Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРЕХРЕСНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ НУКЛЕОФІЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ. ЯВИЩЕ ІЗОПАРАМЕТРИЧНОСТІ ТА СТРУКТУРА ПЕРЕХІДНИХ СТАНІВ

ПЕРЕХРЕСНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ НУКЛЕОФІЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ. ЯВИЩЕ ІЗОПАРАМЕТРИЧНОСТІ ТА СТРУКТУРА ПЕРЕХІДНИХ СТАНІВ

Назва:
ПЕРЕХРЕСНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ НУКЛЕОФІЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ. ЯВИЩЕ ІЗОПАРАМЕТРИЧНОСТІ ТА СТРУКТУРА ПЕРЕХІДНИХ СТАНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,29 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ВУГЛЕХІМІЇ
ім. Л. М. ЛИТВИНЕНКА
 
Шпанько Ігор Васильович
УДК 547:541.124/127:541.427
ПЕРЕХРЕСНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ НУКЛЕОФІЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ. ЯВИЩЕ ІЗОПАРАМЕТРИЧНОСТІ ТА СТРУКТУРА ПЕРЕХІДНИХ СТАНІВ
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук
Донецьк-1998


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному університеті Міністерства освіти України
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор Греков Анатолій Петрович, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, завідувач відділу;
доктор хімічних наук, професор Рибаченко Володимир Іванович, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, завідувач відділу;
доктор хімічних наук, доцент Макітра Роман Григорович, Відділення фізико-хімії та технології горючих копалин Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Пи-сар-жевського НАН України, провідний науковий співробітник.
Провідна установа – Харківський державний університет, кафедра органічної хімії, Міністерство освіти України, м.Харків
Захист відбудеться “17” 11 1998 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, 340114, Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, 340114, Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70.
Автореферат розісланий 15.10. 1998р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шендрик О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність. Проблема реактивності органічних сполук привертає увагу хіміків протягом багатьох десятиліть. До оцінки, систематизації та передба-чення реактивності широко залучаються кореляційні методи. Прості емпіричні співвідношення лінійності вільних енергій, а саме рівняння Бренстеда, Гаммета, Тафта та багато інших, мали вирішальне значення для становлення кількісних методів фізико-органічної хімії. Останнім часом дослідження реактивності стає більш детальним в зв’язку з впро-вадженням перехресного кореляційного ана-лізу. Він грунтується на ба-гатопараметрових рівняннях перехресної кореляції, підпорядкованих прин-ципу полілінійності (ППЛ). Вони містять перехресні члени, які кіль-кісно враховують неадитивні ефекти різних сумісно варійованих фак-торів, завдякм чому значно зростають їх передбачувальні можливості у порівнянні з простими однопараметровими кореляціями. Перехресний ко-реляційний аналіз дає змогу дослідити нові, раніше невідомі уні-каль-ні влас-тивості реакційних серій, поміж яких найбільшу увагу при-вертає ізопара-метричність. Стосовно органічних реакцій цей термін оз-начає нульові величини коефіцієнтів чутливості однопарамет-рових кореляцій, наприклад ? (в) у рівнян-ні Гаммета (Бренстеда), в ізопара-мет-ричних точках (ІПТ), що характеризують параметри структури, розчинника та інших внутрішніх або зовнішніх факторів, а також зміну знаків цих коефіцієнтів, тобто інверсію реактивності, після переходу через від-повідні ІПТ (парадокс ізопараметричності).
Ізопараметричність є викликом традиційним уяв-ленням у хімії. До наших досліджень будь-які експериментальні докази яви-ща ізопараметричності були невідомі. Тому започатковане у роботі сис-тематичне вивчення ізопара-метричних властивостей систем нуклео-фільного заміщення є актуальним. Воно безпосередньо пов’язане з проб-лемою тлумачення механістичної суті співвід-ношень перехресної ко-реляції, а саме з використанням їх для з’ясу-вання механізмів нуклеофільних реакцій.
Незважаючи на те, що ці винятково важливі в хімії і біохімії реак-ції ін-тенсивно вивча-ються протягом останніх 60-70 років, окремі ас-пекти їх меха-нізмів все ще залишаються проблематичними. Досі три-вають дискусії стосовно участі тетраедричних проміжних продуктів у про-цесах ацилювання, ролі йон-них інтермедіатів у гетеролітичних про-цесах, співвід-ношення декількох меха-нізмів у межах одного й того ж пе-ретворення, су-міжних або змішаних меха-нізмів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ПЕРЕХРЕСНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ НУКЛЕОФІЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ. ЯВИЩЕ ІЗОПАРАМЕТРИЧНОСТІ ТА СТРУКТУРА ПЕРЕХІДНИХ СТАНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок