Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИДОВА СПЕЦИФIЧНIСТЬ РЕАКЦIЙ РОСЛИН НА ДIЮ ОРГАНIЧНИХ КСЕНОБIОТИКIВ

ВИДОВА СПЕЦИФIЧНIСТЬ РЕАКЦIЙ РОСЛИН НА ДIЮ ОРГАНIЧНИХ КСЕНОБIОТИКIВ

Назва:
ВИДОВА СПЕЦИФIЧНIСТЬ РЕАКЦIЙ РОСЛИН НА ДIЮ ОРГАНIЧНИХ КСЕНОБIОТИКIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,20 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ФIЗIОЛОГIЇ РОСЛИН I ГЕНЕТИКИ
МИЛЬНIКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРIВНА

УДК 581.2.02 : 581.5
 
ВИДОВА СПЕЦИФIЧНIСТЬ РЕАКЦIЙ РОСЛИН
НА ДIЮ ОРГАНIЧНИХ КСЕНОБIОТИКIВ
03.00.12 - фiзiологiя рослин
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
 
Київ – 2001
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана на кафедрi фiзiологiї рослин i екологiї Днiпропетровського нацiонального унiверситету, м. Днiпропетровськ
Науковий керiвник: доктор бiологiчних наук, професор
ДОЛГОВА Лiдiя Григорiвна
Днiпропетровський нацiональний унiверситет
професор кафедри фiзiологiї рослин i екологiї
Офiцiйнi опоненти: доктор бiологiчних наук, старший науковий спiвробiтник
ТКАЧУК Катерина Семенiвна
Iнститут фiзiологiї рослин i генетики НАН України
провiдний науковий спiвробiтник
кандидат бiологiчних наук, старший науковий спiвробiтник
КРАВЕЦЬ Олександра Петрiвна
Iнститут клiтинної бiологiї i генетичної iнженерiї
НАН України
старший науковий спiвробiтник
Провiдна установа: Нацiональний ботанiчний сад iменi М.М.Гришка
НАН України, м. Київ
Захист дисертацiї вiдбудеться "_18___" жовтня 2001 р. о 12 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.212.01 в Iнститутi фiзiологiї рослин i генетики НАН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська,31/17,тел.263-51-50
З дисертацiєю можна ознайомитися у науковiй бiблiотецi Iнституту фiзiологiї рослин i генетики НАН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 31/17
Автореферат розiслано "__17__" вересня 2001 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Мордерер Є.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Сучасну екологiчну ситуацiю в Українi можна охарактеризувати як кризову, що формувалась впродовж тривалого перiоду внаслiдок зневажання об’єктивними законами розвитку i поновлення природно-ресурсного комплексу України. Проблеми охорони навколишнього середовища i рацiонального використання природних ресурсiв в останнiй час належать до найбiльш актуальних.
Серед екологiчних проблем особливо важливими є дослiдження реакцiй рослин на токсичну дiю органiчних сполук, джерелом яких є хiмiчна промисловiсть (Гетко, 1989; Грушко, 1986). Оскiльки пiдприємства хiмiчної промисловостi розташованi, переважно, в межах мiста, причому бiльшiсть з них не має санiтарно-захисної зони i умов, необхiдних для переробки, утилiзацiї вiдходiв чи їх знешкодження (Елисаветский, Ратников, 1998), то особливо важливою є наукова оцiнка теперiшнього i майбутнього стану рослинностi в сферi впливу пiдприємств хiмiчного профiлю, а також розробка заходiв по оптимiзацiї складних екологiчних умов техногенних територiй за допомогою формування стiйких зелених насаджень з високою здатнiстю до поглинання i перетворення органiчних полютантiв.
Аналiз лiтературних даних свiдчить про те, що токсичну дiю органiчних полютантiв на рослини вивчали головним чином в лабораторних умовах при обкурюваннi об’єктiв дослiду супергострими концентрацiями токсикантiв, у той час як в природних умовах зростання, що характеризуються хронiчним впливом достатньо низьких доз забруднювачiв, реакцiя рослин на стресовий фактор значно вiдрiзняється, ускладнюючись також в зв’язку з дiєю iнших екологiчних факторiв. Крiм того, об’єктами лабораторних дослiджень були квiтково-декоративнi i газоннi культури (Гиндина, Рудницкая, 1990; Лихолат, Долгова, 1990), тодi як деревно-чагарниковi рослини i сiльськогосподарськi рослини в умовах польового дослiду були дослiдженi, на наш погляд, недостатньо. Вищевикладене i обумовило мету i основнi завдання дисертацiйної роботи, а саме дослiдження специфiчностi реакцiй рослин на дiю органiчних токсикантiв.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведенi дослiдження здiйсненi згiдно з планом науково-дослiдних робiт кафедри фiзiологiї рослин та екологiї i лабораторiї фiзiологiї i молекулярної бiологiї рослин НДI бiологiї Днiпропетровського державного унiверситету в рамках наукової теми 01-5-97: "Розробка концепцiї фiзiолого-бiохiмiчних основ функцiонування бiологiчних систем у екстремальних умовах дiї несприятливих факторiв навколишнього середовища на прикладi рослинних об’єктiв як моделей бiологiчних систем", а також згiдно з планом соцiального розвитку ВАТ "Днiпропетровський лакофарбовий завод".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВИДОВА СПЕЦИФIЧНIСТЬ РЕАКЦIЙ РОСЛИН НА ДIЮ ОРГАНIЧНИХ КСЕНОБIОТИКIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок