Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ВаВ2О4, ВИРОЩЕНИХ У - ТА -ФАЗАХ

ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ВаВ2О4, ВИРОЩЕНИХ У - ТА -ФАЗАХ

Назва:
ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ВаВ2О4, ВИРОЩЕНИХ У - ТА -ФАЗАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,70 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
АДАМІВ
Володимир Теодорович
УДК 535.37,551;539.371;548.55
ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
МОНОКРИСТАЛІВ ВаВ2О4,
ВИРОЩЕНИХ У - ТА -ФАЗАХ
01.04.05 - оптика, лазерна фiзика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
Львiв - 1999


Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Інститутi фiзичної оптики Мiнiстерства освiти України, м. Львiв.
Науковий керiвник:
доктор фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник, завiдувач лабораторiї Інституту фiзичної оптики
Влох Ростислав Орестович
Офiцiйнi опоненти:
доктор фiзико-математичних наук, професор кафедри експери-ментальної фiзики Львiвського державного унiверситету iм. І. Франка
Андрiєвський Богдан Вiкторович
доктор фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник, завiдувач лабораторiї Інституту фiзичної оптики
Кiтик Андрiй Васильович
Провiдна установа:
Чернiвецький державний унiверситет iм. Ю. Федьковича, фiзичний факультет, кафедра оптики i спектроскопiї.
Захист вiдбудеться "28" вересня 1999 року о 15 год. 30 хв. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 35.071.01 при Інститутi фiзичної оптики за адресою: 290005, м. Львiв, вул. Драгоманова, 23.
З дисертацiєю можна ознайомитись в бiблiотецi Інституту фiзичної оптики за адресою: 290005, м. Львiв, вул. Драгоманова, 23.
Автореферат розiсланий "26" серпня 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат фiз.-мат. наук, доцент Климiв І.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Однiєю iз центральних проблем розвитку квантової електронiки i лазерної технiки є потреба у нових ефективних нелiнiйно-оптичних кристалах, прозорих в ультрафiолетовiй областi спектру i з високим оптичним порогом руйнування. Монокристали бета борату барiю -ВаВ2О4 (ВВО) вiдкрили клас боратних кристалiв, якi дозволяють здiйснювати високоефективне перетворення частот лазерного випромiнювання вiд iнфрачервоного до далекого ультрафiолетового дiапазонiв спектру i мають дуже високу променеву стiйкiсть. Тому, в планi практичного застосування монокристалiв ВВО для генерацiї вищих оптичних гармонiк i технологiї їх вирощування досягнутi значнi успiхи.
Незважаючи на великий iнтерес до практичного застосування, через їх обмежену доступнiсть, властивостi монокристалiв ВВО досi залишаються вивченими недостатньо. Монокристали ж -ВаВ2О4 (АВО) досi майже не дослiджувались. В той же час, без глибоких дослiджень всiх оптико-фiзичних властивостей, важко зпрогнозувати шляхи подальшого прогресу в галузi практичного застосування монокристалiв борату барiю обох фаз. Через те комплекснi дослiдження широкого спектру властивостей монокристалiв ВВО i АВО актуальнi як з наукової, так i з практичної сторони. Такi дослiдження дозволяють пiдвищити ефективнiсть їх застосування в традицiйнiй сферi нелiнiйної оптики, а також поширити на iншi областi практичного застосування.
Метою дисертацiйної роботи є вирощування та комплекснi дослiдження оптико-фiзичних властивостей монокристалiв борату барiю обох структурних фаз - низькотемпературної (ВВО) i високотемпературної (АВО). Для досягнення поставленої мети необхiдно було вирiшити такi завдання:
- встановити оптимальнi вихiднi хiмреактиви i спосiб синтезу ростової шихти для вирощування монокристалiв АВО i ВВО;
- дослiдити вплив технологiчних параметрiв вирощування монокристалiв на їх оптичну якiсть;
- провести дослiдження механiчних i електрофiзичних властивостей в широкому температурному iнтервалi;
- провести детальнi дослiдження п’єзооптичного та пружньооптичного ефектiв в монокристалах ВВО;
- визначити коефiцiєнти акустооптичної якостi кристалiв ВВО;
- дослiдити i порiвняти люмiнесцентнi властивостi монокристалiв обох фаз;
- дослiдити пiросцинтиляцiйнi властивостi кристалiв ВВО;
- на симетрiйному рiвнi вияснити природу переходу з - в -фазу.
Наукова новизна:
- встановлений оптимальний варiант синтезу вихiдної сировини для росту монокристалiв АВО i ВВО;
- вирощенi монокристали ВВО безпосередньо iз переохолодженого розплаву стехiометричного складу методом безтигельної зонної плавки при нагрiваннi свiтловим пучком;
- отриманi температурнi залежностi коефiцiєнтiв лiнiйного теплового розширення (КЛТР) i електропровiдностi монокристалiв ВВО i АВО в широкому iнтервалi температур (100-1070 К) i (293-900 К), вiдповiдно, проаналiзованi їх вiдмiнностi, пов’язанi з вiдмiнностями структури;
- виявлена анiзотропiя мiкротвердостi та крихкостi монокристалiв ВВО;
- вперше визначенi всi п’єзооптичнi i пружньооптичнi коефiцiєнти монокристалу ВВО, i на їх основi проаналiзовано параметри його акустооптичної якостi;
- проведенi порiвняльнi дослiдження люмiнесцентних властивостей монокристалiв ВВО i АВО, вирощених з сировини, синтезованої з одних i тих же реактивiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ВаВ2О4, ВИРОЩЕНИХ У - ТА -ФАЗАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок