАСОСНО-АКУМУЛЯТОРНИМ ПРИВОДОМ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННI ТА ЗВОРОТНОМУ ХОДI
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,43 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Донбаська державна машинобудiвна академiя
Корчак Олена Сергiївна
УДК 621.22.011
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМIВ РОБОТИ
КОВАЛЬСЬКИХ ПРЕСIВ З
НАСОСНО-АКУМУЛЯТОРНИМ ПРИВОДОМ
ПРИ РОЗВАНТАЖЕННI ТА ЗВОРОТНОМУ ХОДI
Спецiальнiсть
05.03.05 —процеси та машини обробки тиском
Автореферат
диссертацiї на здобуття вченого ступеня
кандидата технiчних наук
Краматорськ, 2007


Дисертацiєю є рукопис.
Роботу виконано у Донбаськiй державнiй машинобудiвнiй академiї
(ДДМА) Мiнiстерства освiти i науки України (м. Краматорськ).
Науковий кандидат технiчних наук, доцент
керiвник: Шинкаренко Олег Михайлович,
доцент кафедри “Машини та технологiя обробки металiв
тиском”, Донбаська державна машинобудiвна академiя.
Офiцiйнi доктор технiчних наук, професор
опоненти: Iскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович
завiдувач кафедри “Металорiзальнi верстати i обладнання
автоматизованих виробництв”, Вiнницький нацiональний
технiчний унiверситет.


Провiдна
установа:
кандидат технiчних наук, доцент
Гожiй Сергiй Петрович
доцент кафедри “Механiка пластичностi матерiалiв та
ресурсозберiгаючих процесiв”, Нацiональний технiчний
унiверситет “Київський полiтехнiчний iнститут”.
Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет Мiнi-
стерства освiти i науки України, кафедра “Обробка металiв
тиском”


Захист вiдбудеться “27” червня 2007 р. о 10 на засiданнi спецiалiзо-
ваної вченої ради Д 12.105.01 Донбаської державної машинобудiвної академiї
(84313, м. Краматорськ, вул. Шкадiнова, 72, 1-навчальний корпус, 1319)
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Донбаської держав-
ної машинобудiвної академiї (84313, м. Краматорськ, вул. Шкадiнова, 72,
1-навчальний корпус)
Автореферат розiслано “24” травня 2007 р.


Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
Д 12.105.01 к.т.н., доцент
Ю.К. Доброносов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Розробка та освоєння нових ресурсозберiгаючих технологiй в машино-
будуваннi є одним iз найбiльш прiоритетних напрямкiв при створеннi конкурентоспроможної продукцiї в ринкових умовах. Це потребує пiдвищення
технiчного рiвня виробництва за рахунок впровадження нових технологiй та
обладнання. На теперiшнiй час Україна займає важливе мiсце серед свiто-
вих виробникiв поковок та розробникiв ковальсько-пресового обладнання. В
той же час наявнiсть великої кiлькостi фiзично та морально зстарiлого парку
ковальсько-пресових машин потребує розробки та впровадження кардиналь-
но нових та прогресивних рiшень, спрямованих на пiдвищення технiко-еко-
номiчних показникiв зазначеного обладнання, до числа якого вiдносяться
ковальськi гiдравлiчнi преси з насосно-акумуляторним приводом (НАП).
Актуальнiсть теми. Досвiд експлуатацiї ковальських пресiв з НАП
дозволяє стверджувати, що розгiн та гальмування рухомої поперечини на
зворотному ходi, а також розвантаження робочих цилiндрiв вiд тиску є
важливими етапами машинного циклу, що визначають продуктивнiсть преса
та особливостi динамiки його роботи.
Iснуючi математичнi моделi зворотного ходу та розвантаження робочих
цилiндрiв вiд тиску не дозволяють провести глибокий аналiз процесiв, що
вiдбуваються в цi перiоди, та розробити рацiональнi режими їх здiйснення.
Затримка при розвантаженнi робочих цилiндрiв вiд тиску по довготри-
валостi дорiвнює основному ходу деформування та складає приблизно 25%
часу робочого циклу преса. При робочих ходах з великим кiнцевим тиском у
цилiндрах час розвантаження подовжується. Це, крiм зниження продуктив-
ностi преса, значно збiльшує час контакту бойкiв з гарячим металом, що
прискорює їх зношення та охолодження заготовки. Гальмування рухомої по-
перечини у верхньому положеннi здiйснюється шляхом закриття впускного
клапана зворотних цилiндрiв. Цей процес супроводжується коливаннями, гi-
дроударами, вакуумуванням гiдросистеми та пiдсосом зовнiшнього повiтря,
що є небажаним та може призвести до порушення роботи приводу.
Дiючi системи керування зворотним ходом та розвантаженням робо-
чих цилiндрiв вiд тиску не вiдповiдають вимогам забезпечення швидких та
безударних режимiв здiйснення цих процесiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМIВ РОБОТИ КОВАЛЬСЬКИХ ПРЕСIВ З НАСОСНО-АКУМУЛЯТОРНИМ ПРИВОДОМ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННI ТА ЗВОРОТНОМУ ХОДI

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок