Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Наукове обгрунтування адаптивно технологi вирощування люцерни на корм та насiння в пiвнiчному Степу Украни

Наукове обгрунтування адаптивно технологi вирощування люцерни на корм та насiння в пiвнiчному Степу Украни

Назва:
Наукове обгрунтування адаптивно технологi вирощування люцерни на корм та насiння в пiвнiчному Степу Украни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,78 KB
Завантажень:
271
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Iнститут зернового господарства
Укранська академiя аграрних наук
ЧЕРЕНКОВ Анатолiй Васильович
УДК 633.31:631.58:631.53:636.085
Наукове обгрунтування адаптивно технологi
вирощування люцерни на корм та насiння
в пiвнiчному Степу Украни
06.01.09 - рослинництво
Автореферат
дисертацi на здобуття наукового ступеня
доктора сiльськогосподарських наук
Днiпропетровськ
1999
Дисертацiю рукопис
Робота виконана в Ерастiвськiй дослiднiй станцi Iнституту зернового господарства УААН в 1980-1997 рр.
Науковий консультант: доктор сiльськогосподарських наук, професор,
академiк УААН Бабич Анатолiй Олександрович,
Iнститут кормiв УААН, директор
Офiцiйнi опоненти:
 
доктор сiльськогосподарських наук, професор, академiк УААН Циков
Валентин Сергiйович, Iнститут зернового господарства УААН, завiдувач вiддiлу;
доктор сiльськогосподарських наук, професор Зiнченко Олександр
Iванович, Уманська с.-г. академiя, завiдувач кафедри рослинництва та кормовиробництва;
доктор сiльськогосподарських наук, професор Боговiн Анатолiй Власович, Iнститут землеробства УААН, завiдувач лабораторi лукiвництва
Провiдна установа: Харкiвський державний аграрний унiверситет, кафедра рослинництва, м. Харкiв
Захист дисертацi вiдбудеться “22 ” квітня 1999 р. о 14-00 годинi на засiданнi спецiалiзовано вчено ради Д.08.353.01. в Iнститутi зернового господарства УААН за адресою: 320027, м.Днiпропетровськ, вул.Дзержинського, 14; телефон 45 02 36
З дисертацiю можна ознайомитися в бiблiотецi Iнституту зернового господарства.
Вiдгуки на автореферат просимо надсилати в двох примiрниках, засвiдчених печаткою.
Автореферат розiслано “ 20 ” березня 1999 р.
Вчений секретар спецiалiзовано вчено ради __________О.Д.Артюх


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальнiсть. У вирiшеннi проблеми збiльшення i стабiлiзацi виробництва кормового бiлка в Укранi велике значення придiляться пiдвищенню врожайностi провiдно кормово бобово культури - люцерни. До останнього часу, на жаль, рiвень урожав зелено маси та насiння цi культури залишаться низьким, нестабiльним i коливання цього показника по роках досягають 50% i бiльше.
Ситуацiя, яка склалася, пояснються тим, що практично усi ранiше розробленi зональнi рекомендацi з технологi вирощування люцерни були зорiнтованi на середнi та помiрнi за метеорологiчними умовами роки. В той же час агротехнiчнi прийоми, якi пропонувалися для подолання впливу негативних факторiв, як правило, базувалися на емпiричних даних, теоретично не пов’язаних iз закономiрностями взамод мiж основними елементами погодних умов i продуктивнiстю культури.
У цьому зв’язку дослiдження об’ктивно iснуючих закономiрностей взамовпливу та взамозалежностi мiж факторами, якi вивчалися, i процесом розвитку рослин люцерни по основних етапах органогенезу i розробка на цiй основi ефективних заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня виживаностi рослин та х кормово i насiннво продуктивностi, визнача х непересiчну перспективнiсть i актуальнiсть.
Мета i завдання дослiджень. Багаторiчними дослiджуваннями передбачалося встановити закономiрностi впливу основних погодних факторiв на формування рiвня продуктивностi бобово культури - люцерни iз урахуванням поглибленого вивчення бiологiчних особливостей та розробити на цiй основi наукове обгрунтування як окремих агротехнiчних заходiв, так i в цiлому адаптивно технологi вирощування зазначено культури у пiвнiчному Степу Украни. Одержанi матерiали дали змогу побудувати робочу гiпотезу про можливiсть знаходження компенсацiйних механiзмiв та резервiв, якi б забезпечували найповнiше використання рослинами люцерни умов зовнiшнього середовища, що складаються кожного року для формування максимального рiвня врожайностi.
Для обгрунтування та реалiзацi робочо гiпотези необхiдно було вирiшити такi завдання:
- з’ясувати i визначити вiдповiднi шляхи до методiв виявлення об’ктивно iснуючих закономiрностей впливу дослiджуваних факторiв на врожайнiсть люцерни;
- встановити вплив способiв основного обробiтку грунту на змiну його водно-фiзичних властивостей i поживного режиму, а також на ступiнь забур’яненостi посiвiв, формування коренево системи i продуктивнiсть рослин люцерни;
- дослiдити особливостi формування запасiв грунтово вологи при рiзних способах основного обробiтку;
- визначити параметри погодних факторiв i водно-фiзичних властивостей грунту для встановлення оптимального строку сiвби, який найбiльше вiдповiда бiологiчним потребам безпокривно люцерни i у подальшому забезпечить бiльш сприятливi умови для проходження рослинами усiх етапiв органогенезу;
- виявити доцiльнiсть використання фiзiологiчно активних речовин (регуляторiв росту) i добрив для допосiвно обробки насiння та обприскування рослин на протязi вегетацiйного перiоду;
- оптимiзувати заходи регулювання густоти i розмiщення рослин на площi посiву, вивчити х роль у пiдвищеннi виживаностi та довговiчностi, збiльшеннi рiвня кормово та насiннво врожайностi;
- дослiдити дiю адаптацiйних i компенсаторних механiзмiв рослин люцерни у пiдпокривних i безпокривних посiвах;
- розробити заходи ефективного пригнiчення бур’янiв у посiвах люцерни шляхом поднання макро- та мiкродобрив iз гербiцидами, знизити токсичнiсть останнiх на рослини бобово культури;
- дати економiчну i бiоенергетичну оцiнку ефективностi вирощування люцерни на корм i насiння при використаннi адаптивно, енергозберiгаючо технологi вирощування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: Наукове обгрунтування адаптивно технологi вирощування люцерни на корм та насiння в пiвнiчному Степу Украни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок